Luận văn Giải pháp đẩy mạnh thị trường chứng khoán tập trung TP Hồ Chí Minh

ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM .3 1.1. Các khái niệm: 3 1.2. Thị trường chứng khoán: 4 1.2.1. Nguyên tắc cơ bản về hoạt động của thị trường chứng khoán 5 1.2.2 Vị trí của thị trường chứng khoán trong thị trường tài chính 6 1.2.3. Cấu trúc cơ bản của thị trường chứng khoán 6 1.2.4. Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán 6 1.2.5. Thị trường chứng khoán tập trung và phi tập trung 7 1.3. Sở giao dịch chứng khoán .8 1.3.1. Khái niệm 8 1.3.2. Hình thức sở hữu của Sở giao dịch chứng khoán: 8 1.3.3. Thành viên của Sở giao dịch chứng khoán .10 1.3.4. Cơ chế hoạt động của sở giao dịch chứng khoán 11 1.4. Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước: 11 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TP.HCM .13 2.1. Tổng quan nền kinh tế - xã hội Việt Nam hiện nay: 13 2.1.1. Kinh tế .13 2.1.2. Xã hội/chính trị .14 2.2. Thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng: 14 2.2.1. Tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam: .14 2.2.2. Thị trường chứng khoán tập trung TP.HCM: .22 2.3. Tác động của tình hình mới đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán TP.HCM .31 2.3.1. Bối cảnh: .31 2.3.2. Tác động: 33 2.4. Các thành tựu đạt được: .35 2.4.1. Các công ty niêm yết gia tăng nhanh chóng cả về lượng và chất .35 2.4.2. Giá trị vốn hóa thị trường tăng với tốc độ nhanh, bước đầu thể hiện vai trò là kênh huy động vốn cho nền kinh tế: . 42 2.4.3. Nguồn vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh .46 2.4.4. Công tác quản lý, giám sát, công bố thông tin của cơ quan chức năng có phần khởi sắc, góp phần vào việc xây dựng thị trường chứng khoán phát triển trong sạch, vững chắc: .49 2.5. Những hạn chế và nguyên nhân: 50 2.5.1. Thị trường chứng khoán phát triển nhanh chóng nhưng chưa ổn định .50 2.5.2. Chất lượng các doanh nghiệp niêm yết còn chênh lệch lớn .51 2.5.3. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật kém: .53 2.5.4. Công tác quản lý, giám sát thị trường còn lỏng lẻo: .54 2.6. Kinh nghiệm của các thị trường chứng khoán trên thế giới .55 2.6.1. Mỹ 55 2.6.2. Singapore 56 2.6.4. Hồng Kông . .57 2.6.5. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam . .60 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TẬP TRUNG TẠI TP.HCM 62 3.1. Các giải pháp phát triển hệ thống: .62 3.1.2. Hệ thống niêm yết .63 3.1.3. Hệ thống công nghệ - thông tin: .67 3.1.3.1. Về phía cơ quan quản lý Nhà nước: 67 3.1.3.2. Về phía các doanh nghiệp niêm yết: 69 3.1.4. Hệ thống giao dịch: 70 3.1.5. Hệ thống giám sát: . .71 3.2. Các giải pháp tạo môi trường phát triển 72 3.2.1. Cơ chế tài chính và chính sách thuế .72 3.2.2. Đào tạo nhân lực: .75 3.2.3. Các giải pháp khác: 76 3.3. Các giải pháp cải thiện hệ thống pháp lý .77 KẾT LUẬN .79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY