Luận văn Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty nuplex resins Việt Nam

<p> MỤC LỤC Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các sơ đồ LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ . . 4 1.1 Khái niệm kiểm soát nội bộ 4 1.1.1 Các thành phần của hệ thống kiểm soát nội bộ. . 5 1.1.2 Môi trường kiểm soát . 5 1.1.2.1 Định nghĩa 5 1.1.2.2 Trách nhiệm .5 1.1.2.3 Các yếu tố của môi trường kiểm soát .6 1.1.3 Đánh giá rủi ro . 8 1.1.3.1 Định nghĩa 8 1.1.3.2 Trách nhiệm .9 1.1.3.3 Các yếu tố đánh giá rủi ro .9 1.1.4 Hoạt động kiểm soát 10 1.1.4.1 Định nghĩa 10 1.1.4.2 Trách nhiệm .10 1.1.4.3 Các yếu tố của hoạt động kiểm soát 10 1.1.5 Thông tin và truyền thông . 13 1.1.5.1 Hệ thống thu nhận, xử lý và ghi chép thông tin 13 1.1.5.2 Báo cáo thông tin trong nội bộ và bên ngoài .14 1.1.6 Giám sát . 14 1.1.6.1 Giám sát thường xuyên .15 1.1.6.2 Giám sát định kỳ 15 1.2 Mục tiêu của kiểm soát nội bộ . 15 1.2.1 Bảo đảm độ tin cậy và tính trung thực của thông tin . 15 1.2.2 Bảo đảm sự tuân thủ. . 15 1.2.3 Bảo vệ tài sản của doanh nghiệp . 15 1.2.4 Bảo đảm sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên doanh nghiệp. 15 1.3 Kiểm soát nội bộ trong môi trường xử lý dữ liệu điện tử 16 1.3.1 Các thành phần của hệ thống thông tin điện tử . 16 1.3.2 Phương pháp tổ chức và xử lý dữ liệu . 17 1.3.2.1 Phương pháp tổ chức dữ liệu 17 1.3.2.2 Phương pháp xử lý dữ liệu 17 1.3.3 Tổ chức hệ thống thông tin 18 1.3.4 Những thách thức của môi trường tin học đến kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp 21 1.3.5 Thủ tục kiểm soát nội bộ trong môi trường xử lý dữ liệu điện tử. 23 1.4 Hạn chế của hệ thống kiểm soát nội bộ 25 1.4.1 Hệ thống kiểm soát nội bộ được tiến hành bởi con người . 25 1.4.2 Quan hệ giữa lợi ích và chi phí. . 26 1.4.3 Hệ thống kiểm soát nội bộ không bao quát được những rủi ro không lường trước .26 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY NUPLEX RESINS VIỆT NAM . . 28 2.1 Tổng quan về công ty Nuplex Resins Việt Nam 28 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty . 28 2.1.1.1 Lịch sử hình thành 28 2.1.1.2 Lĩnh vực hoạt động .28 2.1.1.3 Địa điểm hoạt động 28 2.1.2 Sơ đồ tổ chức của công ty Nuplex . 28 2.1.3 Tổ chức thông tin và báo cáo kế toán . 31 2.2 Thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty Nuplex Resins 35 2.2.1 Thực trạng về môi trường kiểm soát . 36 2.2.1.1 Triết lý và phong cách điều hành của nhà quản lý. .36 2.2.1.2 Cơ cấu tổ chức và phân chia trách nhiệm 37 2.2.1.3 Chính sách nhân sự và năng lực làm việc của nhân viên .37 2.2.1.4 Ban kiểm soát nội bộ. .38 2.2.2 Thủ tục kiểm soát của các chu trình nghiệp vụ tại công ty Nuplex Resins Việt Nam 38 2.2.2.1 Chu trình mua hàng và thanh toán. 38 2.2.2.2 Chu trình sản xuất. .43 2.2.2.3 Chu trình bán hàng và thu tiền .49 2.3 Đánh giá chung về hệ thống kiểm soát nội bộ 54 2.3.1 Môi trường kiểm soát . 54 2.3.2 Hoạt động kiểm soát 54 2.3.3 Thông tin và truyền thông . 55 2.4 Các nhân tố đe dọa sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty Nuplex Resins. . 55 2.4.1 Đối với môi trường kiểm soát. . 55 2.4.1.1 Cơ cấu tổ chức, sự phân chia trách nhiệm và quyền hạn .55 2.4.1.2 Chính sách nhân sự và năng lực làm việc của nhân viên .56 2.4.2 Đối với hoạt động kiểm soát . 56 2.4.2.1 Chu trình mua hàng – trả tiền 56 2.4.2.2 Chu trình sản xuất 57 2.4.2.3 Chu trình bán hàng – thu tiền. .57 2.4.3 Đối với thông tin và truyền thông 58 2.5 Nguyên nhân của các nhân tố đe dọa sự hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội bộ 59 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 . 61 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY NUPLEX RESINS VIỆT NAM . 61 3.1 Mục tiêu và căn cứ xây dựng các giải pháp 61 3.2 Giải pháp về hoàn thiện hệ thống KSNB tại công ty Nuplex Resins 62 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện môi trường kiểm soát 62 3.2.1.1 Thiết lập cơ cấu tổ chức và sự phân chia trách nhiệm hợp lý. .62 3.2.1.2 Chính sách nhân sự và năng lực của nhân viên. 64 3.2.1.3 Quan điểm và phong cách điều hành của nhà quản lý .65 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện các thủ tục kiểm soát 66 3.2.2.1 Chu trình mua hàng và thanh toán .66 3.2.2.2 Chu trình sản xuất. .71 3.2.2.3 Chu trình bán hàng – thu tiền 72 3.2.3 Giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin . 74 3.2.4 Các giải pháp phụ trợ từ đối tượng liên quan .74 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 . 76 KẾT LUẬN . 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY