Môn kế hoạch hóa - Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách giai đoạn 2006-2008 và đưa ra giải pháp thực hiện cho 2 năm còn lại của kế hoạch 2006-2010

Có 2 bài viết khác nhau cho bạn tham khảo! Dưới đây là các đề mục nội dung của 1 trong 2 bài viết. LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH I. KHÁI NIỆM NGÂN SÁCH VÀ KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH 1. Ngân sách nhà nước 2. Kế hoạch ngân sách nhà nước II. NHIỆM VỤ CỦA KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH 1. Xác định tổng nguồn thu ngân sách và cơ cấu thu ngân sách 2. Xác định tổng nhu cầu chi tiêu và cơ cấu nhu cầu chi tiêu kỳ kế hoạch III. CÂN ĐỐI THU – CHI NGÂN SÁCH VÀ GIẢI PHÁP 1. Thâm hụt ngân sách 2. Thặng dư ngân sách IV. GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CÁN CÂN NGÂN SÁCH 1. Giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước 2. Giải pháp giảm chi ngân sách nhà nước 3. Giải pháp xử lí bội chi ngân sách CHƯƠNG II 11 KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH 2006 – 2010 VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRONG 3 NĂM 2006 – 2008 I. KHÁI QUÁT NỘI DUNG KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 II. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH BA NĂM ĐẦU KẾ HOẠCH 2006 – 2008 VÀ NHẬN ĐỊNH VỀ GIAI ĐOẠN 2009-2010. 1. Tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách năm 2006 2. Tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách năm 2007 3. Tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách năm 2008 CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH GIAI ĐOẠN 2009 – 2010 VÀ KHẢ NĂNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH I. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN TIẾP THEO 2009 – 2010. II. KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH NĂM 2009 VÀ PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THỰC HIỆN. 1. Mục tiêu thu ngân sách năm 2009 đưa ra không cao và giảm tương đối 2. Mục tiêu chi đưa ra vẫn cao III. DỰ KIẾN VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 2009-2010 1. Giải pháp từ Chính phủ: 2. Giải pháp từ nhóm thực hiện KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY