Luận văn Ứng dụng công nghệ gis trong điều chế rưng-Thử nghiệm tại khu rừng tự nhiên huyện Tuy Đức, tỉnh Dăk Nông

MỤC LỤC 1 Đặt vấn đề . 7 2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu . 9 2.1 Khái niệm về hệ thống thông tin địa lý (GIS) . 9 2.2 Định nghĩa về điều chế rừng 10 2.3 Tình hình nghiên cứu và ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên - môi trường trên thế giới 10 2.4 Thảo luận về vấn đề nghiên cứu 15 3 Đối tượng nghiên cứu . 17 3.1 Đối tượng nghiên cứu cụ thể 17 3.2 Tổng quan về khu vực nghiên cứu . 17 3.2.1 Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu . 17 3.2.2 Điều kiện kính tế - xã hội khu vực nghiên cứu . 21 4 Mục tiêu - nội dung và phương pháp nghiên cứu . 24 4.1 Mục tiêu nghiên cứu và giói hạn của đề tài 24 4.1.1 Về mặt lý luận 24 4.1.2 Về mặt thực tiễn . 24 4.2 Nội dung nghiên cứu . 24 4.3 Phương pháp nghiên cứu 25 4.3.1 Phương pháp luận tổng quát . 25 4.3.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể: . 25 4.3.3 Phân tích xử lý số liệu - Hình thành bộ công cụ phục vụ công tác điều chế rừng 5 Kết quả và thảo luận 34 5.1 Đánh giá khả năng ứng dụng các loại ảnh và bản độ hiện trạng hiện hành 34 5.1.1 Phân tích - xử lý bản đồ hiện trạng . 34 5.1.2 Đánh giá độ chính xác của ảnh viễn thám trong công tác điều chế: . 36 5.2 Kết quả phân tích - xử lý số liệu Error! Bookmark not defined. 5.2.1 Quan hệ tăng trưởng ZD/ 5 năm theo D1.3: Error! Bookmark not defined. 5.2.2 Kết quả mô hình N/ D và N- 5 năm / D của rừng thường xanh . 5.2.3 Kết quả xây dựng mô hình ZM/D và ZM - 5 năm/ D 5.2.4 Kết quả phân cấp- mã hoá các nhóm nhân tố địa hình, đất đai, khí hậu, nhân tác . 5.3 Xây dựng bản đô chuyên đề khu vực phục vụ công tác điều chế rừng Error! Bookmark not defined. 5.3.1 Xây dựng bản đồ trạng thái khu vực nghiên cứu: 5.3.2 Xây dựng bản đồ chuyên đề phục vụ công tác điều chế rừng 5.4 Giới thiệu cách hình thành các bản đồ chuyên đề bằng phần mềm Map Info Error! Bookmark not defined. 5.4.1 Cách hình thành lớp bản đồ chuyên đề kỹ thuật lâm sinh : . 5.4.2Cáchhình thành lớp bản đồ chuyên đề về luân kỳ khai thác : . 6 Kết luận và đề nghị 54 6.1 Kết luận 54 6.2 Kiến nghị: . 55 Tài liệu tham khảo . 56 Phụ lục . 56 Phụ lục1: Mẫu biểu điều tra ngoài thực địa 56 Phụ lục 2: Kết quả xư lý số liệu bằng phần mềm Stẩtgphacs Plus . 58 Phụ lục 3: Bảng số liệu 61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY