Luận văn Hoàn thiện kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước cấp tỉnh tại kho bạc nhà nước Bắc Ninh

Hoàn thiện công tác tổ chức nhân sự - Các giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ kiểm soát thanh toán - Hiện đại hóa công nghệ trong công tác kiểm soát thanh toán - Hoàn thiện kiểm tra kiểm soát nội bộ - Tăng cƣờng công tác kiểm tra hiện trƣờng - Nhóm giải pháp về tăng cƣờng phối hợp với cơ quan khác Kiểm soát thanh toán vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN là một lĩnh vực liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, là một vấn đề rất quan trọng và nhạy cảm. Tác giả hy vọng rằng trên cơ sở hệ thống hoá những quan điểm, mục tiêu, định hƣớng về kiểm soát thanh toán vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN, và những thực trạng trong công tác kiểm soát thanh toán của KBNN Bắc Ninh, những nội dung nghiên cứu, những giải pháp và kiến nghị trình bày trong luận văn sẽ góp phần hoàn thiệncông tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN cấp tỉnh qua KBNN Bắc Ninh; nâng cao hiệu quả vốn đầu tƣ xây dựng từ NSNN - một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quản lý NSNN trên địa bàn. Đồng thời góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trƣởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đƣa Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp theo hƣớng hiện đại vào năm 2015

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY