Luận văn Một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm

Mục lục Trang * Trang bìa phụ * Mở đầu . 1 CHƯƠNG 1: Cơ sở lý luận về tiến độ xây dựng dự án. 4 1.1. Khái niệm về tiến độ thực hiện dự án đầu t− xây dựng. 4 1.1.1. Khái niệm dự án đầu t− xây dựng công trình. . 4 1.1.2. Khái niệm tiến độ dự án đầu t− xây dựng 4 1.2. Đặc điểm của dự án đầu t− vμ xây dựng 5 1.2.1. Phân loại dự án đầu t− vμ xây dựng. 5 1.2.2. Đặc điểm của dự án đầu t− xây dựng. . 5 1.2.3. Các giai đoạn của dự án đầu t− xây dựng. . 6 1.3. Các yếu tố ảnh h−ởng đến tiến độ thực hiện dự án đầu t− vμ xây dựng . 7 1.3.1. Công tác giao nhận đất. . 7 1.3.2. Chuẩn bị mặt bằng xây dựng. 8 1.3.3. Thiết kế xây dựng công trình vμ lập tổng dự toán. 10 1.3.4. Xin giấy phép xây dựng . 12 1.3.5. Công tác đấu thầu. . 13 1.3.6. Nghiệm thu công trình xây dựng. 16 1.3.7. Thanh quyết toán vốn đầu t−. 17 CHƯƠNG 2: PHÂN TíCH THựC TRạNG Về TIếN Độ THựC HIệN Dự áN XÂY DựNG KHU ĐÔ THị MớI THủ THIÊM thời gian qua. 19 2.1. Đặc điểm của khu đô thị mới Thủ Thiêm 19 2.1.1. Vị trí địa lý, diện tích quy hoạch xây dựng, vμ ph−ơng án cơ cấu tổ chức quy hoạch. . 19 2.1.2. Cơ sở hình thμnh vμ mục tiêu xây dựng. . 22 2.1.3. Tính chất, chức năng khu đô thị mới Thủ Thiêm. . 23 2.2. Phân tích thực trạng tiến độ thực hiện dự án xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm. . 24 2.2.1. Công tác giao đất thực hiện dự án. 24 2.2.2. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. . 28 2.2.3. Công tác khảo sát, thiết kế vμ lập dự toán. 32 2.2.4. Công tác đấu thầu. . 36 2.2.5. Công tác xin giấy phép xây dựng, san lắp mặt bằng. 39 2.2.6. Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu t−. 42 2.3. Kết luận tồn tại vμ nguyên nhân về tiến độ thựchiện dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm thời gian qua. 43 2.3.1. Tồn tại 44 2.3.2. Nguyên nhân 45 CHƯƠNG 3:MộT Số GIảI PHáP ĐẩY NHANH TIếN độTHựC HIệN Dự áN XÂY DựNG KHU ĐÔ THị MớI THủ THIÊM đến năm 2020. . 46 3.1. Quan điểm thực hiện dự án xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm. 46 3.1.1. Quan điểm 1: Bảo đảm tính hiệu quả kinh tế của dự án 46 3.1.2. Quan điểm 2: Phù hợp với mục tiêu của dự án 46 3.1.3. Quan điểm 3 : Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. . 47 3.1.4. Quan điểm 4 : Thực hiện đúng pháp luật quy định về đầu t− vμ xây dựng. 47 3.2. Mục tiêu phát triển khu đô thị mới Thủ Thiêm đến năm 2020 . 48 3.2.1. Mục tiêu tổng quát . 48 3.2.2. Mục tiêu cụ thể. . 50 3.3. Một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm đến năm 2020. . 56 3.3.1. Nhóm giải pháp 1: Đẩy nhanh công tác giao đất thực hiện dự án. 56 3.3.2. Nhóm giải pháp 2: Xúc tiến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. 57 3.3.3. Nhóm giải pháp 3: Chuẩn xác hóa việc khảo sát, thiết kế vμ lập dự toán . 59 3.3.4. Nhóm giải pháp 4: Hoμn thiện công tác đấu thầu. 60 3.3.5. Nhóm giải pháp 5: Đẩy nhanh tiến trình cấp giấy phép xây dựng, san lắp mặt bằng. 62 3.3.6. Nhóm giải pháp 6: Chấp hμnh đúng công tác thanh quyết toán công trình. 62 3.3.7. Nhóm giải pháp 7: Nâng cao chất l−ợng nguồn nhân lực. 64 3.4. Kiến nghị. . 69 3.4.1. Kiến nghị với Nhμ n−ớc . 69 3.4.2. Kiến nghị với UBND Thμnh phố HCM. 70 * Kết luận 71 * Tμi liệu tham khảo. * Phụ lục. Bảng ký hiệu các chữ viết tắt TP : Thμnh phố HCM : Hồ Chí Minh UBND : ủy Ban Nhân Dân Sở TNMT : Sở Tμi Nguyên Môi Tr−ờng Sở KH&ĐT : Sở Kế hoạch vμ Đầu t− Sở GTCC : Sở Giao thông công chánh BQLDA : Ban Quản lý dự án GPMB : Giải phóng mặt bằng QLĐT : Quản lý đô thị TNHH : Trách nhiệm hữu hạn CB-CNVC : Cán bộ công nhân viên chức HĐND : Hội đồng nhân dân KHKT : Khoa học kỹ thuật Phần mở đầu 1/ Sự cần thiết lựa chọn đề tμi. Sau gần 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, mặc dù còn nhiều khó khăn nhất định, song Việt Nam đã có những b−ớc phát triển một cách đáng kể, đạt đ−ợc nhiều thμnh tựu trên các lĩnh vực. Nền kinh tế tăng tr−ởng một cách ổn định, tỷ lệ lạm phát đ−ợc kiềm chế vμ lμ một trong những quốc gia có nền chính trị, xã hội ổn định nhất trong khu vực vμ trên thề giới. Để đáp ứng những nhu cầu phát triểnvề kinh tế, chính trị, xã hội nhiều khu đô thị mới, khu quy họach đã vμ đang đ−ợc hình thμnh nhằm thay đổi bộ mặt đất n−ớc sau những năm tháng chiến tranh, tạo đμ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vμ hội nhập với cộng đồng các n−ớc trên thế giới. Theo chủ tr−ơng, định h−ớng chung của Đảng vμ Nhμ n−ớc, Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm đã có những ý t−ởng để hình thμnh một khu đô thị mới, lμ trung tâm văn hóa, tμi chính th−ơng mại khi khu trung tâm cũ của thμnh phố HCM đã bắt đầu quá tải vμ khó có khả năng đáp ứng về vật chất, cơ sở hạ tầng theo đμ phát triển ngμy cμng tăng của xã hội. Thủ Thiêm trong t−ơng lai sẽ lμ khu trung tâm mới của thμnh phố, sánh ngang cùng các trung tâm th−ơng mại lớn của các n−ớc trong khu vực, góp phần thúc đẩy nền kinh tế thμnh phố HCM vμ các tỉnh lân cận. Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ trở thμnh đô thị loại I trực thuộc Trung −ơng, có vai trò quan trọng lμ trung tâm chính của chùm đô thị tăng tr−ởng phía Nam bao gồm: Thμnh phố Hồ Chí Minh – Biên Hòa – Bμ Rịa Vũng Tμu. Dự án đã đ−ợc phê duyệt theo quyết định số 367/TTg ngμy 4/6/1996 của Thủ t−ớng Chính phủ. Tuy nhiên, sau gần 06 năm triển khai, tiến độ thực hiện dự án quá chậm, hầu nh− chỉ triển khai công tác đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng (đạt khoảng 80%) vμ tiến hμnh đầu t− xây dựng một vμi khu tái định c−. Việc chậm tiến độ nμy lμ do đã có những khó khăn, bất cập nhất định, vμ hiện nay, hiện t−ợng nμy diễn ra phổ biến cho hầu nh− tất cả các dự án sử dụng vốn ngân sách. Với mong muốn nghiên cứu một số nguyên nhân chính cũng nh− các giải pháp để tháo gỡ, cải thiện thực trạng trên, nên tác giả lựa chọn đề tμi “Một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm" lμm luận văn thạc sĩ kinh tế. Tất cả các nội dung đ−ợc trình bμy trong luận văn đề tμi nμy không nhằm mục đích phê phán, phân chia trách nhiệm cho bất cứ cá nhân, tổ chức nμo, mμ chỉ nhằm mục đích phân tích rõ hơn thực trạng quá trình thực hiện dự án. Vμ nếu có thể, các giải pháp trình bμy đ−ợc sử dụng, chúng ta sẽ rút kinh nghiệm để thực hiện dự án tốt hơn vμ sử dụng cho các dự án khác. 2/ Đối t−ợng vμ phạm vi nghiên cứu. Đối t−ợng nghiên cứu của đề tμi lμ các yếu tố ảnh h−ởng đến tiến độ thực hiện các dự án đầu t− xây dựng. Phạm vi nghiên cứu lμ các dự án xây dựng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thời gian nghiên cứu để thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm đến năm 2020. 3/ Mục đích nghiên cứu. Qua phân tích cơ sở lý luận về tiến độ thực hiện dự án vμ thực trạng thực hiện dự án xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, xác định đ−ợc những tồn tại, nguyên nhân vμ từ đó đề ra một số giải pháp khả thi nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm trong thời gian tới. 4/ Ph−ơng pháp nghiên cứu. Luận văn sử dụng ph−ơng pháp duy vật biện chứng, dựa trên cơ sở hệ thống lý luận của học thuyết Mac-Lenin, lý thuyết về khoa học quản trị vμ các môn khoa học khác, thống nhất với các quan điểm, chủ tr−ơng, chính sách của Đảng, Nhμ n−ớc đối với sự phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm, qua đó phân tích thực trạng thực hiện dự án xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phân tích những nguyên nhân tồn tại vμ trên cơ sở đó hình thμnh những giải pháp hợp lý nhằm đẩy nhanh việc thực hiện dự án xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm đến năm 2020. 5/ ý nghĩa khoa học vμ thực tiễn của đề tμi nghiên cứu. Đây lμ một đề tμi mang tính thực tế, gắn liền với thực trạng của dự án đang trong quá trình triển khai. Trong phạm vi luận văn nμy ch−a thể đề cập đ−ợc hết các vấn đề tồn tại một cách toμn diện trên nhiều lĩnh vực : quản lý, xã hội, cơ chế chính sách Tuy nhiên, về khuôn khổ nhất định, luận văn đ−a ra các giải pháp, đề xuất xử lý một cách cụ thể vμ từ đó sẽ có đ−ợc những kinh nghiệm thiết thực từ dự án nμy để áp dụng cho các dự án, các công việc khác đang vμ sẽ triển khai thực hiện tại TP Hồ Chí Minh vμ cả n−ớc. 6/ Những điểm nổi bật của luận văn. ã Luận văn mang tính thiết thực vμ đề cập một cách trực tiếp vμo những vấn đề đang đ−ợc xã hội quan tâm. ã Một số giải pháp đ−ợc đề xuất phù hợp với các định h−ớng chung của Đảng vμ nhμ n−ớc nhằm quyết tâm sửa đổi, tìm kiếm một cơ chế chính sách mang tính đặc thù riêng của đất n−ớc trong quá trình đổi mới trên con đ−ờng hội nhập kinh tế quốc tế vμ khu vực. 7/ Nội dung vμ kết cấu của luận văn. Bố cục luận văn gồm các ch−ơng: Ch−ơng 1 : Cơ sở lý luận về tiến độ thực hiện dự án. Ch−ơng 2 : Phân tích thực trạng về tiến độ thực hiện dự án xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ch−ơng 3 : Một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm đến năm 2020. Mọi thắc mắc xin liên hệ yahoo : Tuvanluanvan

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY