Luận văn Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Viễn thông liên tỉnh đến năm 2015

<p> LỜI MỞ ĐẦU Xác định vấn đề nghiên cứu Mục tiêu của đề tài Phạm vi, đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC . 1 1.1. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ, Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC .1 1.1.1. Khái niệm: .1 1.1.2. Vai trò: 2 1.1.3. Ýnghĩa thực tiễn: .2 1.2. CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC .3 1.2.1. Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực: 3 1.2.2. Nhóm chức năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 4 1.2.3. Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực: .5 1.3. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 6 1.4. TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÁC CÔNG TY VIỆT NAM 9 1.5. MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM . 11 1.5.1. So sánh đặc điểm của quản trị nguồn nhân lực giữa Nhật và Mỹ: .11 1.5.2. So sánh mô hình quản trị “Kaizen” và “Đổi mới phươngTây”: .11 1.5.3. Mô hình quản lý kiểu Bắc Âu: 12 1.5.4. Kinh nghiệm của Singapore: .12 TÓM LƯỢC CHƯƠNG I CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY VIỄN THÔNG LIÊN TỈNH . .14 2.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY VIỄN THÔNG LIÊN TỈNH: 14 2.1.1. Quá trình hình thành: 14 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty VTN: 15 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty VTN: 16 2.1.4. Tình hình hoạt động SXKD của Công ty VTN trong những năm qua: .18 2.1.4.1. Đặc điểm về phạm vi hoạt động của Công ty: .18 2.1.4.2. Đặc điểm về sản phẩm và dịch vụ của Công ty: 18 2.1.4.3. Kết quả hoạt động SXKD của VTN trong thời gian qua: 19 2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY VIỄN THÔNG LIÊN TỈNH: 20 2.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực tại Công ty: .20 2.2.1.1. Ảnh hưởng của môi trường vĩ mô: .20 2.2.1.2. Ảnh hưởng của môi trường vi mô: 23 2.2.2. Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty VTN .25 2.2.2.1. Đặc điểm, cơ cấu nguồn nhân lực: 25 2.2.2.2. Công tác phân tích công việc: 28 2.2.2.3. Công tác hoạch định nguồn nhân lực: 28 2.2.2.4. Công tác tuyển dụng nhân sự: 29 2.2.2.5. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 31 2.2.2.6. Chính sách phân phối quỹ lương, quỹ khen thưởng: 35 2.2.2.7. Công tác đánh giá thành tích của tập thể và cá nhân: .39 2.2.2.8. Môi trường và điều kiện làm việc: .39 TÓM LƯỢC CHƯƠNG II CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY VIỄN THÔNG LIÊN TỈNH ĐẾN NĂM 2015 . .42 3.1. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU CHUNG CỦA CÔNG TY VIỄN THÔNG LIÊN TỈNH ĐẾN NĂM 2015: .42 3.1.1. Quan điểm của Công ty VTN từ nay đến năm 2015: 42 3.1.2. Mục tiêu của Công ty VTN từ nay đến năm 2015: .42 3.2. MỤC TIÊU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY VIỄN THÔNG LIÊN TỈNH ĐẾN NĂM 2015 .42 3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY VIỄN THÔNG LIÊN TỈNH ĐẾN NĂM 2015 .43 3.3.1. Nhóm giải pháp thu hút nguồn nhân lực: 43 3.3.1.1. Tổ chức phân tích công việc: .43 3.3.1.2. Hoạch định nguồn nhân lực: 46 3.3.1.3. Công tác tuyển dụng nhân viên: .48 3.3.2. Nhóm giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 51 3.3.2.1. Công tác đào tạo nguồn nhân lực: 51 3.3.2.2. Công tác định hướng và phát triển nghề nghiệp: .54 3.3.3. Nhóm giải pháp tạo động lực và duy trì nguồn nhân lực: .55 3.3.3.1. Chính sách tiền lương, tiền thưởng: .55 3.3.3.2. Công tác đánh giá nhân viên: .57 3.3.3.3. Mối quan hệ lao động: .60 3.4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ .61 3.4.1. Đối với Nhà nước: .61 3.4.2. Đối với Bộ Bưu chính viễn thông: 61 3.4.3. Đối với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam: .62 TÓM LƯỢC CHƯƠNG III KẾT LUẬN PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY