Luận văn Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế

MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 5 CHưƠNG I. TỒNG QUAN LÝ THUYẾT VĂN HÓA DOANH NGHIỆP . 8 1.1 KHÁI NIỆM VĂN HÓA DOANH NGHIỆP . 8 1.1.1. Khái niệm Văn hóa doanh nghiệp 8 1.1.2. Mối quan hệ giữa Văn hóa doanh nghiệp và văn hóa dân tộc 14 1.1.3. Văn hóa doanh nghiệp trong một tập đoàn đa quốc gia . 15 1.2 LỢI ÍCH CỦA VIỆC XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 16 1.2.1. Đối với doanh nghiệp 16 1.2.2. Đối với bên ngoài doanh nghiệp . 18 1.2.3. Đối với việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, dịch vụ . 18 1.3 XÂY DỰNG, DUY TRÌ VÀ PHÁT HUY VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 19 1.3.1. Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp . 19 1.3.2. Duy trì và phát huy Văn hóa doanh nghiệp . 22 1.4 MỘT SỐ GưƠNG XÂY DỰNG THÀNH CÔNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 24 1.4.1. Tập đoàn Johnson & Johnson Mỹ . 24 1.4.2. Tập đoàn Honda Nhật Bản . 27 1.4.3. Công ty Unilever Việt Nam 29 KẾT LUẬN CHưƠNG 1 . 31 CHưƠNG II. THỰC TRẠNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM . 32 2.1 LỊCH SỬ KINH TẾ VIỆT NAM QUA 5 GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN 32 2.2 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY38 2.3 THỰC TRẠNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 45 2.3.1. Những mặt hạn chế về Văn hóa doanh nghiệp các doanh nghiệp Việt Nam . 45 2.3.2. Những mặt tích cực về Văn hóa doanh nghiệp của các doanh nghiệp Việt Nam . 55 2.4 NGUYÊN NHÂN YẾU KÉM CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM . 58 2.4.1. Nguyên nhân khách quan – những tồn tại lịch sử . 58 2.4.2. Nguyên nhân chủ quan – những chính sách, định hướng, giáo dục, môi trường Văn hóa doanh nghiệp . 60 KẾT LUẬN CHưƠNG II 62 CHưƠNG III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG XU THẾ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ . 63 3.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TRONG MÔI TRưỜNG KINH TẾ QUỐC TẾ . 63 3.1.1. Sơ lược bối cảnh toàn cầu hóa 63 3.1.2. Yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế đối với các doanh nghiệp Việt Nam . 64 3.1.3. Vai trò của việc xây dựng Văn hóa doanh nghiệp của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 65 3.2 ĐỊNH HưỚNG XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG XU THẾ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 67 3.2.1. Xác định tầm nhìn định hướng, mục tiêu dài hạn, xây dựng tôn chỉ, triết lý hoạt động được chia sẻ rộng rãi . 68 3.2.2. Xây dựng Văn hóa lãnh đạo . 70 3.2.3. Xây dựng Văn hóa tổ chức . 72 3.2.4. Xây dựng Văn hóa kinh doanh 77 3.2.5. Quảng bá hình tượng, quan hệ công chúng của doanh nghiệp (PR)78 3.3 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỂ XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM . 81 3.3.1. Những tiền đề thiết yếu cho việc xây dựng thành công Văn hóa doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 81 3.3.2. Các đề xuất đối với doanh nghiệp 81 3.3.3. Các đề xuất đối với nhà nước . 83 KẾT LUẬN CHưƠNG 3 . 87 KẾT LUẬN . 88 PHỤ LỤC . 90 1. BẢNG CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 90 2. MỘT CÔNG TY LUẬT THUẦN VIỆT VưƠN LÊN TẦM QUỐC TẾ .101 TÀI LIỆU THAM KHẢO .105 MỞ ĐẦU 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Nền kinh tế đất nước từ sau đổi mới đã phát triển rất nhanh cùng với sự gia tăng mạnh mẽ của các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp khu vực ngoài quốc doanh. Tuy nhiên, sự phát triển còn mang tính nhỏ, lẻ, thiếu ổn định và bền vững. Các doanh nghiệp đa số chưa định hình được bản sắc kinh doanh riêng. Đất nước ta đang tiến bước mạnh mẽ vào hội nhập kinh tế quốc tế, mà mốc son quan trọng là việc chính thức được kết nạp thành viên WTO vào ngày 7/11/2006. Hội nhập kinh tế đem lại nhiều cơ hội nhưng cũng lắm thách thức cam go trong môi trường cạnh tranh gay gắt, khốc liệt hơn. Chúng ta phải làm gì, bắt đầu hành trình WTO như thế nào để hội nhập một cách vững chải và không bị hoà tan. Trong bối cảnh toàn cầu hoá, bên cạnh sự giao thoa các nguồn lực còn có sự giao lưu giữa các dòng văn hoá đa dạng, ảnh hưởng tới phong cách, thái độ làm việc của doanh nghiệp. Nhu cầu của con người cũng chuyển sang chú trọng tới mặt giá trị văn hoá. Cạnh tranh bằng công nghệ kỹ thuật trong thời đại thế giới phẳng không còn chiếm địa vị lâu dài do tính chất khuếch tán nhanh của công nghệ kỹ thuật. Thay vào đó là vai trò then chốt của văn hoá doanh nghiệp trong cạnh tranh bởi lẽ khác với công nghệ kỹ thuật, văn hoá doanh nghiệp rất khó hoặc không thể bắt chước được toàn bộ, nó sẽ tạo nên những nét riêng, sức hấp dẫn cho doanh nghiệp. Xã hội ta cũng bắt đầu đề cập đến vấn đề văn hoá doanh nghiệp, tôn vinh văn hoá doanh nhân với việc lấy ngày 13 tháng 10 hàng năm làm ngày Doanh nhân Việt Nam, ngày càng xuất hiện những khoá đào tạo về văn hoá doanh nghiệp. Tuy nhiên, tất cả những hoạt động vẫn còn mang tính hình thức cao, chưa được quan tâm đúng mức, đại đa số doanh nghiệp vẫn chưa nhận thấy vai trò quan trọng của việc xây dựng bản sắc văn hoá doanh nghiệp, chưa nhìn nhận văn hoá doanh nghiệp như nền tảng, động lực phát triển của doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu văn hoá doanh nghiệp và ảnh hưởng của nó trong quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp mang ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trong quá trình bức phá đi lên của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Luận văn với mong muốn góp phần làm sáng tỏ thêm vấn đề văn hoá doanh nghiệp, vai trò của văn hoá doanh nghiệp đối với sự phát triển của doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế, tìm hiểu đặc trưng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam hiện nay để từ đó thử đề xuất mô hình văn hoá doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. Luận văn hy vọng là một tài liệu nhỏ giúp các doanh nghiệp có cái nhìn đúng đắn, sâu sát hơn về văn hoá doanh nghiệp. Riêng đối với tác giả, xuất phát từ những trăn trở về tình hình phát triển thiếu bền vững, chưa khẳng định được tên tuổi của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế, tác giả mong muốn nghiên cứu để tìm câu trả lời thuyết phục cho bản thân, và hy vọng ứng dụng được các kiến thức đã được học về ngành quản trị doanh nghiệp và thực tiễn làm việc trong một công ty nổi tiếng thế giới và đã thành công trên thị trường Việt Nam để hoàn thành khoá luận thạc sỹ của mình. Chính vì các lý do trên mà tác giả đã chọn đề tài: “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế“ làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ kinh tế của mình. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Luận văn xác định 3 mục tiêu nghiên cứu: Một là, tìm hiểu và đưa ra một vài tổng quan lý thuyết về văn hoá doanh nghiệp - một lĩnh vực tương đối mới mẻ và chưa được chuẩn hoá. Hai là, tìm hiểu đặc trưng chính của văn hoá doanh nghiệp của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Ba là, đưa ra một số đề xuất xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. 3. PHưƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Luận văn vận dụng cách tiếp cận theo duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, nghiên cứu mô tả, tiếp cận một cách có hệ thống để phân tích làm rõ thực trạng, đồng thời nghiên cứu ứng dụng để giải quyết vấn đề. Luận văn chủ yếu phân tích định tính, dựa trên những thông tin, nguồn số liệu thứ cấp sẵn có liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Do những hạn chế về thời gian, nguồn lực và thiếu sự hỗ trợ cần thiết của doanh nghiệp, luận văn không thể thực hiện những nghiên cứu sơ cấp ở qui mô lớn về thực trạng văn hóa doanh nghiệp các doanh nghiệp Việt Nam như những điều tra nhận thức của lãnh đạo, nhân viên về văn hóa doanh nghiệp Việt Nam nói chung và văn hóa doanh nghiệp mình nói riêng. 4. ĐỐI TưỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu của lụân văn là các doanh nghiệp Việt Nam do người Việt Nam thành lập và quản lý trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp ngoài Nhà nước, không bao gồm doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, các hợp tác xã, hộ kinh tế cá thể. Văn hoá doanh nghiệp là một vấn đề tương đối rộng lớn, bao gồm rất nhiều vấn đề của doanh nghiệp và liên quan đến nhiều lĩnh vực nghiên cứu mà trong phạm vi của luận án cao học không thể bao quát hết được. Do đó, Phạm vi nghiên cứu của luận văn được giới hạn trong phạm vi các đề xuất xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho một số vấn đề chính của doanh nghiệp. 5. KẾT CẤU LUẬN ÁN Luận văn được trình bày với số lượng 80 trang bao gồm phần mở đầu, phần kết luận và 3 chương với kết cấu nội dung được trình bày trong mục lục. Mọi thắc mắc xin liên hệ yahoo : Tuvanluanvan

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY