Luận văn Xây dựng chiến lược phát triển ssp đến năm 2015

MỤC LỤC TRANG BÌA I LỜI CAM ĐOAN II MỤC LỤC III DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU VII DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . VIII PHẦN MỞ ĐẦU IX 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI IX 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .X 3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU .X 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU X 5. BỐ CỤC ĐỀ TÀI XI 6. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU . XII CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP .1 1.1. KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC VÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC .1 1.1.1. Khái niệm chiến lược -quản trị chiến lược và hoạch định chiến lược 1 1.1.2. Tầm quan trọng của hoạch định chiến lược đối với phát triển doanh nghiệp .2 1.2. QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC 2 1.2.1. Xác định sứ mạng và mục tiêu của doanh nghiệp 3 1.2.2. Phân tích ảnh hưởng của môi trường đến doanh nghiệp 4 1.2.2.1. Nghiên cứu môi trường bên ngoài để xác định cơ hội và đe dọa chủ yếu 4 1.2.2.2. Phân tích nội bộ doanh nghiệp để nhận diện các điểm mạnh, điểm yếu 5 1.2.3. Thiết lập mục tiêu dài hạn .8 1.2.4. Xây dựng và lựa chọn chiến lược .8 1.3. CÁC CÔNG CỤ ĐỂ XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC 9 1.3.1. Các công cụ cung cấp thông tin để xây dựng chiến lược 9 1.3.1.1. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) 9 1.3.1.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) .10 1.3.1.3. Ma trận hình ảnh cạnh tranh .11 1.3.2. Các công cụ để xây dựng các chiến lược khả thi có thể chọn lựa 11 1.3.2.1. Ma trận điểm mạnh – điểm yếu – cơ hội – đe dọa (SWOT) .11 1.3.2.2. Ma trận chiến lược chính .13 1.3.3. Công cụ để lựa chọn chiến lược: Ma trận hoạch định chiến lược có thể định lượng – QSPM 14 KẾT LUẬN CHƯƠNG I 15 CHƯƠNG II PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG TÁC ĐỘNG ĐẾN SSP 16 2.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ SSP .16 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển .16 2.1.2. Bộ máy quản lý và nhân sự .20 2.1.3. Kết quả hoạt động qua các năm gần đây 22 2.2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG TÁC ĐỘNG ĐẾN SSP 24 2.2.1. Phân tích môi trường bên ngoài .24 2.2.1.1. Môi trường tác nghiệp .24 2.2.1.1.1. Đối thủ cạnh tranh hiện tại .25 2.2.1.1.2. Khách hàng .30 2.2.1.1.3. Nhà cung cấp .31 2.2.1.1.4. Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn .32 2.2.1.2. Môi trường vĩ mô 32 2.2.1.2.1. Ảnh hưởng kinh tế - xã hội .32 2.2.1.2.2. Ảnh hưởng luật pháp, chính phủ và chính trị 34 2.2.1.2.3. Ảnh hưởng của khoa học công nghệ .36 2.2.1.2.4. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) của SSP 36 2.2.2. Phân tích môi trường nội bộ 37 2.2.2.1. Quản trị .37 2.2.2.1.1. Hoạch định 37 2.2.2.1.2. Tổ chức .38 2.2.2.1.3. Lãnh đạo .39 2.2.2.1.4. Kiểm tra 40 2.2.2.2. Marketing .40 2.2.2.2.1. Sản phẩm 40 2.2.2.2.2. Giá cả 41 2.2.2.2.3. Phân phối 41 2.2.2.2.4. Chiêu thị 42 2.2.2.3. Tài chính - kế toán 43 2.2.2.4. Sản xuất – tác nghiệp .44 2.2.2.4.1. Quy trình sản xuất – cung cấp dịch vụ .44 2.2.2.4.2. Cơ sở hạ tầng 44 2.2.2.4.3. Công suất và Năng suất 45 2.2.2.4.4. Thiết bị - công nghệ .45 2.2.2.4.5. Chất lượng .46 2.2.2.5. Nghiên cứu và phát triển .46 2.2.2.6. Nhân sự .47 2.2.2.7. Hệ thống thông tin .49 2.2.2.8. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) của SSP .50 KẾT LUẬN CHƯƠNG II 51 CHƯƠNG III XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SSP ĐẾN NĂM 2015 52 3.1. ĐỊNH HƯỚNG CỦA CHÍNH PHỦ VÀ THÀNH PHỐ ĐỐI VỚI NGÀNH CNTT .52 3.1.1. Định hướng ngành 52 3.1.2. Định hướng của Thành phố .53 3.2. SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU CỦA SSP ĐẾN 2015 .54 3.2.1. Sứ mạng 54 3.2.2. Mục tiêu dài hạn .54 3.3. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SSP ĐẾN 2015 55 3.3.1. Xây dựng phương án chiến lược .55 3.3.2. Lựa chọn chiến lược (Ma trận QSPM) 57 3.3.3. Phân tích các chiến lược đề xuất 63 3.3.3.1. Chiến lược phát triển sản phẩm .63 3.3.3.2. Chiến lược thâm nhập thị trường nội địa 63 3.3.3.3. Chiến lược thâm nhập thị trường xuất khẩu .64 3.3.3.4. Chiến lược kết hợp hàng ngang .64 3.4. CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM SSP ĐẾN NĂM 2015 .65 3.4.1. Giải pháp 65 3.4.1.1. Giải pháp về cải tổ bộ máy tổ chức 66 3.4.1.2. Giải pháp về Marketing .71 3.4.1.2.1. Giải pháp về sản phẩm .71 3.4.1.2.2. Giải pháp về giá .72 3.4.1.2.3. Giải pháp về phân phối .73 3.4.1.2.4. Giải pháp về chiêu thị .74 3.4.1.3. Giải pháp về tài chính - kế toán .76 3.4.1.4. Giải pháp về quy trình sản xuất – tác nghiệp 77 3.4.1.4.1. Giải pháp về quy trình sản xuất – cung cấp dịch vụ 77 3.4.1.4.2. Giải pháp về cơ sở hạ tầng .77 3.4.1.4.3. Giải pháp về công suất và Năng suất .78 3.4.1.4.4. Giải pháp về thiết bị - công nghệ 78 3.4.1.4.5. Giải pháp về quản lý chất lượng 78 3.4.1.5. Giải pháp về nghiên cứu – phát triển .79 3.4.1.6. Giải pháp về nhân sự 79 3.4.1.7. Giải pháp về hệ thống thông tin 83 3.4.2. Kiến nghị 83 KẾT LUẬN CHƯƠNG III 85 KẾT LUẬN .87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY