Một số giải pháp chiến lược phát triển lĩnh vực sơn trang trí của Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam đến năm 2010

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH A. TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH Trang 1 I. Khái niệm .Trang 1 II. Phân loại chiến lược Trang 1 III. Các bước nghiên cứu hoạch định chiến lược Trang 2 III.1 Nghiên cứu môi trường hoạt động của ngành Trang 2 1. Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô Trang 3 2. Các yếu tố thuộc môi trường vi mô Trang 3 3. Phân tích môi trường nội bộ Trang 3 III.2 Xác định các mục tiêu phát triển ngành .Trang 4 III.3 Xây dựng chiến lược Trang 4 1. Ma trận các yếu tố bên ngoài . Trang 4 2. Ma trận các yếu tố bên trong . Trang 5 3. Ma trận hình ảnh cạnh tranh . Trang 5 4. Ma trận SWOT Trang 5 IV. Nhận xét chung .Trang 6 B. THỊ TRƯỜNG SƠN TRANG TRÍ VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY I. Sơ lược tình hình phát triển thị trường sơn trang trí trong những năm gần đây Trang 6 I.1 Tình hình phát triển chung (2001-2004) .Trang 6 I.2 Tình hình cạnh tranh trên thị trường Trang 8 1. Phân khúc của thị trường sơn trang trí hiện nay . Trang 8 2.Cuộc đua về giá . Trang 9 3. Cuộc đua về công nghệ Trang 9 4. Thị phần hiện nay của các hãng cạnh tranh Trang 10 I.3 Xu hướng thị trường .Trang 11 1. Xu hướng công nghệ . Trang 11 2. Xu hướng cạnh tranh Trang 11 KẾT LUẬN CHƯƠNG I .Trang 12 Chương II: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH SƠN TRANG TRÍ CỦA CÔNG TY TNHH SƠN JOTUN VIỆT NAM TỪ NĂM 2003 ĐẾN NAY A. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY TNHH SƠN JOTUN VIỆT NAM I. Giới thiệu tập đoàn Jotun trên thế giới .Trang 13 II. Giới thiệu Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam .Trang 14 II.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty .Trang 15 II.2 Mô hình tổ chức của Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam .Trang 15 II.3 Hệ thống văn phòng của Công ty Trang 16 B. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH SƠN TRANG TRÍ CỦA CÔNG TY TNHH SƠN JOTUN VIỆT NAM TỪ NĂM 2003 ĐẾN NAY Trang 18 I. Sơ lược về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh sơn trang trí của Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam từ năm 2003 đến nay Trang 18 I.1 Tình hình bán hàng của toàn Công ty giai đoạn 98’-04’ Trang 18 I.2 Tình hình hoạt động của bộ phận sơn trang trí từ năm 2003 đến nay Trang 19 II. Các ảnh hưởng tác động của môi trường kinh doanh .Trang 22 II.1 Môi trường vĩ mô .Trang 22 1. Ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế Trang 22 2. Ảnh hưởng về văn hóa, xã hội, địa lý và nhân khẩu Trang 23 3. Ảnh hưởng của luật pháp, chính phủ và chính trị Trang 24 4. Ảnh hưởng của công nghệ Trang 24 II.2 Môi trường vi mô .Trang 25 1. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp . Trang 25 2. Đối thủ tiềm ẩn . Trang 39 3. Khách hàng . Trang 39 4. Nhà cung cấp Trang 40 5. Sản phẩm thay thế Trang 40 III. Các chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam trong thời gian qua .Trang 41 C. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÁC THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, NHỮNG THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG TỒN TẠI CỦA CÔNG TY TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Trang 42 I. Thuận lợi .Trang 42 II. Khó khăn .Trang 42 III. Những thành quả đạt được Trang 43 IV. Những hạn chế cần vượt qua .Trang 43 D. XÂY DỰNG MA TRẬN SWOT ĐỂ VẠCH RA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRONG THỜI GIAN TỚI Trang 45 KẾT LUẬN CHƯƠNG II .Trang 46 Chương III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN LÃNH VỰC SƠN TRANG TRÍ CỦA CÔNG TY TNHH SƠN JOTUN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 A. QUAN ĐIỂM ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN .Trang 47 I. Quan điểm định hướng .Trang 47 II. Mục tiêu phát triển Trang 47 B. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN LÃNH VỰC SƠN TRANG TRÍ CỦA CÔNG TY TNHH SƠN JOTUN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 .Trang 48 I. Nhóm giải pháp về thị trường .Trang 48 II. Nhóm giải pháp về sản phẩm Trang 51 III. Nhóm giải pháp về công nghệ .Trang 53 IV. Nhóm giải pháp về nguồn nguyên liệu Trang 54 V. Nhóm giải pháp về phân phối và giá cả cạnh tranh Trang 56 VI. Nhóm giải pháp về nguồn nhân lực Trang 57 C. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ Trang 60 I. Đối với nhà nước Trang 60 II. Đối với công ty .Trang 60 KẾT LUẬN CHƯƠNG III Trang 61 KẾT LUẬN . Trang 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH A. Danh mục các bảng Bảng 1: Mẫu ma trận hình ảnh cạnh tranh .Trang 5 Bảng 2: Tình hình phát triển của thị trường sơn trang trí Việt Nam (2001-2005).Trang 7 Bảng 3: Tốc độ tăng trưởng bán hàng của toàn Công ty 98’-05’ .Trang 18 Bảng 4: Thực trạng và kế hoạch bán hàng của bộ phận sơn trang trí giai đoạn 2003-2010 .Trang 19 Bảng 5: Doanh thu bán hàng của các hãng 2001- 2004 .Trang 28 Bảng 6: Doanh thu tiêu thụ ở các khu vực thị trường của các hãng năm 2004 Trang 29 Bảng 7: Chi phí cho hoạt động quảng cáo của một số đối thủ cạnh tranh 2004 Trang 32 Bảng 8: Phân tích lợi thế cạnh tranh của các đối thủ .Trang 33 Bảng 9: So sánh công nghệ pha màu của các hãng cạnh tranh .Trang 34 Bảng 10: So sánh các dòng sản phẩm cạnh tranh .Trang 35 Bảng 11: Số lượng máy pha màu trên thị trường của các đối thủ Trang 36 Bảng 12: Các dòng sản phẩm hiện tại Trang 52 Bảng 13: Các dòng sản phẩm cần có trong tương lai .Trang 52 Bảng 14: Kế hoạch phân bổ nhân sự cho bộ phận sơn trang trí 05’-07’ Trang 58 B. Danh mục các hình Hình 1: Các yếu tố hình thành chiến lược cạnh tranh Trang 4 Hình 2: Tốc độ phát triển thị trường sơn trang trí Việt Nam 2001-2010 .Trang 7 Hình 3: Thị phần của các nhà sản xuất sơn trang trí chính tại Việt Nam .Trang 10 Hình 4: Mạng lưới toàn cầu của Jotun Trang 13 Hình 5: Mô hình tổ chức của Jotun Group .Trang 14 Hình 6: Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam .Trang 15 Hình 7: Mô hình tổ chức của bộ phận sơn trang trí Trang 16 Hình 8: Hệ thống văn phòng và kho hàng của Công ty .Trang 17 Hình 9: Tốc độ tăng trưởng bán hàng của toàn Công ty 98’-05’ .Trang 18 Hình 10: Biểu đồ về tăng trưởng bán hàng của bộ phận sơn trang trí giai đoạn 2003 – 2010 Trang 19 Hình 11: Đồ thị về tình hình phát triển trung tâm pha màu của Jotun .Trang 21 Hình 12: Tỷ trọng sơn trang trí trong tổng doanh thu của Công ty năm 2004 .Trang 21 Hình 13: Cơ cấu doanh thu theo kế hoạch năm 2010 .Trang 22 Hình 14: Sự phân bổ thị trường theo doanh thu năm 2004 Trang 29 Hình 15: Thị phần theo khu vực của các hãng cạnh tranh .Trang 30 LỜI NÓI ĐẦU 1. Ý NGHĨA CHỌN ĐỀ TÀI Trong hoạt động bất kỳ tổ chức hay doanh nghiệp nào, chiến lược luôn đóng một vai trò hết sức quan trọng và quyết định đến sự thành bại của tổ chức đó. Một chiến lược đúng đắn sẽ giúp tổ chức hay doanh nghiệp có những định hướng rõ ràng, huy động và phối hợp các nguồn lực một cách tối ưu nhằm đạt được mục tiêu đề ra theo cách hiệu quả nhất. Tuy mới chính thức tham gia vào thị trường sơn trang trí từ năm 2003 nhưng Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam đã gặt hái được những thành công ban đầu ngoài dự kiến. Trên cơ sở đánh giá rất cao tiềm năng phát triển của ngành sơn trang trí tại Việt Nam nói chung và cơ hội của Jotun tại thị trường này nói riêng, Công ty Jotun đã quyết định thay đổi mục tiêu chiến lược ban đầu của mình và đưa ra mục tiêu mới đầy thách thức cho giai đoạn 2005-2010. Bản thân tác giả là một trong những người nắm giữ trọng trách thực hiện mục tiêu chiến lược của công ty trong lãnh vực sơn trang trí trên đây nên tác giả không ngần ngại thực hiện đề tài nghiên cứu “Một số giải pháp chiến lược phát triển lãnh vực sơn trang trí của Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam đến năm 2010” với mong muốn góp một phần công sức của mình cho sự thành công chung của Công ty. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh của một số hãng sản xuất sơn trang trí hàng đầu thị trường và tình hình cạnh tranh trên thị trường hiện nay để đưa ra một số giải pháp chiến lược giúp Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam đạt được mục tiêu chiến lược đề ra. 3. PHƯƠNG PHÁP, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI 3.1 Phương pháp nghiên cứu Tác giả dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng đồng thời kết hợp các kỹ thuật nghiệp vụ như thống kê, tổng hợp, so sánh, suy luận để nghiên cứu đề tài này. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu sự cạnh tranh trên thị trường sơn trang trí Việt Nam trong mối liên hệ chặt chẽ với chiến lược phát triển lãnh vực sơn trang trí của Jotun. 3.3. Phạm vi nghiên cứu Một số hãng sơn hàng đầu thị trường Việt Nam hiện nay mà Jotun xem là đối thủ cạnh tranh của mình. 3.4. Giới hạn đề tài Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh trong phân khúc thị trường sơn cao cấp và công nghệ pha màu Multicolor. 4. NỘI DUNG ĐỀ TÀI Gồm 3 chương ã Chương I: Cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh. ã Chương II: Thực trạng sản xuất kinh doanh sơn trang trí của Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam từ năm 2003 đến nay. ã Chương III: Một số giải pháp chiến lược phát triển lãnh vực sơn trang trí của Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam đến năm 2010. ã Tài liệu tham khảo ã Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY