Luận văn Ứng dụng mô hình harry t. Oshima để đẩy mạnh tăng trưởng nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long

<p> MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ LỜI MỞ ĐẦU 7 CHƯƠNG I CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TRONG NÔNG NGHIỆP 12 1.1. Tăng trưởng kinh tế bắt nguồn từ nông nghiệp. .12 1.2. Vai trò của nông nghiệp trong phát triển kinh tế 13 1.2.1. Nông nghiệp kích thích tăng trưởng kinh tế 13 1.2.2. Nông nghiệp góp phần vào tăng trưởng chung của nền kinh tế 17 1.3. Các mô hình, học thuyết phát triển nông nghiệp 18 1.3.1. Mô hình hai khu vực của Arthus Lewis(1954) 18 1.3.2. Mô hình ba giai đoạn phát triển nông nghiệp của Todaro (1990) .20 1.3.3. Mô hình hàm sản xuất tăng trưởng nông nghiệp theo các giai đoạn phát triển của Sung Sang Park 21 1.3.4. Mô hình Harry T. Oshima .21 1.3.5. Lựa chọn mô hình lý thuyết và mô hình kinh tế lượng để phân tích tác động của các nhân tố đến tăng trưởng nông nghiệp .25 1.4. Tăng trưởng nông nghiệp ở một số quốc gia Châu Á và bài học kinh nghiệm rút ra cho vùng ĐBSCL 28 1.4.1. Tăng trưởng nông nghiệp ở Đài Loan .28 1.4.2. Tăng trưởng nông nghiệp ở Hàn Quốc 29 1.4.3. Tăng trưởng nông nghiệp ở Trung Quốc .30 1.4.4. Bài học kinh nghiệm cho vùng ĐBSCL 32 KẾT LUẬN CHƯƠNG I .33 CHƯƠNG II THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬULONG. 34 2.1 Sự phù hợp của mô hình Harry T. Oshima với bản chất vùng ĐBSCL .34 2.1.1. Nông nghiệp lúa gió mùa mang tính thời vụ .34 2.1.2. Lượng mưa cao và mưa theo mùa .36 2.1.3. Sự nghèo nàn của nền nông nghiệp lúa gió mùa .37 2.1.4. Ảnh hưởng của nền nông nghiệp lúa nước đến văn hoá lao động và sự ổn định xã hội 38 2.2 Phân tích kinh tế lượng về sự tăng trưởng nông nghiệp vùng ĐBSCL 39 2.2.1. Thiết lập mô hình kinh tế lượng 39 2.2.2. Kết quả phân tích mô hình hồi quy 40 2.2.3. Ý nghĩa các tham số: 41 2.3 Phân tích kết quả nghiên cứu mô hình kinh tế lượng về sự tăng trưởng nông nghiệp giai đoạn 1986- 2006 41 2.3.1. Lao động trong tăng trưởng nông nghiệp 41 2.3.2. Thời gian lao động trong tăng trưởng nông nghiệp .48 2.3.3. Cơ giới hoá trong tăng trưởng nông nghiệp 50 2.4 Phân tích các nhân tố khác ngoài mô hình tác động đến tăng trưởng nông nghiệp vùng ĐBSCL 52 2.4.1. Yếu tố vốn đầu tư .52 2.4.2. Tác động của việc ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất 53 2.4.3. Cơ chế chính sách trong nông nghiệp 53 2.4.4. Tác động của toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế 54 KẾT LUẬN CHƯƠNG II 56 CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH TĂNG TRƯỞNG NÔNG NGHIỆP VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 58 3.1. Những xu hướng phát triển và mục tiêu của nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL. 58 3.1.1. Xu hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn. .58 3.1.2. Mục tiêu phát triển .59 3.2. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh tăng trưởng nông nghiệp ĐBSCL 61 3.2.1. Nhóm giải pháp nhằm tăng thời gian làm việc ở khu vực nông thôn 61 3.2.2. Nhóm giải pháp hướng tới sử dụng nhiều lao động ở nông thôn 65 3.2.3. Nhóm giải pháp nhằm nâng cao trình độ cơ giới hoá trong sản xuất 69 3.2.4. Một số giải pháp khác 71 3.3. Một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh tăng trưởng nông nghiệp ĐBSCL 73 KẾT LUẬN CHƯƠNG III 74 KẾT LUẬN 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Cơ cấu lao động theo ngành kinh tế của một số nước (%) .41 Bảng 2.2. Cơ cấu ngành kinh tế của vùng ĐBSCL .42 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Đồ thị 2.1: Xu hướng tăng NSLĐNN trên thế giới .37 Đồ thị 2.2: Xu hướng tăng NSLĐNN vùng ĐBSCL giai đoạn 1986 – 2006 38 Hình 1.1: Cân bằng cạnh tranh trên 2 thị trường lao động liên kết bằng di dân .9 Hình 1.2: Đường hàm sản xuất khu vực nông nghiệp: TPA = f(LA; K, T) 12 Hình 1.3: Đường cung lao động khu vực công nghiệp .13 Hình 2.1: Lượng mưa trung bình hàng năm ở các vùng thuộc Châu Á 30 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AFTA Khu vực mậu dịch tự do Asean BTA Hiệp định thương mại Việt – Mỹ CNH, HĐH Công nghiệp hoá, hiện đại hoá GDP Tổng sản phẩm quốc nội ĐBSCL Đồng bằng sông Cửu Long GTSX Giá trị sản xuất KH – CN Khoa học – công nghệ LĐNN Lao động nông nghiệp NICs Các nước công nghiệp mới NSLĐNN Năng suất lao động nông nghiệp ODA Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức WTO Tổ chức thương mại thế giới </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY