Luận văn Những giải pháp cơ bản góp phần hình thành giá đất hợp lý ở An Giang

Mục lục Phần mở đầu 1.Tính cấp thiết của đề tài trang 2 2.Phạm vi nghiên cứu của luận văn 2 3.Nét mới của luận văn .2 4.Phương pháp nghiên cứu của luận văn 2 5.Kết cấu của luận văn 3 Phần nội dung Chương 1: Lý luận chung về hàng hóa đất đai, thị trường đất đai và giá đất 1.1.Về phạm trù đất đai và hàng hoá đất đai trang 4 1.2.Các thuộc tính và đặc trưng của hàng hóa đất đai .5 1.3.Về thị trường hàng hoá đất đai 6 1.4. Những nhân tố hình thành giá cả đất đai 10 1.5.Vai trò (hay ảnh hưởng) của mỗi nhân tố trong giá đất .12 1.6. Một số lý thuyết liên quan về giá đất .14 Chương 2: Tổng quan về tình hình sử dụng đất và giá cả đất đai ở An Giang trong những năm gần đây 2.1.Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội và quá trình hình thành quan hệ đất đai ở An Giang .trang 19 2.2.Tình hình sử dụng đất và phát triển nhà ở An Giang từ 1995 – 2005 26 2.3.Mức độ biến động giá đất ở An Giang trong thời gian qua 29 2.4. Nguyên nhân của tình hình giá đất tăng cao ở An Giang 32 2.5.Vấn đề về giá bồi hoàn đất đai và công tác tái định cư 38 Chương 3: Một số giải pháp hình thành giá cả đất đai hợp lý ở An Giang 3.1.Quán triệt tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển thị trường đất đai .trang 41 3.2.Quan tâm thường xuyên việc cân đối cung-cầu đất đai 41 3.3.Hòan thiện công tác quy hoạch,kế hoạch sử dụng đất 43 3.4.Phát triển nhanh thị trường nhà đất .44 3.5.Xem xét lại pháp định giá đất,kể cả giá bồi hoàn trong giải tỏa đất,tiến tới cơ chế một giá trên thị trường 45 3.6.Có giải pháp tài chính phát triển thị trường nhà đất 51 3.7.Các giải pháp hổ trợ .52 Kết luận 57 Phụ lục Tài liệu tham khảo MỞ ĐẦU 1 - Tính cấp thiết của đề tài : Giá đất tăng cao đang cản ngại việc giải phóng mặt bằng xây dựng các khu công nghiệp, làm tăng giá thành sản phẩm ảnh hưởng tới sản xuất và đầu tư, chi ngân sách nhà nước cho bồi hoàn giải toả đất tăng cao. Mặt khác, trong khi mức tăng thu nhập trong xã hội còn chậm, giá đất tăng nhanh làm việc cải thiện nhà ở của nhân dân, nhất là những người thu nhập thấp gặp khó khăn. Tình hình này còn khiến cho việc nâng cấp, mở rộng và xây dựng các công trình công cộng cũng bị ảnh hưởng do khó thống nhất về giá bồi hoàn đất, tạo ra một số khiếu kiện dai dẳng vì giá “thị trường nhà đất” cao hơn giá bồi hoàn của nhà nước. Bên cạnh đó, tình hình này còn sản sinh ra nạn đầu cơ đất đai, làm giá đất càng tăng lên. Gần đây, thị trường nhà đất lại lắng đọng do nhiều nguyên nhân, kéo theo nguy cơ biến động của thị trường tài chính – tiền tệ. Từ các mặt trên, luận văn tập trung nghiên cứu tình hình giá đất tăng cao trong những năm gần đây, cố gắng nhận diện nguyên nhân và khuyến nghị một số giải pháp hình thành giá đất hợp lý, thúc đẩy thị trường đất đai phát triển lành mạnh, phục vụ tốt tăng trưởng và phát triển. 2 – Phạm vi nghiên cứu của đề tài : Để tập trung hơn, luận văn chủ yếu nghiên cứu giá đất ở, đất chuyên dùng, một ít về giá đất nông nghiệp. Nhưng nói đến giá cả thì phải nói đến thị trường. Cho nên, luận văn sẽ đi khá sâu về thị trường đất đai, những mặt tốt và tồn tại trong quản lý nhà nước đối với thị trường đất đai, nguyên nhân và giải pháp trong sắp tới. Địa bàn nghiên cứu là An Giang. Tuy phạm vi địa lý hẹp nhưng do ảnh hưởng chính sách kinh tế và quản lý chung của Nhà nước và ít nhiều, thị trường đất đai An Giang vẫn có những yếu tố phổ quát chung nên tin rằng vẫn thể hiện được tính khoa học của vấn đề nghiên cứu. 3 – Nét mới của luận văn : Trọng tâm của luận văn là soát xét mức độ vận dụng quan điểm kinh tế thị trường định hướng XHCN, khoa học về quản lý kinh tế, thực trạng phát triển thị trường đất đai. Trên cơ sở đó, kiến nghị các giải pháp hình thành giá đất hợp lý nói riêng và tiếp tục phát triển thị trường đất đai nói chung. Trong xem xét các khía cạnh của vấn đề, luận văn cố gắng khẳng định lại một phương pháp hay công thức tổng quát để tính giá đất đai và khuyến nghị các trường nên áp dụng nó. Và trong giải pháp ổn định giá đất, luận văn sẽ thực nghiệm việc lượng hoá các nhân tố tác động vào giá đất. Nghĩ rằng, điều này là bước đầu thử nghiệm khi muốn xử lý giá đất trên thị trường. 4 – Phương pháp nghiên cứu của luận văn: Luận văn thu thập các số liệu sơ cấp, thứ cấp, rà soát các chính sách, tình hình tổ chức thực hiện và tiến hành một số điều tra, khảo sát để đối chiếu với các lý thuyết khoa học và công thức định giá đất để nhận định tính sát đúng trong tổ chức thực hiện, tập trung phân tích nguyên nhân và khuyến nghị các giải pháp. 5 – Kết cấu của luận văn : Luận văn gồm 3 phần chính : Phần mở đầu : Giới thiệu tính cấp thiết của đề tài, Phạm vi nghiên cứu, Nét mới của đề tài, Phương pháp nghiên cứu, Kết cấu của luận văn. Phần nội dung : + Chương 1 : Lý luận về đất đai, thị trường đất đai và giá đất + Chương 2 : Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội và quá trình hình thành quan hệ đất đai ở An Giang. Tình hình sử dụng đất, biến động giá đất tại An Giang. Một số nguyên nhân khách quan và chủ quan làm giá đất tăng cao. + Chương 3 : Các giải pháp nhằm hình thành giá đất hợp lý ở An Giang. Phần phụ lục : Các bản đồ tỉnh An Giang liên quan – Các bảng biểu và danh mục các văn bản hiện hành về đất đai và giá đất; các tài liệu, lý thuyết, giáo trình, thông tin báo chí đã tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY