Luận văn Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại Công ty Truyền tải điện 4

<p> MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỀU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI NIỆM VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 1.1.1. Bản chất của Tài chính doanh nghiệp 1 1.1.1.1 Khái niệm về Tài chính doanh nghiệp .1 1.1.1.2 Chức năng của Tài chính doanh nghiệp 2 1.1.2 Vị trí của Tài chính doanh nghiệp 3 1.2 CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 3 1.2.1 Quản lý vốn và tài sản .3 1.2.1.1 Quản lý vốn cố định - tài sản cố định 3 1.2.1.2 Quản lý vốn lưu động - tài sản lưu động .9 1.2.1.3 Cơ chế quản lý vốn trong công ty nhà nước 10 1.2.2 Quản lý doanh thu, chi phí và phân phối lợi nhuận của công ty nhà nước13 1.2.2.1 Quản lý doanh thu 13 1.2.2.2 Quản lý chi phí .13 1.2.2.3 Lợi nhuận thực hiện .15 1.2.2.4 Phân phối lợi nhuận .16 Kết luận chương 1 CHƯƠNG 2. CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH HIỆN HÀNH TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4 2.1 CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM19 2.2 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4 .21 2.2.1 Quá trình hình thành và phát triển 21 2.2.2 Cơ cấu tổ chức quản lý .23 2.3 CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH HIỆN HÀNH CỦA CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4 27 2.3.1 Tình hình quản lý, sử dụng vốn và tài sản 28 2.3.1.1 Quy mô vốn và tài sản .28 2.3.1.2 Tình hình quản lý và sử dụng vốn .28 2.3.1.3 Tình hình quản lý và sử dụng tài sản cố định 29 2.3.1.4 Tình hình quản lý và sử dụng nguyên liệu, vật liệu (gọi chung là vật tư) .30 2.3.2 Tình hình quản lý doanh thu và chi phí 31 2.3.2.1 Tình hình quản lý doanh thu 31 2.3.2.2 Tình hình quản lý chi phí .31 2.3.2.3 Tình hình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 32 2.4 NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC .33 2.4.1 Hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 33 2.4.2 Đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước .35 2.4.3 Cơ chế tài chính hiện hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trực thuộc của Công ty Truyền tải điện 4 35 2.5 NHỮNG HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 36 2.5.1 Cơ chế khoán chi phí của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đối với Công ty 36 2.5.2 Những tồn tại trong quá trình sử dụng vốn và tài sản 39 2.5.3 Những tồn tại trong quá trình quản lý doanh thu và chi phí .41 2.5.4 Những tồn tại trong phân phối lợi nhuận 42 Kết luận chương 2 CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4 3.1 NHỮNG GIẢI PHÁP CHÍNH ĐỂ HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4 . 44 3.1.1 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.44 3.1.2 Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam .45 3.1.3 Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn và tài sản .50 3.1.4 Hoàn thiện cơ chế quản lý doanh thu và chi phí .55 3.1.5 Hoàn thiện cơ chế khoán chi phí 57 3.1.6 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực .64 3.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 65 3.2.1 Đối với Quốc hội, Chính phủ 65 3.2.2 Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam .70 Kết luận chương 3 KẾT LUẬN CHUNG DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY