Luận văn Giải pháp xây dựng cấu trúc vốn cho phát triển dài hạn của công ty cổ phần thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán TP Hồ Chí Minh

MỤC LỤC Trang Danh mục các chữ viết tắt Lời cam đoan Danh mục các bảng, biểu Danh mục các biểu đồ Lời mở đầu Chương 1: Cơ sở khoa học để xây dựng cấu trúc vốn tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp .1 1.1.Cấu trúc vốn và cấu trúc vốn tối ưu ở các doanh nghiệp 1 1.1.1. Khái niệm cấu trúc vốn 1 1.1.2. Khái niệm cấu trúc vốn tối ưu . .1 1.2. Các yếu tố tài chính ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp .2 1.2.1. Tỷ lệ nợ trên vốn cổ phần 2 1.2.2. Đòn cân nợ và mối quan hệ giữa đòn cân nợ với giá trị doanh nghiệp .3 1.2.3. Chính sách thuế 6 1.2.3.1. Cấu trúc vốn không có thuế thu nhập công ty 7 1.2.3.1. Cấu trúc vốn có thuế thu nhập công ty 8 1.2.4. Chi phí sử dụng vốn bình quân 11 1.3. Quyết định lựa chọn cấu trúc vốn cho doanh nghiệp .12 1.3.1. Lựa chọn cấu trúc vốn trong điều kiện thông tin bất cân xứng .12 1.3.2. Đánh giá các yếu tố mang tính chất quyết định để xây dựng cấu trúc vốn .15 1.3.2.1. Các yếu tố bên ngoài 15 1.3.2.2. Các yếu tố bên trong 17 1.3.3. Xác định cấu trúc vốn tối ưu thông qua phân tích EBIT – EPS 18 1.4. kinh nghiệm xây dựng cấu trúc vốn cho các công ty cổ phần ở một số nước trên thế giới 19 - 2 - Kết luận chương 1 .23 Chương 2: Phân tích cấu trúc vốn của các công ty cổ phần Thực phẩm trên TTCK TP.HCM .24 2.1. Giới thiệu khái quát về các công ty cổ phần thực phẩm niêm yết trên TTCK TP.HCM .24 2.2. Phân tích các tỷ số đòn bẩy tài chính 30 2.2.1. Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu . 30 2.2.2. Hiệu quả sử dụng vốn (ROE) . 35 2.3. Đánh giá tính chất tối ưu của cấu trúc vốn . 37 2.3.1. Chi phí sử dụng vốn bình quân .37 2.3.2. Đánh giá tính chất tối ưu của cấu trúc vốn thông qua phân tích EBIT–EPS.40 2.4. Những rào cản trong việc huy động vốn và cấu trúc vốn của các công ty cổ phần trên thị trường chứng khoán Việt Nam . 40 2.4.1. những rào cản xuất phát từ các công ty .42 2.4.2. Những rào cản xuất phát từ việc điều hành, quản lý vĩ mô 45 2.4.3. những rào cản xuất phát từ thị trường . 45 2.4.4. Những rào cản khác trong việc hoạch định cấu trúc vốn của các công ty cổ phần thực phẩm trên TTCK TP.HCM .46 Kết luận chương 2 .52 Chương 3: Giải pháp xây dựng cấu trúc vốn cho phát triển dài hạn của các công ty cổ phần Thực phẩm niêm yết trên TTCK TP.HCM .54 3.1. Định hướng mô hình cấu trúc vốn cho các công ty cổ phần Thực phẩm niêm yết trên TTCK TP.HCM .54 3.1.1. Nhận diện rủi ro 54 3.1.2. Mô hình cấu trúc vốn hợp lý cho các công ty cổ phần thực phẩm niêm yết trên TTCK TP.HCM trong thời gian tới trước mắt . 55 3.2. Giải pháp xây dựng cấu trúc vốn cho phát triển dài hạn của các công ty - 3 - cổ phần thực phẩm trên TTCK TP.HCM 56 3.2.1. Chuyển đổi cơ cấu tài trợ .56 3.2.2. Quản trị vốn lưu động toàn diện 57 3.2.3. Nâng cao trình độ quản trị cấu trúc vốn . 58 3.2.4. Tăng quy mô nợ vay dài hạn để tận dụng lãi suất thấp và lá chắn thuế nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh 59 3.2.5. Các giải pháp huy động vốn vay dài hạn đáp ứng mục tiêu mở rộng sản xuất kinh doanh của các công ty thực phẩm trên TTCK TP.HCM .59 3.3. Các giải pháp hỗ trợ khác . 62 Kết luận chương 3 .70 Kết luận chung Tài liệu tham khảo Phục lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY