Luận văn Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ CÁC PHỤ LỤC MỞ ĐẦU 1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI . 4 1.1. Khái niệm về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh 4 1.1.1. Khái niệm cạnh tranh . 4 1.1.2. Năng lực cạnh tranh . 5 1.1.2.1. Khái niệm 5 1.1.2.2. Các cấp độ cạnh tranh . 6 1.1.2.3. Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp . 7 1.2.Cơ sở lý luận về NHTM và năng lực cạnh tranh của NHTM . 9 1.2.1. Khái niệm NHTM 9 1.2.2. Cạnh tranh trong kinh doanh hoạt động ngân hàng . 10 1.2.3. Các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của NHTM 11 1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM . 11 1.2.5. Đặc trưng cạnh tranh của NHTM trong điều kiện hội nhập 12 1.2.6. Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM . 13 1.2.6.1. Tiềm lực tài chính . 13 1.2.6.2. Thị phần 15 1.2.6.3. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời . 16 1.2.6.4. Hệ thống sản phẩm, dịch vụ . 17 1.2.6.5. Trình độ công nghệ 18 1.2.6.6. Trình độ quản lý . 19 1.2.6.7. Nguồn nhân lực 20 1.2.6.8. Mạng lưới . 20 1.2.6.9. Thương hiệu . 21 1.2.7. Phân tích chiến lược cạnh tranh theo ma trận SWOT . 21 1.3. Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng . 23 1.3.1. Lợi ích của hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng 23 1.3.2. Kinh nghiệm hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng . 24 1.3.2.1. Kinh nghiệm của các nước trong qúa trình hội nhập quốc tế . 24 1.3.2.2. Kinh nghiệm của các NHTMCP Việt Nam . 29 Chương 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NHTMNN VIỆT NAM . 31 2.1. Quá trình hình thành và phát triển của các NHTMNN Việt Nam . 31 2.1.1. Từ năm 1986 trở về trước 31 2.1.2. Từ năm 1986 đến nay 31 2.2.Thực trạng năng lực cạnh tranh của các NHTMNN Việt Nam . 33 2.2.1. Tiềm lực tài chính 33 2.2.1.1. Vốn tự có . 33 2.2.1.2. Hệ số an toàn vốn (CAR) 36 2.2.1.3. Chất lượng tài sản có . 37 2.2.2. Thị phần . 39 2.2.2.1. Thị phần huy động vốn . 39 2.2.2.2. Thị phần tín dụng 40 2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời . 41 2.2.3.1. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản . 42 2.2.3.2. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu . 43 2.2.4. Hệ thống sản phẩm, dịch vụ . 44 2.2.4.1. Tính đa dạng của danh mục sản phẩm, dịch vụ 44 2.2.4.2. Chất lượng sản phẩm 47 2.2.4.3. Giá cả dịch vụ . 49 2.2.5. Trình độ công nghệ 49 2.2.6. Trình độ quản lý . 51 2.2.7. Nguồn nhân lực 52 2.2.8. Mạng lưới . 55 2.2.9. Thương hiệu . 56 2.2.3. Phân tích chiến lược cạnh tranh của các NHTM theo ma trận SWOT 57 Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 62 3.1.Mục tiêu và định hướng phát triển các NHTM đến năm 2020 . 62 3.1.1. Mục tiêu . 62 3.1.2. Định hướng phát triển các NHTM . 63 3.2.Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTMNN Việt Nam . 64 3.2.1. Nhóm giải pháp mang tính vĩ mô 64 3.2.1.1. Thực hiện cổ phần hoá các NHTMNN . 64 3.2.1.2. Hoàn thiện hệ thống pháp luật ngân hàng 65 3.2.1.3. Nâng cao năng lực của NHNN về điều hành chính sách tiền tệ . 67 3.2.1.4. Tăng cường năng lực giám sát của NHNN 68 3.2.1.5. Nâng cao hiệu quả tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực . 69 3.2.2. Nhóm giải pháp đối với bản thân các NHTMNN 70 3.2.2.1. Hoạch định chiến lược phát triển 70 3.2.2.2. Tăng cường năng lực tài chính . 71 3.2.2.3. Đa dạng hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ 73 3.2.2.4. Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng 75 3.2.2.5. Nâng cao năng lực quản trị điều hành 76 3.2.2.6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực . 77 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY