Luận văn Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - SCB

MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục các từ viết tắt Danh mục các bảng số liệu Danh mục các sơ đồ - biểu đồ Mở đầu CHƯƠNG 1: TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP 1 1.1. Tín dụng 1 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của tín dụng 1 1.1.2. Lịch sử phát triển quan hệ tín dụng 2 1.1.2.1. Giai đoạn đầu hình thành 2 1.1.2.2. Giai đoạn từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 18 3 1.1.2.3. Giai đoạn từ cuối thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 20 .6 1.1.2.4. Giai đoạn từ đầu thế kỷ 20 đến nay 7 1.2. Chất lượng hoạt động tín dụng ngân hàng . .8 1.2.1. Khái niệm chất lượng hoạt động tín dụng 8 1.2.2. Nhân tố ảnh hưởng đấn chất lượng tín dụng .10 1.2.2.1. Nhóm nhân tố bên ngoài .10 1.2.2.2. Nhóm nhân tố bên trong . .12 1.3.Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng ngân hàng trong kỳ hội nhập .15 1.4. Nguyên tắc quốc tế về quản lý nợ xấu (Nguyên tắc Basel) 17 1.4.1. Giới thiệu sơ lược về Basel 17 1.4.2. Các nguyên tắc về phòng ngừa nợ xấu . 18 3 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 25 2.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Sài Gòn .25 2.1.1. Sơ lược về sự hình thành và phát triển của NH TMCP Sài Gòn 25 2.1.2. Tình hình hoạt động của NH TMCP Sài Gòn trong thời gian qua .26 2.1.2.1. Về phát triển mạng lưới . .26 2.1.2.2. Về hoạt động kinh doanh . .27 2.1.2.3. Hoạt động dịch vụ .30 2.1.2.4. Hiệu quả kinh doanh . 32 2.2. Phân tích hoạt động tính dụng tại NH TMCP Sài Gòn 33 2.2.1. Xét theo thời hạn cho vay . 33 2.2.2. Xét theo đối tượng khách hàng . 34 2.2.3. Xét theo ngành kinh tế 35 2.2.4. Nhận xét về quy mô và cơ cấu tín dụng tại SCB 35 2.3. Đánh giá chất lượng tín dụng tại NH TMCP Sài Gòn .37 2.3.1. Thực trạng chất lượng tín dụng tại SCB xét về mặt định lượng .37 2.3.1.1. Nợ quá hạn tại SCB . .37 2.3.1.2. Thời gian giải quyết hồ sơ tín dụng tại SCB 40 2.3.1.3. Tỷ lệ từ chối cho vay . .41 2.3.1.4. Mức độ hài lòng của khách hàng 41 2.3.2. Thực trạng chất lượng tín dụng tại SCB xét về mặt định tính 42 2.3.2.1. Về công tác tín dụng tại SCB .42 2.3.2.2. Về công tác tổ chức hoạt động tín dụng tại SCB 45 2.3.2.3. Về nguồn nhân lực của SCB . 46 2.3.2.4. Về công nghệ thông tin của SCB 49 2.3.3. Những tồn tại trong hoạt động tín dụng tại SCB 51 2.3.3.1. Những tồn tại . .51 2.3.3.2. Nguyên nhân dẫn đến những tồn tại trong hoạt động tín dụng tại SCB . .55 4 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHTMCP SÀI GÒN .59 3.1. Định hướng phát triển của SCB trong thôøi gian tôùi .59 3.2. Các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại SCB trong thời gian tới .61 3.2.1. Giải pháp vi mô . 62 3.2.1.1. Giải pháp mang tính hệ thống và chiến lược kinh doanh . 62 3.2.1.2. Giải pháp về chính sách quản trị .65 3.2.1.3. Giải pháp về nhân sự .70 3.2.1.4. Kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động 72 3.2.1.5. Cơ sở hạ tầng và công nghệ 72 3.2.2. Các giải pháp vĩ mô . .73 3.2.2.1. Định hướng phát triển của NHNN 73 3.2.2.2. Nâng cao chất lượng thông tin tín dụng CIC 76 3.2.3. Các giải pháp hỗ trợ . .77 3.2.3.1. NHNN cần giữ vai trò định hướng phát triển cho NHTM 77 3.2.3.2.Thúc đẩy các tổ chức đánh giá, xếp loại doanh nghiệp và cung cấp các thông tin tài chính hình thành và phát triển . .78 3.2.3.3. Nâng cao vai trò của các Hiệp hội ngành nghề và tăng cường mối quan hệ giữa Hiệp hội với các thành viên . 79 3.2.3.4. Giải pháp hỗ trợ khác . .79 Kết luận .82 Tài liệu tham khảo Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY