Luận văn Giải pháp chủ yếu xây dựng thương hiệu Bidv Sài Gòn nhằm phát triển nguồn khách hàng trong hoạt động kinh doanh của Bidv Sài Gòn

<p> MỤC LỤC Lời cam đoan Mục lục Danh mục các từ viết tắt sử dụng trong luận văn MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: THƯƠNG HIỆU, THƯƠNG HIỆU NGÂN HÀNG VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGUỒN KHÁCH HÀNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG 1.1. Những vấn đề cơ bản của thương hiệu .01 1.1.1. Khái niệm về thương hiệu 01 1.1.2. Thương hiệu ngân hàng 05 1.1.3. Chức năng của thương hiệu 05 1.1.4. Quá trình phát triển của thương hiệu 08 1.2. Vai trò của thương hiệu đối với vấn đề phát triển bền vững nguồn khách hàng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại .15 1.2.1. Vai trò của thương hiệu nói chung .15 1.2.2. Vai trò của thương hiệu ngân hàng đối với vấn đề phát triển bền vững nguồn khách hàng .17 1.2.2.1. Khách hàng của ngân hàng thương mại trong hoạt động kinh doanh 17 1.2.2.2. Vai trò của thương hiệu đối với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng BIDV Sài Gòn .19 1.3. Một số kinh nghiệm về xây dựng và phát triển thương hiệu trong nền kinh tế thị trường .20 Kết luận chương 1 .23 CHƯƠNG 2: QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU BIDV SÀI GÒN GẮN LIỀN VỚI PHÁT TRIỂN NGUỒN KHÁCH HÀNG BỀN VỮNG CỦA BIDV SÀI GÒN 2.1. Lịch sử hình thành và phát triển BIDV .24 2.2. Quá trình hình thành và phát triển BIDV Sài Gòn .29 2.2.1. Vị trí của Tp.HCM trong quá trình phát triển của nền kinh tế .29 2.2.2. Quá trình hình thành và phát triển BIDV Sài Gòn .30 2.2.3. Quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu BIDV Sài Gòn .40 2.2.3.1. Những kết quả đạt được về thương hiệu 40 2.2.3.2. Những mặt còn hạn chế trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu của BIDV Sài Gòn 43 2.3. Ảnh hưởng của thương hiệu BIDV Sài Gòn đến vấn đề phát triển nguồn khách hàng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng 44 2.3.1. Những kết quả đạt được .44 2.3.2. Những mặt còn hạn chế .45 Kết luận chương 2 .48 CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU BIDV SÀI GÒN NHẰM PHÁT TRIỂN NGUỒN KHÁCH HÀNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA BIDV SÀI GÒN 3.1. Định hướng phát triển của BIDV Sài Gòn đến năm 2010 49 3.2. Những giải pháp ở cấp độ vĩ mô 51 3.2.1. Về phía nhà nước 51 3.2.2. Về phía BIDV .52 3.3. Những giải pháp ở cấp độ vi mô .54 3.3.1. Bản thân BIDV Sài Gòn .54 3.3.2. Về phía khách hàng của BIDV Sài Gòn 59 3.4. Một số kiến nghị .70 Kết luận chương 3 .72 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY