Luận văn Giải pháp phát triển huy động vốn tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam áp dụng cho chi nhánh TP Hồ Chí Minh

MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN . II MỤC LỤC III DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . . VI DANH MỤC CÁC BẢNG . VII DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỀU ĐỒ . VIII PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài .1 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 3 3. Phương pháp nghiên cứu: 3 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài 4 4.1. Đối tượng nghiên cứu . 4 4.2. Phạm vi nghiên cứu . .4 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 5 6. Kết quả đạt được của luận văn 6 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG 8 1.1. KHÁI NIỆM HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG 8 1.1.1. Khái niệm dịch vụ ngân hàng, khái niệm dịch vụ huy động vốn .8 1.1.2. Một số hoạt động dịch vụ của ngân hàng .10 1.1.3. Đặc điểm dịch vụ ngân hàng 11 1.1.4. Các chủ thể cung cấp dịch vụ ngân hàng .12 1.1.5. Các khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng 12 1.2. HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 13 1.2.1. Dịch vụ ngân hàng và hội nhập kinh tế quốc tế .1 3 1.2.2. Các yếu tố liên quan đến hoạt động ngân hàng trong điều kiện hội nhập 14 IV 1.3. NHỮNG YÊU CẦU MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP 17 1.3.1. Các cam kết theo Hiệp định về thương mại dịch vụ của ASEAN 17 1.3.2. Những yêu cầu về mở cửa thị trường dịch vụ NH theo Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ 18 1.3.3. Yêu cầu về mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng trong quá trình hội nhập WTO và lộ trình hội nhập cụ thể . .19 1.4. TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ ĐẾN NGÀNH NGÂN HÀNG . 22 1.4.1. Cơ hội .22 1.4.2. Thách thức 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ HUY ĐỘNG VỐN TẠI BIDV HỒ CHÍ MINH .25 2.1. GIỚI THIỆU VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 25 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của BIDV Hồ Chí Minh .25 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của BIDV Hồ Chí Minh 27 2.1.3. Tình hình sử dụng lao động . .28 2.1.4. Tình hình hoạt động của BIDV Hồ Chí Minh trong thời gian qua 31 2.2. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỌAT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA BIDV HỒ CHÍ MINH .36 2.2.1. Hệ thống các văn bản pháp luật về dịch vụ ngân hàng nói chung 36 2.2.2. Hệ thống các văn bản liên quan hoạt động dịch vụ huy động vốn của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành phố Hồ Chí Minh : 37 2.2.3. Môi trường kinh tế - xã hội: .39 2.3. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ HUY ĐỘNG VỐN TẠI BIDV HỒ CHÍ MINH 40 2.3.1. Mô tả dịch vụ huy động vốn hiện hành của BIDV Hồ Chí Minh: .40 2.3.2. Về quy mô nguồn vốn huy động: .41 2.3.3. Về cơ cấu nguồn vốn huy động . .43 2.3.4. Ý kiến đánh giá của khách hàng có giao dịch dịch vụ huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành phố Hồ Chí Minh .47 2.3.5. Tình hình phát triển “Dịch vụ hỗ trợ dịch vụ huy động vốn” 49 2.4. ĐÁNH GIÁ VỀ DỊCH VỤ HUY ĐỘNG VỐN CỦA BIDV HỒ CHÍ MINH: 56 2.4.1. Giá cả/Lãi suất (Prices) 56 V 2.4.2. Loại hình sản phẩm (Products) .56 2.4.3. Chính sách xúc tiến bán hàng (khuyến mãi, quảng cáo-Promotion) 56 2.4.4. Mạng lưới (kênh phân phối-Places) .57 2.4.5. Đánh giá khả năng cạnh tranh của BIDV Hồ Chí Minh trong dịch vụ huy động vốn . .57 2.4.6. Phân tích SWOT về dịch vụ huy động vốn của BIDV Hồ Chí Minh 63 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TP.HCM 69 3.1. DỰ BÁO VỀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ HUY ĐỘNG VỐN TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 69 3.1.1. Cạnh tranh ngày càng gay gắt trong ngành đối với dịch vụ huy động vốn 69 3.1.2. Đa dạng hóa các nhu cầu của khách hàng về dịch vụ tiền gửi. 69 3.1.3. Thay đổi tỷ trọng của nhóm khách hàng huy động vốn. 70 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA BIDV HỒ CHÍ MINH TRONG THỜI GIAN TỚI 70 3.2.1. Giải pháp về chính sách huy động vốn (giá, sản phẩm) .70 3.2.2. Giải pháp về phát triển khách hàng 77 3.2.3. Giải pháp về cải cách thủ tục hành chánh 79 3.2.4. Giải pháp về kênh phân phối (mạng lưới) 79 3.2.5. Giải pháp về công nghệ 81 3.2.6. Giải pháp về quản trị điều hành . .82 3.2.7. Giải pháp về nhân sự 83 3.2.8. Giải pháp về công tác Marketing . .85 3.3. KIẾN NGHỊ .89 3.3.1. Đối với Ngân hàng Nhà nước và cơ quan quản lý Nhà nước .89 3.3.2. Đối với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 90 3.3.3. Đối với Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành phố Hồ Chí Minh .91 PHẦN KẾT LUẬN .93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 PHẦN PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY