Một giải pháp sử dụng cụm danh từ cho tìm kiếm trên khái niệm

Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục Chương 1: Giới thiệu Chương 2: Các nghiên cứu về lập chỉ mục trên khái niệm Chương 3: Phân tích cú pháp Chương 4: Phát sinh biến thể Chương 5: Ánh xạ tài liệu vào danh mục khái niệm Chương 6: Kết quả thử nghiệm Chương 7: Kết luận Tài liệu tham khảo Mục lục Trang LỜI CẢM ƠN . 3 Mục lục . 4 Danh mục các hình . .7 Danh mục các bảng 8 Chương 1 : GIỚI THIỆU . .9 1.1 Lý do chọn đề tài 9 1.2 Mục tiêu của luận văn .11 1.3 Nội dung nghiên cứu . .11 Chương 2 : CÁC NGHIÊN CỨU VỀ LẬP CHỈ MỤC TRÊN KHÁI NIỆM .13 2.1 Tổng quan .13 2.2 Lập chỉ mục trên khái niệm không so khớp tài liệu với Ontology 14 2.2.1 Hướng tiếp cận xử lý phía câu truy vấn . .14 2.2.2 Hướng tiếp cận xứ lý phía tài liệu .17 2.2.3 Hướng tiếp cận phối hợp xử lý cả câu truy vấn và tài liệu .19 2.3 Lập chỉ mục trên khái niệm có so khớp tài liệu với Ontology .21 2.3.1 Xây dựng Ontology 21 2.3.2 Lập chỉ mục – Chỉ sử dụng khái niệm 22 2.3.3 Lập chỉ mục – Sử dụng khái niệm và Mối kết hợp giữa chúng 26 2.4 Lựa chọn của đề tài 29 Chương 3 : PHÂN TÍCH CÚ PHÁP . .30 3.1 Tổng quan .30 3.2 Tách từ 31 3.3 Gán nhãn từ loại 32 3.3.1 Phát sinh tập luật điều chỉnh từ loại 32 3.3.2 Bổ sung luật điều chỉnh từ loại .33 Trang 5 3.4 Gán nhãn ranh giới ngữ . .3 5 3.4.1 Phát sinh bộ luật sửa nhãn ranh giới ngữ . .35 3.4.2 Bổ sung luật sửa nhãn ranh giới ngữ . .37 3.5 Cấu trúc hóa cụm danh từ 38 3.5.1 Cấu trúc của cụm danh từ tiếng Việt 38 3.5.2 Giải pháp cấu trúc hóa cụm danh từ tiếng Việt 41 Chương 4 : PHÁT SINH BIẾN THỂ . 46 4.1 Lý do phải phát sinh biến thể . 46 4.2 Các loại biến thể của cụm từ .48 4.2.1 Biến thể hình thái . .48 4.2.2 Biến thể ngữ nghĩa 49 4.2.3 Biến thể ngữ pháp . 51 4.3 Một số kỹ thuật phát sinh biến thể cho cụm từ .53 4.3.1 Phát sinh bằng tài nguyên Ngôn ngữ . .53 4.3.2 Phát sinh bằng phương pháp thống kê . .54 4.3.3 Phát sinh bằng Heuristic . 55 4.3.4 Phát sinh bằng luật 57 4.4 Một giải pháp phát sinh biến thể cho cụm danh từ tiếng Việt .62 4.4.1 Chiến lược phát sinh biến thể . 62 4.4.2 Bộ luật phát sinh biến thể . 63 Chương 5 : ÁNH XẠ TÀI LIỆU VÀO DANH MỤC KHÁI NIỆM 73 5.1 Tổng quan .73 5.2 Ontology sử dụng trong luận văn .74 5.2.1 File MRCONSO.RRF . 74 5.2.2 File MRHIER.RRF .75 5.2.3 Phạm vi của Ontology tiếng Việt 75 5.3 Meta-map và ứng dụng cho tài liệu Y khoa tiếng Việt .76 5.3.1 Các mức so khớp 76 5.3.2 Các độ đo . .78 5.4 Conann và ứng dụng cho tài liệu Y khoa tiếng Việt .83 5.4.1 Tiền xử lý . .83 5.4.2 Lần lọc thứ 1 . 84 5.4.3 Lần lọc thứ 2 . 84 5.4.4 Lần lọc thứ 3 . 86 5.4.5 Ứng dụng cho tài liệu Y khoa tiếng Việt 87 5.5 Kết hợp Meta-map và Conann khi ứng dụng cho tài liệu Y khoa tiếng Việt .88 Trang 6 Chương 6 : KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM .89 6.1 Mục tiêu thử nghiệm 89 6.2 Phương pháp thử nghiệm 89 6.2.1 Dữ liệu thử nghiệm .89 6.2.2 Dữ liệu đánh giá 90 6.2.3 Phương pháp tiến hành thử nghiệm 91 6.3 Kết quả thử nghiệm .94 6.3.1 Phân tích cú pháp . .94 6.3.2 Phát sinh biến thể . .95 6.3.3 Ánh xạ tài liệu vào danh mục khái niệm 95 Chương 7 : KẾT LUẬN 99 7.1 Kết quả đạt được 99 7.2 Những vấn đề còn tồn tại . .99 7.3 Hướng phát triển . 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO .101

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY