Luận văn Một số giải pháp để khai thác có hiệu quả năng lực sản xuất ôtô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Mục lục Trang Trang phụ bìa. Lời cam đoan. Mục lục. Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt trong luận văn. Mở đầu. Chương 1: Ngành công nghiệp ôtô trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hóa ở Việt Nam. 1. Tính tất yếu của việc phát triển công nghiệp ôtô trong giai đoạn hiện nay. 4 1.1. Vμi nét về quá trình phát triển của công nghiệp ôtô. 4 1.2. Tính cấp thiết của phát triển công nghiệp ôtô ở Việt Nam hiện nay. 6 2. Ngμnh công nghiệp ôtô với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở thμnh phố Hồ Chí Minh. 8 3. Kinh nghiệm của các n−ớc trong chiến l−ợc phát triển công nghiệp ôtô. 9 3.1. Tình hình sản xuất ôtô trên thế giới. 9 3.2. Thị tr−ờng vμ xu h−ớng dịch chuyển của thị tr−ờng ôtô thế giới. 11 3.3. Công nghiệp ôtô các n−ớc trên thế giới. 14 3.4. Bμi học kinh nghiệm từ các quốc gia sản xuất ôtô. 20 Chương 2 : Thực trạng ngμnh công nghiệp sản xuất ôtô của Việt Nam vμ TP. Hồ Chí Minh. 23 1. Đặc điểm kinh tế xã hội ảnh h−ởng đến công nghiệp ôtô của thμnh phố Hồ Chí Minh. 23 1.1. Vị trí địa lý, dân số, đất đai, tμi nguyên thiên nhiên. 23 1.2. Thμnh tựu kinh tế xã hội trong các năm qua. 24 1.3. Tiềm năng để phát triển công nghiệp ôtô của thμnh phố Hồ Chí Minh. 26 2. Thực trạng tình hình sản xuất, lắp ráp ôtô ở Việt Nam vμ của thμnh phố Hồ Chí Minh. 29 2.1. Các nhân tố ảnh h−ởng tới phát triển công nghiệp ôtô. 29 2.2. Công nghiệp sản xuất ôtô của Việt Nam. 35 2.3. Công nghiệp sản xuất ôtô của thμnh phố Hồ Chí Minh. 38 3. Một số nhận định về công nghiệp sản xuất ôtô của thμnh phố Hồ Chí Minh. 44 3.1. Các mặt đã lμm đ−ợc. 44 3.2. Các mặt ch−a lμm đ−ợc. 45 3.3. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên. 45 3.4. Ph−ơng h−ớng khắc phục. 46 Chương 3: Một số giải pháp để khai thác có hiệu quả năng lực sản xuất ôtô trên địa bμn Thμnh phố Hồ Chí Minh. 48 1. Mục tiêu phát triển công nghiệp ôtô của Chính phủ. 48 1.2. Mục tiêu chung. 48 1.2. Mục tiêu cụ thể. 48 2. Lựa chọn chiến l−ợc phát triển công nghiệp ôtô cho thμnh phố Hồ Chí Minh. 49 2.1. Ph−ơng pháp xây dựng chiến l−ợc. 49 2.2. Phân tích môi tr−ờng. 49 2.3. Hình thμnh chiến l−ợc. 52 2.4. Lựa chọn chiến l−ợc. 53 3. Lựa chọn sản phẩm vμ công nghệ cho công nghiệp sản xuất ôtô của thμnh phố Hồ Chí Minh. 54 3.1. Lựa chọn sản phẩm. 54 3.2. Lựa chọn công nghệ sản xuất. 59 4. Vấn đề nội địa hoá. 61 4.1. Tỷ lệ nội địa hoá. 61 4.2. Xác định tên sản phẩm nội địa hoá. 62 5. Các giai đoạn thực hiện chiến l−ợc. 62 5.1. Giai đoạn 2006-2010. 62 4 5.2. Giai đoạn 2010-2015. 63 5.3. Giai đoạn 2015-2020. 64 6. Các giải pháp hỗ trợ phát triển công nghiệp sản xuất ôtô thμnh phố Hồ Chí Minh. 65 6.1. Giải pháp, chính sách vi mô ( của thμnh phố ). 65 6.2. Giải pháp, chính sách vĩ mô ( của trung −ơng ). 73 Kết luận Tμi liệu tham khảo. 75 77 Mở đầu 1. lý do chọn đề tài. Thμnh phố Hồ Chí Minh hiện lμ thμnh phố lớn nhất Việt Nam về dân số vμ quy mô của các hoạt động kinh tế. Trong những năm qua kinh tế trên địa bμn thμnh phố luôn có tốc độ tăng tr−ởng cao, đóng góp của thμnh phố vμo GDP của cả n−ớc hμng năm chiếm bình quân trên d−ới 30%. Chính vì vậy mμ mọi sự thay đổi trong nền kinh tế của thμnh phố sẽ tác động rất mạnh đến sự phát triển kinh tế của cả n−ớc. Tình hình phát triển kinh tế xã hội trong những năm qua của thμnh phố Hồ Chí Minh với nét nổi bật nhất lμ tốc độ tăng tr−ởng GDP trong những năm qua ngμy cμng cao, năm sau cao hơn năm tr−ớc. Để tiếp tục duy trì tốc độ tăng tr−ởng GDP vững chắc trong những năm tới thì thμnh phố phải chú trọng phát triển các ngμnh dịch vụ, các ngμnh đòi hỏi hμm l−ợng chất xám cao, vμ những ngμnh mμ thμnh phố có lợi thế nh− tμi chính-ngân hμng, thông tin-viễn thông, cơ khí- vận tải. Trong sự phát triển của nền kinh tế thì việc giao th−ơng, trao đổi hμng hóa đóng vai trò rất quan trọng mμ ôtô chính lμ một trong những loại ph−ơng tiện giao thông không thể thiếu đ−ợc. Ôtô lμ loại ph−ơng tiện cần thiết, không thể tách rời đời sống của một xã hội văn minh hiện đại. Ngμnh công nghiệp ôtô chiếm vai trò chủ đạo trong tổng thể công nghiệp cơ khí của rất nhiều quốc gia phát triển vμ đang phát triển trên thế giới. Công nghiệp ôtô lμ sự kết hợp của rất nhiều ngμnh công nghiệp, từ công nghiệp cơ khí truyền thống đến công nghệ bán dẫn, điện tử, thông tin. Để có đ−ợc một nền công nghiệp ôtô phát triển thì nền công nghiệp phụ trợ đóng vai trò rất quan trọng. Nh− vậy, việc thúc đẩy ngμnh công nghiệp ôtô phát triển sẽ kích thích cho hμng loạt ngμnh công nghiệp khác phát triển theo. Mặc dù còn non trẻ, nh−ng công nghiệp ôtô của thμnh phố Hồ Chí Minh cũng đã bắt đầu phát triển theo đúng định h−ớng phát triển chung của Đảng vμ Chính phủ. Những thμnh tựu của nền công nghiệp ôtô thμnh phố đã đóng góp không nhỏ đến sự phát triển của kinh tế xã hội thμnh phố. Chính vì vậy chúng ta cần tìm ra “ Một số giải pháp để khai thác có hiệu quả năng lực sản suất ôtô trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh “. Những giải pháp nμy giúp hỗ trợ, thúc đẩy ngμnh công nghiệp ôtô của thμnh phố phát triển. 2. Mục tiêu , đối t−ợng vμ phạm vi nghiên cứu. Phát triển công nghiệp ôtô thμnh phố trở thμnh ngμnh kinh tế trọng điểm trong chiến l−ợc phát triển kinh tế xã hội của thμnh phố cũng lμ mục tiêu chung của ng−ời dân thμnh phố chúng ta. Đề tμi nghiên cứu sẽ góp phần đánh gía tổng quát lại toμn bộ sự phát triển của ngμnh ôtô của thμnh phố. Với giới hạn của một luận án, chúng ta chỉ đi sâu tìm hiểu thực trạng của ngμnh cơ khí ôtô nói chung vμ của thμnh phố nói riêng. Trong đó chú trọng nhất lμ các đơn vị hiện đang sản xuất các sản phẩm lμ ôtô vμ các linh kiện phụ trợ để từ đó dựa trên những ph−ơng pháp nghiên cứu của chuyên ngμnh khoa học kinh tế , đặc biệt sử dụng đến các ph−ơng pháp thống kê, tổng hợp vμ ph−ơng pháp phân tích để có thể rút ra những kết luận mang tính lý thuyết vμ thực tiễn phù hợp với điều kiện thực tế của thμnh phố Hồ Chí Minh. 3. ý nghĩa khoa học vμ thực tiễn của đề tμi. Kết quả nghiên cứu của đề tμi có ý nghĩa thiết thực . Nó đóng góp vμo hệ thống lý luận vμ thực tiễn của ngμnh khoa học kinh tế Việt Nam. Bên cạnh đó đề tμi nghiên cứu cũng góp phần bổ sung những quan điểm, nhận thực mới về vai trò quản lý, điều tiết của Nhμ N−ớc trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở một môi tr−ờng kinh tế thị tr−ờng mở mang tính khu vực , toμn cầu. Đề tμi “ Một số giải pháp để khai thác có hiệu quả năng lực sản suất ôtô trên địa bμn thμnh phố Hồ Chí Minh “ chính lμ b−ớc đi đầu tiên trong việc nghiên cứu, phân tích vμ tìm ra h−ớng đi đúng đắn cho quá trình phát triển của công nghiệp ôtô thμnh phố. Đây lμ vấn đề hết sức cấp bách vμ quan trọng giúp cho thμnh phố có b−ớc phát triển vững chắc trong b−ớc đi chiến l−ợc thực hiện chủ tr−ơng phát triển kinh tế của Đảng vμ Nhμ n−ớc. Việc tìm ra các giải pháp để khai thác có hiệu quả năng lực hiện có của nền công nghiệp ôtô thμnh phố Hồ Chí Minh sẽ giúp cho thμnh phố đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá hiện đại hoá, thúc đẩy kinh tế thμnh phố phát triển đáp ứng mục tiêu tăng tr−ởng của nền kinh tế. 4. Bố cục của đề tμi. Ngoμi phần mở đầu, kết luận vμ phụ lục thì bố cục của luận án “ Một số giải pháp để khai thác có hiệu quả năng lực sản suất ôtô trên địa bμn thμnh phố Hồ Chí Minh “ bao gồm các phần chính sau : Chương I : Ngành công nghiệp ôtô trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá ở Việt Nam. Chương II : Thực trạng công nghiệp sản xuất ôtô ở Việt Nam & Thμnh phố Hồ Chí Minh. Chương III : Một số giải pháp để khai thác có hiệu quả năng lực sản xuất ôtô trên địa bμn thμnh phố Hồ Chí Minh. Mọi thắc mắc xin liên hệ yahoo : Tuvanluanvan

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY