Luận văn Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế Quốc tế

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Chương1:LÝ LUẬN VỀ CẠNHTRANHVÀHỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM 01 1.1 TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM 01 1.1.1Khái niệm về NHTM .01 1.1.2Một số hoạt động kinh doanh chính của Ngân hàng thương mại 02 1.2KHÁI NIỆM VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM 04 1.2.1Khái niệm về cạnh tranh 4 1.2.2Năng lực cạnh tranh .05 1.2.3Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại06 1.2.3.1Nhóm các chỉ tiêu cấu thành năng lực cạnh tranh của NHTM 07 1.2.3.2Nhóm các chỉ tiêu phản ánh cơ chế, chính sách sử dụng và phát triển các lợi thế so sánh của một NHTM 09 1.2.3.3Nhóm các chỉ tiêu phản ánh kết quả thực hiện chính sách cạnh tranh của một NHTM 10 1.3HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG 1.3.1Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế 11 1.3.2Hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng 13 1.3.2.1Những yêu cầu cơ bản của hội nhập ngân hàng và cạnh tranh quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng .13 1.3.2.2Tác động của hội nhập đến khả năng cạnh tranh của hệ thống NHTM Việt Nam 15 1.4KINH NGHIỆM Ở MỘT SỐ NƯỚC 17 1.4.1Kinh nghiệm của các nước thuộc khối ASEAN 17 1.4.2Kinh nghiệm của Trung Quốc .18 1.4.3Bài học rút ra để vận dụng vào hoạt động ngân hàng ở Việt Nam 19 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 .20 Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM 21 2.1GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM21 2.1.1Quá trình thành lập và phát triển .21 2.1.2Cơ cấu tổ chức quản lý 23 2.1.3Sơ lược về tình hình hoạt động kinh doanh của VIB Bank năm 2006 .25 2.2THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VN .32 2.2.1Môi trường cạnh tranh 32 2.2.1.1Cơ hội 32 2.2.1.2Thách thức 4 2.2.2Năng lực cạnh tranh của hệ thống NHTM Việt Nam .35 2.2.2.1Cạnh tranh về sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng 35 2.2.2.2Cạnh tranh về giá cả của sản phẩm, dịch vụ 37 2.2.2.3Cạnh tranh thu hút nguồn nhân lực 38 2.2.2.4Cạnh tranh về khả năng tài chính, tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết .38 2.3 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM 0 2.3.1Thương hiệu 40 2.3.2Công nghệ ngân hàng và thông tin .41 2.3.3Sản phẩm, dịch vụ .42 2.3.4Giá cả, chất lượng sản phẩm dịch vụ 43 2.3.5Chất lượng nguồn nhân lực .44 2.3.6Mạng lưới hoạt động .45 2.4ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỂM MẠNH VÀ ĐIỂM YẾU CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM 48 2.4.1Điểm mạnh .48 2.4.1.1Chiến lược tiếp thị, tạo dựng và phát triển ngân hàng 48 2.4.1.2Nghiệp vụ tạo lợi thế cạnh tranh của ngân hàng TMCP Quốc Tế .48 2.4.1.3Nguồn nhân lực 49 2.4.1.4Môi trường làm việc dân chủ, rõ ràng, văn hóa tố chức được hình thành và phát triển 49 2.4.1.5Hoạt động nghiên cứu và phát triển được chú trọng .52 2.4.1.6Cấu trúc quản trị điều hành tập trung, quản lý rủi ro và hướng đến KH 53 2.4.2Điểm yếu 54 2.4.2.1Hạn chế về vốn 54 2.4.2.2Hoạt động marketing ngân hàng chưa đi vào chiều sâu .55 2.4.2.3Công nghệ ngân hàng còn tồn tại nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao 55 2.4.2.4Sản phẩm dịch vụ ngân hàng chưa thực sự tạo ra lợi thế cạnh tranh .55 2.4.2.5Trình độ nhân viên chưa theo kịp với sự phát triển, chính sách quản lý và phát triển nguồn nhân lực còn hạn chế, công tác đào tạo chưa đáp ứng kịp thời .56 2.4.2.6Chưa chú trọng xây dựng và phát triển thương hiệu .57 2.4.2.7Thị phần kinh doanh còn nhỏ, cơ sở khách hàng chưa bền vững 57 2.4.2.8Mạng lưới chi nhánh và kênh phân phối chưa rộng và đa dạng 58 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 . . 60 Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 61 3.1QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG NHTM VN TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ 61 3.1.1Quan điểm và định hướng của Đảng và Nhà nước về hội nhập quốc tế 61 3.1.2Lộ trình phaùt trieån cuûa caùc NHTM Việt nam 62 3.2ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 .62 3.2.1Mục tiêu phát triển của NHTMCP Quốc tế Việt nam đến năm 2015 62 3.2.1.1Cơ sở xây dựng mục tiêu phát triển của NHTMCPQuốc Tế đến năm 201563 3.2.1.2Mục tiêu tổng quát 63 3.2.2Phương châm hành động 64 3.3QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 64 3.3.1Phát huy thế mạnh . 64 3.3.2Tận dụng cơ hội . 65 3.4MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NH TMCP QUỐC TẾ ĐẾN NĂM 2015 .65 3.4.1Những giải pháp thuộc về NHTMCP Quốc tế Việt nam . 65 3.4.1.1Tăng cường năng lực tài chính 65 3.4.1.2Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng .66 3.4.1.3Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 67 3.4.1.4Đẩy mạnh xây dựng và quảng bá thương hiệu .68 3.4.1.5Xây dựng chiến lược phát triển khách hàng 69 3.4.1.6Quản lý và kiểm soát rủi ro tín dụng 70 3.4.1.7Nâng cao chất lượng và mở rộng hoạt động các dịch vụ ngân hàng 71 3.4.1.8Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng mạng lưới hoạt động kinh doanh 72 3.4.1.9Nâng cao thẩm quyền phán quyết và tự chủ do các chi nhánh .73 3.4.2Kiến nghị đối với Chính phủ và NHNN .73 3.4.2.1Kiến nghị đối với Chính phủ 73 3.4.2.2Kiến nghị đối với NHNN 76 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 .78 KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY