Luận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả điều hành lãi suất của Chính phủ đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong điều kiện hội nhập

MỤC LỤC Mục lục Danh mục các từ viết tắt Bảng số liệu Lời mở đầu Nội dung Trang CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LÃI SUẤT 1.1. KHÁI NIỆM VÀ MỘT SỐ LOẠI LÃI SUẤT: .1 1.1.1. Khái niệm: .1 1.1.1.1. Quy tắc của Jean Baptiste Say (1767-1872): .1 1.1.1.2. Trường phái Cambridge (Anh) - đại biểu Alfred Marshall : .1 1.1.1.3. Quan điểm của John Maynar Keynes (1884-1946) : .2 1.1.1.4. Trường phái chính hiện đại – P.Sanuelson, W.Nordhaus: 3 1.1.1.5. Quan điểm của Karl Marx (1818-1883): .3 1.1.2. Lãi suất được quyết định như thế nào? .4 1.1.3. Các loại lãi suất: 6 1.1.3.1. Phân loại theo công dụng: 6 1.1.3.2. Phân loại theo thời hạn cho vay: 7 1.1.3.3. Phân loại theo chủ thể trong quan hệ cho vay: 8 1.1.3.4. Phân loại theo biến động thị trường: 8 1.2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÃI SUẤT: .9 1.2.1. Tỷ lệ lạm phát: 9 1.2.2. Cung - cầu tín dụng: 11 1.2.3. Chính sách tiền tệ của NHTW: .12 1.2.4. Rủi ro tín dụng: .12 1.2.5. Bội chi ngân sách: .13 1.2.6. Những thay đổi về thuế: 13 1.2.7. Những thay đổi trong đời sống kinh tế - xã hội: .13 1.3. SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP: 14 1.4. KINH NGHIỆM ĐIỀU HÀNH LÃI SUẤT Ở MỘT SỐ QUỐC GIA TRONG KHU VỰC: .16 CHƯƠNG 2: CƠ CHẾ ĐIỀU HÀNH LÃI SUẤT CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TỪ NĂM 2000 ĐẾN THÁNG 6/2007: 2.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM: .21 2.2. CƠ CHẾ ĐIỀU HÀNH LÃI SUẤT CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TỪ NĂM 2000 ĐẾN THÁNG 6/2007: 26 2.2.1. Nguyên tắc điều hành lãi suất của Chính phủ đối với NHPT Việt Nam: 27 - 2 - 2.2.1.1. Nguyên tắc xác định lãi suất huy động nguồn vốn tín dụng Nhà nước cho đầu tư phát triển: . 27 2.2.1.2. Nguyên tắc xác định lãi suất tín dụng nhà nước cho đầu tư phát triển: 28 2.2.1.3: Nguyên tắc thực hiện cấp bù chênh lệch lãi suất: 29 2.2.2. Tình hình điều hành lãi suất của NHPT Việt Nam: . . 31 2.2.2.1. Tình hình điều hành lãi suất huy động vốn: . 31 2.2.2.2. Tình hình điều hành lãi suất cho vay: 35 2.3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU HÀNH LÃI SUẤT CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI NHPT VIỆT NAM: . 38 2.3.1. Những kết quả đạt được: 38 2.3.1.1. Thu hút vốn huy động đầu vào, tăng quy mô vốn huy động, quản lý và điều hành nguồn vốn một cách hợp lý của NHPT Việt Nam: 38 2.3.1.2. Thành công đạt được của cơ chế điều hành lãi suất cho vay thông qua công tác cho vay, giải ngân, thu hồi nợ vay các dự án vay vốn TDĐT: . 40 2.3.1.3.Hiệu quả từ đồng vốn đầu tư phát triển của Nhà nước: .43 2.3.2. Những mặt hạn chế trong điều hành lãi suất tại NHPT Việt Nam: .45 2.3.2.1. Hạn chế trong điều hành lãi suất huy động: 45 2.3.2.2. Hạn chế trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi: . 46 2.3.2.3. Hạn chế trong điều hành lãi suất tín dụng ưu đãi: 48 2.3.2.4. Hạn chế về nguồn nhân lực: 49 2.3.2.5. Gia tăng nguy cơ bị khiếu kiện trong thương mại quốc tế: . 50 2.3.3. Nguyên nhân làm cản trở hiệu quả trong điều hành lãi suất tại NHPT Việt Nam: 51 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ VỚI CHÍNH PHỦ GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐIỀU HÀNH LÃI SUẤT CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI NHPT VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP. 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NHPT VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006-2020: . 55 3.1.1. Định hướng phát triển chung: 55 3.1.2. Định hướng điều hành lãi suất: 57 3.2. GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ VỚI CHÍNH PHỦ GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐIỀU HÀNH LÃI SUẤT CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI NHPT VIỆT NAM: 59 3.2.1. Kiến nghị với Chính phủ: 59 3.2.1.1. Tạo hành lang an toàn về mặt pháp lý: .59 3.2.1.2. VÒ l·i suÊt huy ®éng vèn: . . 60 3.2.1.3. T¨ng tÝnh chñ ®éng cho NHPT trong viÖc quyÕt ®Þnh l·i suÊt huy ®éng vèn: . . 61 3.2.1.4. §a d¹ng c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn cña NHPT: . 62 3.2.1.5. VÒ l·i suÊt cho vay: 62 3.2.1.6. Đa dạng hoá hình thức tín dụng ĐTPT của Nhà nước: . 64 - 3 - 3.2.1.7. Mở rộng đối tượng cho vay tín dụng ĐTPT của Nhà nước: 65 3.2.1.8. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: . 67 3.2.1.9. Tăng cường hợp tác quốc tế của NHPT Việt Nam trong giai đoạn hội nhập: 69 3.2.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: . . 69 3.2.3. Kiến nghị với các Bộ, Ngành địa phương: .70 3.2.4. Giải pháp nâng cao hiệu quả điều hành lãi suất và hoạt động tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam: 72 3.2.4.1. Thành lập Ban Nguồn vốn trên cơ sở tách chức năng điều hành và quản lý nguồn vốn từ Ban Kế hoạch - Tổng hợp và tham mưu cơ chế điều hành lãi suất với Chính phủ: . 72 3.2.4.2. Đẩy mạnh huy động vốn: . 73 3.2.4.3. Nâng cao năng lực công tác thẩm định: . 74 3.2.4.4. Hạn chế rủi ro tín dụng: 75 3.2.4.5. Hiện đại hoá trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin: 3.2.4.6. Kiện toàn bộ máy tinh gọn, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: . 76 KẾT LUẬN PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY