Mô phỏng và tối ưu hóa quá trình chuyển hóa biodiesel từ mỡ cá trên cơ sở ngôn ngữ lập trình matlab

LỜI MỞ ĐẦU 7 CHƯƠNG 1 DIESEL VÀ BIODIESEL 9 I. DIESEL 9 II. BIODIESEL 12 1. Giới thiệu. 12 2. Tình hình sử dụng nhiên liệu diesel trên thế giới và Việt Nam 14 2.1. Trên thế giới 14 2.2. Tại Việt Nam 15 3. Nguyên liệu sản xuất biodiesel 15 3.1. Các nguồn nguyên liệu chính. 15 3.2. Giới thiệu về nguồn nguyên liệu mỡ cá tra. 18 III. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ NHIỆM VỤ LUẬN VĂN 20 1. Tình hình nghiên cứu. 20 2. Nhiệm vụ luận văn. 23 CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 25 I. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BIODIESEL 25 1. Các phản ứng hóa học trong quá trình chuyển hóa biodiesel từ mỡ cá. 25 2. Xúc tác kiềm 25 3. Qui trình công nghệ tiêu biểu. 27 II. GLYCERINE 29 1. Một số tính chất và ứng dụng của Glycerine. 29 2. Các phản ứng hóa học của quá trình loại xà phòng trong tinh chế glycerine. 32 III. MÔ HÌNH HÓA – TỐI ƯU HÓA 33 1. Mô hình hóa. 33 1.1. Khái niệm 33 1.2. Thủ tục xây dựng mô tả toán học. 33 2. Tối ưu hóa. 34 2.1. Các thành phần cơ bản của bài toán tối ưu. 34 2.2. Phát biểu bài toán tối ưu. 34 2.3. Thủ tục xác lập và giải bài toán tối ưu. 35 2.4. Nguyên lý cực đại 35 CHƯƠNG 3 MÔ HÌNH TOÁN VÀ MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA BIODIESEL TỪ MỠ CÁ TRÊN CƠ SỞ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH MATLAB 41 I. XÂY DỰNG MÔ HÌNH TOÁN CHO QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA BIODIESEL 41 II. MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA BIODIESEL TRÊN CƠ SỞ NGÔN NGỮ MATLAB 50 1. Khái quát 50 2. Mô hình 1 bình phản ứng chuyển hóa gián đoạn. 52 3. Mô hình 1 bình phản ứng chuyển hóa liên tục. 55 4. Mô hình 2 bình phản ứng nối tiếp nhau, chuyển hóa liên tục. 55 5. Mô hình 3 bình phản ứng nối tiếp nhau, chuyển hóa liên tục. 56 III. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ BÀN LUẬN 56 1. Mô phỏng quá trình chuyển hóa xảy ra trong 1 thiết bị khuấy lí tưởng hoạt động gián đoạn 56 1.1. Mô phỏng một chế độ chuyển hóa biodiesel 56 1.2. Mô phỏng đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ, thời gian và tỉ lệ mole methanol:mỡ cá. 60 2. Mô phỏng quá trình chuyển hóa xảy ra trong 1 thiết bị khuấy lí tưởng hoạt động liên tục. . 64 2.1. Chuyển hóa biodiesel liên tục ở chế độ nhiệt độ 323 K (50 0C)=const, tỉ lệ mole methanol:mỡ cá= 7:1 trong dòng nguyên liệu đầu vào. 64 2.2. Chuyển hóa biodiesel liên tục ở chế độ nhiệt độ 328 K (55 0C)=const, tỉ lệ mole methanol:mỡ cá =7:1 trong dòng nguyên liệu đầu vào. 65 2.3. Chuyển hóa biodiesel liên tục ở chế độ nhiệt độ 323 K (50 0C)=const, tỉ lệ mole methanol:mỡ cá =8:1 trong dòng nguyên liệu đầu vào. 66 3. Mô phỏng quá trình chuyển hóa trong hệ thống gồm 2 thiết bị khuấy lí tưởng gắn nối tiếp nhau, hoạt động liên tục 67 4. Mô phỏng quá trình chuyển hóa trong hệ thống 3 thiết bị khuấy lí tưởng nối tiếp nhau, hoạt động liên tục 69 5. Bàn luận kết quả mô phỏng. 71 IV. TỐI ƯU QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA BIODIESEL GIÁN ĐOẠN 72 1. Xây dựng bài toán tối ưu. 72 2. Giải tìm nghiệm BTTU 73 3. Kết quả tính toán tối ưu. 75 CHƯƠNG 4 nghiên cỨU THỰC NGHIỆM TINH CHẾ GLYCERINE 83 I. PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM . 83 1. Nguyên liệu, hóa chất và dụng cụ, thiết bị sử dụng. 83 1.1. Nguyên liệu. 83 1.2. Hóa chất sử dụng. 83 1.3. Thiết bị và dụng cụ thí nghiệm 83 2. Phương pháp thí nghiệm 84 II. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 86 1. Kết quả thí nghiệm 86 2. Bàn luận. 89 III. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH TOÁN CHO QUÁ TRÌNH TINH CHẾ 90 1. Giai đoạn phản ứng loại xà phòng. 90 2. Mô hình tháp chưng cất 2 cấu tử. 92 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 99 I. KẾT LUẬN 99 II. KIẾN NGHỊ. 100 1. Khảo sát các công đoạn của qui trình gián đoạn. 100 2. Phát triển qui trình liên tục. 101 PHỤ LỤC 105 Pl-1. GIỚI THIỆU VỀ MATLAB 105 1. Khái niệm 105 2. Phần mềm bao gồm các thành phần. 106 3. Lịch sử hình thành. 106 4. Một số phép toán cơ bản trong MATLAB 108 4.1. Các lưu ý: 108 4.2. Một số phép toán và lệnh. 108 PL-2. CODE LẬP TRÌNH 110 1. Các kí hiệu dùng trong lập trình mô phỏng. 110 2. Các hàm số. 118 3. Code lập trình cho các mô hình. 119 3.1. Mô hình 1 bình phản ứng khuấy lí tưởng hoạt động gián đoạn. 119 3.2. Mô hình 1 bình phản ứng khuấy lí tưởng hoạt động liên tục. 123 3.3. Mô hình 2 bình phản ứng khuấy lí tưởng nối tiếp nhau hoạt động liên tục. 125 3.4. Mô hình 3 bình phản ứng khuấy lí tưởng nối tiếp nhau hoạt động liên tục. 127 4. Code lập trình tối ưu. 131 PL-3. QUY TRÌNH XỬ LÝ GLYCERINE 140 1. Xử lý loại xà phòng. 140 2. Tẩy màu glycerine. 141 3. Kiểm tra pH và trung hòa acid. 141 4. Kết tinh loại muối 142 5. Cô quay chân không thu hồi methanol và nước. 142 6. Xác định độ tính khiết của glycerine (hay hàm lượng glycerine) 143 7. Đo độ trắng (độ màu) 143 TÀI LIỆU THAM KHẢO 145

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY