Luận văn Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Công thương chi nhánh Đồng Tháp giai đoạn 2007 – 2015

MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 1.1 KHÁI NIỆM VỀ CẠNH TRANH 3 1.2 CÁC KHUYNH HƯỚNG ẢNH HƯỞNG CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG .4 1.2.1 Quá trình toàn cầu hóa kinh tế dẫn đến quá trình toàn cầu hóa hoạt động ngân hàng .4 1.2.2 Đòi hỏi của khách hàng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ 5 1.2.3 Những thay đổi mang tính cách mạng trong công nghệ ngân hàng 6 1.2.4. Sự gia tăng nhanh chóng danh mục dịch vụ ngân hàng .7 1.2.5. Sự gia tăng chi phí vốn trong hoạt động ngân hàng .8 1.3 ĐẶC ĐIỂM NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG . .9 1.3.1 Thương hiệu nổi tiếng . .10 1.3.2 Công nghệ ngân hàng . 10 1.3.3 Sản phẩm, dịch vụ cung cấp trên thị trường . 10 1.3.4 Giá cả 11 1.3.5 Khả năng tranh đua của các đối thủ cạnh tranh 11 1.3.6 Chất lượng nguồn nhân lực . .12 1.3.7 Mạng lưới hoạt động . .12 1.4 BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THÀNH CÔNG TRONG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH 13 1.4.1 Về phát triển nguồn nhân lực . 13 1.4.2 Phát triển sản phẩm mới tạo lợi thế cạnh tranh 13 1.4.3 Phát triển mạng lưới hoạt động . .14 Kết luận chương 1 . 15 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỒNG THÁP 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỒNG THÁP .16 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng Công thương Đồng Tháp . .16 2.1.1.1 Quá trình hình thành của Ngân hàng Công thương Đồng Tháp 16 2.1.1.2 Chức năng hoạt động . 17 2.1.1.3 Cơ cấu tổ chức .17 2.1.2 Tình hình hoạt động của Ngân hàng Công thương Đồng Tháp .19 2.1.2.1 Tình tình kinh doanh chung . 19 2.1.2.2 Hoạt động huy động vốn . .20 2.1.2.3 Hoạt động cho vay và đầu tư tín dụng: . .21 2.1.2.4 Hoạt động kinh doanh ngoại tệ .22 2.1.2.5 Nghiệp vụ bảo lãnh . .23 2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỒNG THÁP . .23 2.2.1 Môi trường hoạt động của ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp . .23 2.2.1.1 Hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp .23 2.2.1.2 Thực trạng cạnh tranh của ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp . .24 2.2.2 Thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Công thương Đồng Tháp . .29 2.2.2.1 Thương hiệu .29 2.2.2.2 Công nghệ Ngân hàng . .29 2.2.2.3 Sản phẩm, dịch vụ 30 2.2.2.4 Giá cả (hay mức lãi suất phí dịch vụ) . .31 2.2.2.5. Khả năng của đối thủ cạnh tranh . 31 2.2.2.6 Chất lượng nguồn nhân lực: 36 2.2.2.7 Mạng lưới hoạt động . .36 2.2.3 Xác định vị thế của Ngân hàng Công thương Đồng Tháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp . .37 2.3 ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỂM MẠNH VÀ ĐIỂM YẾU CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỒNG THÁP . 38 2.3.1 Điểm mạnh: .38 2.3.1.1 Chiến lược tiếp thị, tạo dựng và phát triển ngân hàng .38 2.3.1.2 Nghiệp vụ tạo lợi thế cạnh tranh của ngân hàng Công thương Đồng Tháp . .39 2.3.1.3 Nguồn nhân lực .42 2.3.2 Điểm yếu . 42 2.3.2.1 Hạn chế về vốn . 42 2.3.2.2 Hạn chế do tuân thủ quy trình của Ngân hàng Công thương Việt Nam . 43 2.3.2.3 Hoạt động marketing ngân hàng chưa đi vào chiều sâu .44 2.3.2.4 Không đi đầu trong việc áp dụng công nghệ ngân hàng hiện đại 44 2.3.2.5 Chưa có bộ phận nghiên cứu và phát triển. .45 2.3.2.6 Công tác thẩm định và kiểm soát tín dụng chưa triệt để 45 2.3.2.7 Chủng loại sản phẩm dịch vụ ngân hàng chưa đa dạng .46 2.3.2.8 Môi trường làm việc kém thăng tiến. 46 2.3.2.9 Chưa xây dựng được thương hiệu 47 Kết luận chương 2 . 48 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2007 - 2015 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHỦ YẾU CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2007 - 2015 .49 3.1.1 Định hướng phát triển của hệ thống Ngân hàng Công thương Việt Nam đến năm 2015 .49 3.1.1.1 Mục tiêu tổng quát . 49 3.1.1.2 Phương châm hành động . .49 3.1.2 Mục tiêu phát triển của Ngân hàng Công thương Đồng Tháp đến năm 2015 49 3.2 QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG GIẢI PHÁP . .50 3.2.1 Phát huy thế mạnh .50 3.2.2. Hạn chế điểm yếu . .50 3.2.3. Tận dụng cơ hội . 51 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2007 -2015 51 3.3.1 Nhóm các giải pháp phát huy điểm mạnh 51 3.3.1.1 Giải pháp 1: Tăng cường quảng cáo khuyến mãi để xây dựng và quảng bá thương hiệu .51 3.3.1.2 Giải pháp 2: Xây dựng chiến lược khách hàng 52 3.3.1.3 Giải pháp 3: Phát triển nguồn nhân lực . 55 3.3.1.4 Giải pháp 4: Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng .56 3.3.2 Nhóm các giải pháp khắc phục điểm yếu . 57 3.3.2.1 Giải pháp 1: Quản lý và kiểm soát rủi ro tín dụng .57 3.3.2.2 Giải pháp 2: Nâng cao chất lượng và mở rộng hoạt động các dịch vụ ngân hàng . 58 3.3.2.3 Giải pháp 3: Đưa nhiều phong trào thi đua – khen thưởng làm động lực thúc đẩy phát triển . .60 3.3.2.4 Giải pháp 4: Thực hiện chính sách phân phối hiệu quả .62 3.3.2.5 Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, mạng lưới hoạt động kinh doanh . .63 3.3.3 Nhóm các giải pháp tận dụng cơ hội . .63 3.3.3.1 Giải pháp 1: Tranh thủ thời cơ hội nhập kinh doanh quốc tế 65 3.3.3.2 Giải pháp 2: Tận dụng cơ hội cổ phần hóa Ngân hàng công thương Việt Nam . .66 3.4 KIẾN NGHỊ: . .67 3.4.1 Đối với Nhà nước và cơ quan quản lý nhà nước 67 3.4.1.1 Bảo đảm lộ trình và bước đi phù hợp với khả năng của Ngân Hàng Việt Nam . 67 3.4.1.2 Tham gia các điều ước, các diễn đàn quốc tế về lĩnh vực ngân hàng . .67. 3.4.1.3 Đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước kể cả hệ thống NHTMNN 67 3.4.1.4 Xây dựng và hoàn thiện môi trường pháp lý ổn định và phù hợp với thông lệ quốc tế. 68 3.4.1.5 Phát triển hệ thống thông tin tập trung . 68 3.4.1.6 Đầu tư hổ trợ Ngân hàng và doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao . .69 3.4.2 Đối với Ngân hàng Công thương Việt Nam . 69 3.4.2.1 Nâng cao khả năng chủ động hội nhập của toàn hệ thống .69 3.4.2.2 Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ .70 3.4.2.3 Xử lý dứt điểm nợ tồn đọng và làm sạch bảng cân đối càng sớm càng tốt. 70 3.4.2.4 Cổ phần hóa gắn liền với hiện đại hóa .70 3.4.2.5 Quyết định đầu tư kịp thời cơ sở vật chất cho chi nhánh .70 3.4.2.5 Nâng cao thẩm quyền phán quyết và tự chủ do các chi nhánh 70 3.4.2.6 Nâng cao thẩm quyền phán quyết và tự chủ cho chi nhánh .71 Kết luận chương 3 . 72 KẾT LUẬN .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY