Mối quan hệ giữa quản trị vốn luân chuyển và ty suất sinh lời của các công ty cổ phần Việt Nam

<p> Có thể thấy rằng, hệ số hồi quy đứng trƣớc RCP (kỳ thu tiền bình quân) là âm, thể hiện mối tƣơng quan giữa RCP với GOP (tỷ suất sinh lợi gộp) và ROA (tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản) là tƣơng quan ngƣợc chiều, điều này khá phù hợp với phân tích tƣơng quan Pearson và các nghiên cứu trƣớc nhƣ: Wang (2002); Deloof (2003); Lazaridis và Tryfonidis (2006); Raheman và Nasr (2007). Khi công ty gia tăng khoản phải thu có nghĩa rằng công ty đang cho phép khách hàng sử dụng những sản phẩm của mình trƣớc khi trả tiền. Tuy nhiên, công ty gặp phải rủi ro là khách hàng có thể sẽ không trả nợ khi đến hạn. Điều này hàm ý rằng nhà quản trị có thể gia tăng tỷ suất sinh lợi bằng cách cố gắng làm giảm số ngày thu đƣợc tiền từ khách hàng. Lúc này nguồn tiền mặt của công ty dồi dào, đủ sức tài trợ cho các dự án khác hoặc đầu tƣ cho các dây chuyền sản xuất mới, góp phần làm gia tăng lợi nhuận. Chính sách này cũng giúp công ty hạn chế rủi ro tín dụng mà các doanh nghiệp hay gặp phải khi khách hàng của mình phá sản. Mặt khác, hệ số hồi quy đứng trƣớc ICP (vòng quay hàng tồn kho theo ngày) trong hai mô hình (2) và (7) là không có ý nghĩa thống kê, điều này cũng thống nhất với phân tích Pearson là ICP không có tác động lên tỷ suất sinh lợi. Mặt khác, kết quả hồi quy cũng cho thấy PDP (chu kì khoản phải trả) và CCC (vòng quay tiền mặt) không có ảnh hƣởng lên tỷ suất sinh lợi (đại diện bởi GOP và ROA), những kết quả này thì thống nhất với Ganesan (2007); Sharma và Kumar (2011). </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY