Luận văn Vượt qua rào cản thương mại trong hội nhập kinh tế quốc tế

<p> MỤC LỤC Trang Phần mở đầu 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RÀO CẢN TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ. . 3 1.1. Khái niệm và phân loại các rào cản trong thương mại quốc tế 3 1.1.1. Khái niệm về rào cản trong thương mại quốc tế 3 1.1.2. Phân loại rào cản trong thương mại quốc tế . 3 1.1.3. Xu hướng phát triển của các loại rào cản 8 1.2. Vị trí, vai trò của các rào cản trong thương mại quốc tế 9 1.3. Phạm vi và mục đích sử dụng rào cản trong thương mại quốc tế . 10 1.4 Kinh nghiệm của một số quốc gia về việc sử dụng và đối phó với các loại rào cản 14 1.4.1. Kinh nghiệm của một số quốc gia . 14 1.4.2. Một số bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam 21 Tóm tắt Chương 1 . 22 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ RÀO CẢN TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM . . 23 2.1. Các rào cản trong thương mại quốc tế mà Việt Nam đang phải đối phó 23 2.1.1. Thị trường Mỹ . 24 2.1.2. Thị trường EU . 32 2.1.3. Thị trường Nhật Bản . 38 2.2. Tác động của các rào cản trong thương mại đối với Việt Nam 44 2.3. Những vấn đề cần giải quyết để vượt qua rào cản 46 2.4. Thực trạng rào cản trong thương mại quốc tế của Việt Nam . 49 2.4.1. Các hàng rào thuế quan . 49 2.4.2. Các hàng rào phi thuế quan . 53 Tóm tắt Chương 2 . 56 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐỂ VƯỢT QUA RÀO CẢN TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ. 57 3.1. Quan điểm và mục tiêu về xây dựng và đối phó với các rào cản . 57 3.2. Một số giải pháp để vượt qua rào cản thương mại trong hội nhập kinh tế quốc tế . 59 3.2.1. Giải pháp về phía Nhà nước . 59 3.2.2. Giải pháp đối với Hiệp hội 63 3.2.3. Giải pháp đối với các tổ chức tư vấn pháp luật 66 3.2.4. Giải pháp đối với các doanh nghiệp . 67 3.3. Một số kiến nghị về xây dựng và sử dụng các rào cản thương mại ở Việt Nam . 70 3.3.1. Kiến nghị chung với Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương . 70 3.3.2. Kiến nghị về xây dựng bổ sung một số rào cản 73 3.3.3. Điều chỉnh một số rào cản hiện có . 74 3.3.4. Sử dụng có hiệu quả rào cản thương mại . 75 Tóm tắt Chương 3 . 76 Kết luận . 77 Tài liệu tham khảo </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY