Luận văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực khi doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

<p> MụC LụC LờI Mở ĐầU .1 Chương 1 MộT Số Lý LUậN CƠ BảN Về Cổ PHầN HóA DOANH NGHIệP NHÀ NƯớC VÀ QUảN TRị NGUồN NHÂN LựC 1.1. Một số lý luận cơ bản về cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhμ n−ớc 4 1.1.1. Một số khái niệm cơ bản . 4 1.1.1.1. Doanh nghiệp Nhμ n−ớc 4 1.1.1.2. Công ty cổ phần 5 1.1.2. Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhμ n−ớc . 5 1.1.3. Sự cần thiết phải thực hiện cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhμ n−ớc .7 1.1.3.1. Về mặt lý luận 7 1.1.3.2. Về thực tiễn Việt Nam . 7 1.1.3.2.1. Khu vực kinh tế Nhμ n−ớc vμ nhu cầu đổi mới . 7 1.1.3.2.2. Thâm hụt ngân sách vμ nợ n−ớc ngoμi . 10 1.1.3.2.3. Sự thay đổi quan điểm về vai trò điều tiết của Nhμ n−ớc trong nền kinh tế thị tr−ờng . 11 1.1.4. Các chủ tr−ơng, chính sách vμ văn bản pháp lý của Nhμ n−ớc về cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhμ n−ớc 12 1.1.4.1. Chủ tr−ơng của Đảng . 12 1.1.4.2. Chính sách vμ văn bản pháp lý của Nhμ n−ớc về cổ phần hóa . 13 1.1.5. Sự khác biệt giữa doanh nghiệp nhμ n−ớc vμ công ty cổ phần 14 1.1.5.1. Sự khác biệt về cơ cấu tổ chức . 14 1.1.5.1.1. Đối với Doanh nghiệp Nhμ n−ớc . 14 1.1.5.1.2. Đối với công ty cổ phần . 15 1.1.5.2. Sự khác biệt trong sở hữu vốn, quản lý vốn vμ cơ chế hoạt động 15 1.1.5.2.1. Đối với doanh nghiệp Nhμ n−ớc . 15 1.1.5.2.2. Đối với công ty cổ phần . 15 1.1.5.3. Sự khác biệt trong cách tính l−ơng, th−ởng vμ các chế độ đãi ngộ 26 1.1.5.3.1. Đối với doanh nghiệp Nhμ n−ớc . 26 1.1.5.3.2. Đối với công ty cổ phần . 26 1.1.6. Tầm quan trọng của việc cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhμ n−ớc . 16 1.1.7. Một số −u, nh−ợc điểm khi doanh nghiệp chuyển sang công ty cổ phần 17 1.1.7.1. Ưu điểm 17 1.1.7.2. Nh−ợc điểm 18 1.2. Một số lý luận cơ bản về quản trị nguồn nhân lực . 19 1.2.1. Khái niệm, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của quản trị nguồn nhân lực 19 1.2.1.1. Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực 19 1.2.1.2. Vai trò của quản trị nguồn nhân lực 19 1.2.1.3. Chức năng của quản trị của nguồn nhân lực 19 1.2.1.4. Nhiệm vụ của quản trị nguồn nhân lực . 20 1.2.2. Các ph−ơng pháp quản trị nguồn nhân lực 20 1.2.2.1. Quản trị theo mô hình 20 1.2.2.1.1. Mô hình hμnh chính mệnh lệnh 20 1.2.2.1.2. Mô hình luật pháp 20 1.2.2.1.3. Mô hình nhân văn 21 1.2.2.1.4. Mô hình tμi chính . 21 1.2.2.1.5. Mô hình khoa học hμnh vi 21 1.2.2.1.6. Mô hình quản trị theo mục tiêu . 21 1.2.2.2. Quản trị theo học thuyết 21 1.2.2.2.1. Học thuyết X . 21 1.2.2.2.2. Học thuyết Y . 22 1.2.2.2.3. Học thuyết Z 22 1.2.3. Nội dung của hoạt động quản trị nguồn nhân lực 23 1.2.3.1. Hoạch định nguồn nhân lực 23 1.2.3.1.1. Khái niệm hoạch định nguồn nhân lực 23 1.2.3.1.2. Quá trình hoạch định nguồn nhân lực 23 1.2.3.2. Phân tích công việc 23 1.2.3.2.1. Khái niệm vμ ý nghĩa . 23 1.2.3.2.2. Quá trình phân tích công việc . 24 1.2.3.3. Tuyển dụng . 24 1.2.3.3.1. Tuyển mộ 24 1.2.3.3.2. Nguồn tuyển mộ 25 1.2.3.3.2. Tuyển chọn 26 1.2.3.3.3. Quy trình tuyển dụng . 27 1.2.4. Đμo tạo vμ phát triển nguồn nhân lực . 28 1.2.4.1. Khái niệm . 28 1.2.4.2. Mục đích của đμo tạo . 28 1.2.5. Động viên vμ duy trì nhân viên 28 1.2.5.1. Khái niệm về động viên khuyến khích 28 1.2.5.2. Mục tiêu của động viên khuyến khích 28 1.2.5.3. Hệ thống động viên khuyến khích 29 Chương II THựC TRạNG CÔNG TáC Cổ PHầN HóA DOANH NGHIệP NHμ NƯớC ở VIệT NAM NóI CHUNG Vμ TRÊN ĐịA BμN TỉNH LÂM ĐồNG NóI RIÊNG 2.1. Tiến trình cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhμ n−ớc ở Việt Nam . 30 2.1.1. Thực trạng cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhμ n−ớc ở Việt Nam . 30 2.1.2. Đánh giá về tiến độ thực hiện cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhμ n−ớc 30 2.1.3. Ph−ơng h−ớng vμ mục tiêu cổ phần hóa giai đoạn 2006 -2010 . 31 2.1.4. Những bμi học rút ra từ công tác cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhμ n−ớc 32 2.1.5. Tồn tại vμ những vấn đề cần khắc phục của công tác cổ phần hóa doanh nghiệp Nhμ n−ớc 34 2.2. Tiến trình cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhμ n−ớc ở Lâm Đồng . 35 2.2.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên của tỉnh Lâm Đồng . 35 2.2.2. Khái quát tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng 37 2.2.3. Tình hình doanh nghiệp Nhμ n−ớc ở Lâm Đồng tr−ớc khi tiến hμnh cổ phần hóa 37 2.2.4. Thực trạng công tác cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhμ n−ớc trên địa bμn tỉnh Lâm Đồng . 38 2.2.4.1. Tình hình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhμ n−ớc tại tỉnh Lâm Đồng 38 2.2.4.2. Đánh giá họat động sản xuất kinh doanh của các Công ty cổ phần tại Lâm Đồng 39 2.2.4.3. Tình hình họat động của các doanh nghiệp Nhμ n−ớc ở Lâm Đồng giai đọan 2001-2005 . 39 2.2.4.3.1. Đánh giá chung 39 2.2.4.3.2. Tình hình tμi chính . 40 2.2.4.3.3. Tình hình lao động vμ thu nhập của ng−ời lao động trong các doanh nghiệp Nhμ n−ớc ở Lâm Đồng 41 2.2.5. Những hạn chế vμ nguyên nhân rút ra đ−ợc từ công tác cổ phần hóa doanh nghiệp Nhμ n−ớc trên địa bμn tỉnh Lâm Đồng 41 2.2.5.1. Những hạn chế . 41 2.2.5.2. Nguyên nhân . 43 2.2.6. Một số kết quả khảo sát về tình hình quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp Nhμ n−ớc ở tỉnh Lâm Đồng 44 2.2.6.1. Quá trình điều tra khảo sát . 44 2.2.6.1.1. Đặt vấn đề . 44 2.2.6.1.2. Ph−ơng pháp điều tra, khảo sát . 45 2.2.6.1.3. Số l−ợng phiếu điều tra, khảo sát 45 2.2.6.2. Phân tích kết quả khảo sát, điều tra 47 2.2.6.2.1. Một vμi thông tin về số ng−ời đ−ợc khảo sát 47 2.2.6.2.2. Quan điểm của nhμ quản lý, ng−ời lao động về những vấn đề liên quan đến công tác cổ phần hóa . 48 2.2.6.2.3. Quan điểm, kỳ vọng của nhμ quản lý, ng−ời lao động về tiền l−ơng, tiền th−ởng, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi công ty chuyển sang cổ phần hóa 50 2.2.6.2.4. Quyền lμm chủ của ng−ời lao động vμ vai trò của các tổ chức đoμn thể trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhμ n−ớc 53 2.2.6.2.5. Thái độ lμm việc vμ những vấn đề mμ nhμ quản lý, ng−ời lao động quan tâm nhất khi doanh nghiệp Nhμ n−ớc chuyển sang cổ phần 56 2.2.6.2.6. Năng lực lãnh đạo của nhμ quản lý, năng lực lμm việc của ng−ời lao động khi công ty của họ chuyển sang cổ phần . 59 2.2.6.2.7. Nhu cầu, nguyện vọng đμo tạo của nhμ quản lý vμ ng−ời lao động 61 2.2.6.2.8. Quan điểm về công tác tuyển dụng của công ty sau khi cổ phần hóa 66 2.2.6.2.9. Hμnh vi của ng−ời lao động sau khi công ty đã hoμn thμnh việc cổ phần hóa 69 2.2.6.2.10. Quan điểm của ng−ời lao động về tiêu chuẩn một ng−ời lãnh đạo trong công ty sau khi công ty chuyển sang cổ phần hóa . 72 2.2.6.2.11. Quan điểm của nhμ quản lý về hình thức cổ phần hóa doanh nghiệp Nhμ n−ớc 73 2.2.6.2.12. Quan điểm của các nhμ quản lý về đổi mới hoạt động của các công ty cổ phần 74 Chương III MộT Số GIảI PHáP NHằM HOÀN THIệN CÔNG TáC QUảN TRị NGUồN NHÂN LựC KHI DOANH NGHIệP NHÀ NƯớC CHUYểN SANG Cổ PHầN HóA TRÊN ĐịA BÀN TỉNH LÂM ĐồNG 3.1. Về vấn đề quản lý công ty .76 3.2. Về các vấn đề liên quan đến lao động sau khi cổ phần hóa 77 3.2.1. Quyền lμm chủ của ng−ời lao động sau khi cổ phần hóa . 77 3.2.2. Vấn đề liên quan đến việc chuyển nh−ợng cổ phần, cổ phiếu 79 3.2.3. Về tiền l−ơng, tiền th−ởng . 80 3.2.4. Về công tác tuyển dụng, đμo tạo . 81 3.2.4.1. Về công tác đμo tạo . 81 3.2.4.2. Về công tác tuyển dụng . 82 3.2.5. Về chính sách thu hút vμ giữ ng−ời tμi giỏi cho các doanh nghiệp . 84 3.2.6. Về vấn đề giải quyết số lao động dôi d− . 85 3.2.7. Về tăng c−ờng vai trò của các tổ chức đoμn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp cổ phần hóa . 86 3.2.8. Về hình thức cổ phần hóa doanh nghiệp Nhμ n−ớc vμ đổi mới hoạt động của các công ty cổ phần 87 3.2.8.1. Về hình thức cổ phần hóa doanh nghiệp Nhμ n−ớc 87 3.2.8.2. Về đổi mới ph−ơng thức hoạt động của các công ty cổ phần 87 KếT LUậN Vμ KIếN NGHị 88 Phụ lục </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY