Luận văn Một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu đến 2015

MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CẠNH TRANH .1 1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ CẠNH TRANH 1 1.1.1 Năng lực cạnh tranh . .1 1.1.2 Lợi thế cạnh tranh . 2 1.1.3 Sự khác nhau giữa cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng với cạnh tranh trong lĩnh vực khác .3 1.2 CÁC YẾU TỐ TẠO NÊN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM 3 1.2.1 Các yếu tố thuộc môi trường . 4 1.2.1.1 Môi trường vĩ mô 4 1.2.1.2 Môi trường vi mô 5 1.2.2 Cơ hội đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam trong xu thế hội nhập .7 1.2.3 Các yếu tố nội bộ .9 1.2.3.1 Nguồn nhân lực . 9 1.2.3.2 Năng lực quản lý và cơ cấu tổ chức 10 1.2.3.3 Tiềm lực tài chính .10 3 1.2.3.4 Mạng lưới kênh phân phối và sản phẩm dịch vụ 11 1.2.3.5 Công nghệ .11 1.3 THÁCH THỨC ĐỐI VỚI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO . 11 1.3.1 Sự cần thiết nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong quá trình hội nhập .11 1.3.2 Những khó khăn thách thức đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam .13 1.4 NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM . .15 TÓM TẮT CHƯƠNG 1 . 17 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG Á CHÂU (ACB) . 18 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU .18 2.1.1 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Á Châu .18 2.1.2 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Á Châu .19 - Lịch sử hình thành 19 - Phát triển-Các cột mốc ghi nhớ 20 - Thành tích và sự ghi nhận .21 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 22 2.2 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH .23 2.3 PHÂN TÍCH CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA ACB TRONG THỜI GIAN QUA 25 2.3.1 Phân tích môi trường bên trong của Ngân hàng Á Châu(ACB) .25 - Khả năng thu hút nguồn nhân lực . .25 4 - Năng lực tài chính 28 - Tính da dạng danh mục và chất lượng dịch vụ tài chính 32 - Công nghệ 34 - Mạng lưới hoạt động . .35 -Chiến lược khách hàng, chiến lược kinh doanh và marketing .35 2.3.2 Ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ (IFE) của Ngân hàng Á Châu 36 2.4 CÁC TÁC ĐỘNG TỪ MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU . 38 2.4.1 Mô trường vĩ mô . 38 2.4.2 Môi trường vi mô . .43 2.4.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh của ACB với các đối thủ 47 2.4.4 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) 51 TÓM TẮT CHƯƠNG 2 . 54 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU ĐẾN NĂM 2015 .5 5 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN ĐẦU CỦA THỜI KỲ HỘI NHẬP 55 3.1.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) .55 3.1.2 Đối với các Tổ chức tín dụng (TCTD) .56 3.1.3 Về hội nhập kinh tế quốc tế .57 3.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG Á CHÂU ĐẾN 2015 58 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU(ACB) 59 5 3.3.1 Quan điểm xây dựng giải pháp .59 3.3.2 Một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ACB 60 3.3.2.1 Hình thành các giải pháp qua phân tích ma trận SWOT .60 3.3.2.2 Lựa chọn các giải pháp qua phân tích SWOT .61 Nhóm giải pháp nhằm phát huy thế mạnh và tận dụng cơ hội 3.3.2.2.1 Giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực . 62 3.3.2.2.2 Giải pháp về đầu tư phát triển công nghệ .64 3.3.2.2.3 Đẩy mạnh sự khác biệt và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ 65 Nhóm giải pháp khắc phục điểm yếu và hạn chế nguy cơ 3.3.2.2.4 Giải pháp về vốn .66 3.3.2.2.5 Giải pháp về mở rộng mạng lưới kênh phân phối tại ACB 68 Nhóm giải pháp hỗ trợ 3.3.2.2.6 Giải pháp về hoàn thiện chính sách Marketing, phát triển thương hiệu ACB . 69 3.3.2.2.7 Giải pháp về nâng cao năng lực quản trị rủi ro tại ACB .71 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ .74 3.4.1 Kiến nghị đối với Chính phủ 74 3.4.2 Kiến nghị đối với Ngân Hàng Nhà Nước (NHNN) 74 3.4.3 Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Á Châu . 75 TÓM TẮT CHƯƠNG 3 . 77 KẾT LUẬN .78 Tài liệu tham khảo Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY