Luận văn Nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết nhằm phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC VIẾT TẮT TÊN CÔNG TY NIÊM YẾT PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ CÔNG TY NIÊM YẾT . 14 1.1. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 14 1.1.1. Khái niệm thị trường chứng khoán 14 1.1.2. Chức năng của thị trường chứng khoán .1 4 1.1.3. Vai trò của thị trường chứng khoán .14 1.1.4. Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán .15 1.1.4.1. Các doanh nghiệp 15 1.1.4.2. Các nhà đầu tư riêng lẻ .16 1.1.4.3. Các tổ chức tài chính .16 1.1.4.4. Ngườiø môi giới và người kinh doanh chứng khoán .16 1.1.4.5. Người tổ chức thị trường 17 1.1.4.6. Nhà Nước .17 1.2. CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG TY NIÊM YẾT .17 1.2.1. Công ty cổ phần .17 1.2.1.1. Khái niệm công ty cổ phần 18 1.2.1.2.Tổ chức quản lý công ty cổ phần .18 1.2.1.3. Các loại hình công ty cổ phần .23 1.2.1.4. Ưu và nhược điểm của công ty cổ phần .23 1.2.1.5. Công ty cổ phần là mô hình tất yếu của nền kinh tế thị trường .26 1.2.2. Công ty niêm yết .26 1.2.2.1. Niêm yết chứng khoán 263 1.2.2.2. Công ty niêm yết 27 1.2.3. Lợi ích và bất lợi của các công ty cổ phần khi tham gia niêm yết 27 1.2.3.1. Lợi ích đạt được của các công ty cổ phần khi tham gia niêm yết .27 1.2.3.2.Bất lợi gặp phải của các công ty cổ phần khi tham gia niêm yết 28 1.2.4. Sự cần thiết phải thúc đẩy các doanh nghiệp tiềm năng niêm yết trên thị trường chứng khoán 29 1.3. HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT 30 1.3.1. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết 30 1.3.1.1. Doanh thu thuần: .30 1.3.1.2. Lợi nhuận: 30 1.3.1.3. Tỷ suất lợi nhuận: 31 1.3.2. Tỷ suất sinh lợi của cổ phiếu . 32 1.3.2.1.Khái niệm: 32 1.3.2.2. Công thức tính tỷ suất sinh lợi: 32 1.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tỷ suất sinh lợi của các công ty niêm yết 33 1.3.3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty niêm yết .33 1.3.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu của các công ty niêm yết 35 1.4. QUY MÔ THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU TRÊN THẾ GIỚI VÀ SO SÁNH VỚI THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU VIỆT NAM . 38 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 42 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 434 2.1. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG THỜI GIAN QUA 43 2.1.1. Hoạt động quản lý và điều hành thị trường: 43 2.1.2. Hoạt động quản lý niêm yết 44 2.1.3. Hoạt động quản lý giao dịch 45 2.1.4. Hoạt động quản lý thành viên: 48 2.1.5. Hoạt động công bố thông tin thị trường . 49 2.1.6. Hoạt động đăng ký, lưu ký và thanh toán bù trừ .50 2.1.7. Các hoạt động khác .50 2.2. HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT 51 2.2.1. Giới thiệu các công ty niêm yết trên Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh 51 2.2.2. Hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết 53 2.2.2.1. Phân tích hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết 53 2.2.2.1.1. Doanh thu thuần . 55 2.2.2.1.2. Lợi nhuận . .57 2.2.2.1.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần 59 2.2.2.1.4. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) 61 2.2.2.1.5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) .62 2.2.2.2. Nhận diện các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam . .64 2.2.3. Tỷ suất sinh lợi của các cổ phiếu niêm yết tại Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh 69 2.2.3.1. Phân tích tỷ suất sinh lợi của các cổ phiếu niêm yết tại Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh 69 2.2.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của các cổ phiếu niêm yết 745 2.3. ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CỔ PHIẾU CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN .79 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 83 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM . 84 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TỪ NĂM 2006 ĐẾN NĂM 2010 84 3.2. CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM . .86 3.2.1. Các giải pháp về đầu tư . 86 3.2.1.1. Giải pháp về đầu tư công nghệ mới .8 6 3.2.1.2. Giải pháp về nguồn vốn tài trợ . .87 3.2.2. Các giải pháp làm tăng doanh thu .89 3.2.2.1. Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ .89 3.2.2.2. Đẩy mạnh kênh phân phối và cải thiện hoạt động quảng cáo khuyến mãi 89 3.2.3. Giải pháp kiểm soát chi phí nhằm tăng lợi nhuận .90 3.2.3.1. Định mức chi phí nguyên liệu, vật tư, hàng hóa và chi phí quản lý .90 3.2.3.2. Nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty niêm yết với việc áp dụng phương pháp quản lý Lean .91 3.2.4. Giải pháp về đổi mới quản lý . .93 3.2.4.1. Lãnh đạo công ty cần phải có chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh 936 3.2.4.2. Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực – một vấn đề được quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp nói chung và của công ty niêm yết nói riêng 94 3.2.4.3. Thực hiện chương trình ESOP trong các công ty niêm yết .98 3.2.4.4. Nâng cao hiệu quả công tác quản trị công ty 98 3.2.4.5. Thực hiện chương trình công bố thông tin .100 3.3. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT .101 3.3.1 Các giải pháp tăng hàng hóa cho thị trường chứng khoán .101 3.3.1.1. Hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường chứng khoán 101 3.3.1.2. Đẩy mạnh việc thành lập công ty cổ phần .103 3.3.1.3. Đưa các doanh nghiệp lên niêm yết kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 104 3.3.1.4. Bán bớt cổ phần nhà nước .107 3.2.1.5. Sáp nhập các công ty niêm yết có quy mô nhỏ và hoạt động không hiệu quả . .108 3.3.2. Tăng cường khai thác nguồn cầu chứng khoán .108 3.3.2.1. Khơi thông nguồn vốn đầu tư gián tiếp (FII) .108 3.3.2.2. Phát triển công ty định mức tín nhiệm (ĐMTN) .109 3.3.2.3. Chính Phủ cần quản lý thị trường tự do nhằm giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư . 110 3.3.2.4. Phát triển mô hình các quỹ đầu tư . 111 3.3.2.5. Phổ cập kiến thức chứng khoán trong toàn dân để thu hút nguồn vốn nhàn rỗi 112 3.3.2.6. Chuẩn hoá kế toán Việt Nam theo các thông lệ quốc tế 114 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 115 KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY