Luận văn Định hướng phát triển vang dalat của ladofoods

<p> Danh mục các phụ lục Mở đầu: 1- Lý do chọn đề tài 2- Mục tiêu nghiên cứu- Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn 3- Phạm vi nghiên cứu 4- Các phương pháp nghiên cứu: 5- Bố cục của Luận văn CHưƠNG I- CƠ SỞ LÝ LUẬN: 1 1.1- Tổng quan về ngành Rượu Vang 1 1.1.1- Tính hính sản xuất ,tiêu thụ rượu vang trên thế giới: 2 1.1.2- Tính hính sản xuất ,tiêu thụ rượu vang trong nước. 4 1.2. Khái niệm về chiến lược và quản trị chiến lược 9 1.3. Quy trình họach định chiến lược tòan diện 11 1.4- Một số công cụ để xây dựng và lựa chọn chiến lược kinh doanh: 13 1.4.1- Xác định năng lực lõi và định vị doanh nghiệp 14 1.4.2-Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) 14 1.4.3 -Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE): 14 1.4.4- Ma trận hính ảnh cạnh tranh: 17 1.4.5. Xây dựng các chiến lược -công cụ ma trận SWOT 18 1.4.6- Lựa chọn chiến lược- công cụ các ma trận QSPM 18 TÓM TẮT CHưƠNG I 19 CHưƠNG II- THỰC TRẠNG HỌAT ĐỘNG CỦA LADOFOODS TRONG THỜI GIAN QUA 20 2.1-Quá trình hình thành và phát triển của LADOFOODS 20 2.1.1 -Giới thiệu tổng quát về Công ty cổ phần Thực Phẩm Lâm Đồng 20 2.1.2- Cơ cấu tổ chức hiện nay 20 2.1.3 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 21 2.1.4- Các thành tìch thể hiện hiệu quả và uy tìn doanh nghiệp 23 2.2-Phân tích nội bộ tại LADOFOODS 25 2.2.1. Xác định năng lực lõi và tay nghề chuyên môn 25 2.2.2 Nguồn nhân lực 27 2.2.3. Họat động quản trị sản xuất 29 2.2.4 .Họat động quản trị chất lượng 29 2.2.5. Họat động kinh doanh , marketing 30 2.2.6 Hoạt động quản lý tài chính 31 2.2.7. Hệ thống thông tin 33 2.2.8 Văn hóa doanh nghiệp 34 2.2.9 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong IFE 35 2.3- Phân tích các tác động của môi trường bên ngoài 36 2.3.1- Môi trường vĩ mô: 36 2.3.1.1- Yếu tố kinh tế 36 2.3.1.2- Yếu tố chình trị và luật pháp 38 2.3.1.3- Yếu tố xã hội 39 2.3.1.4 -Yếu tố tự nhiên 40 2.3.1.5- Yếu tố công nghệ và kỹ thuật 41 2.3.2- Môi trường vi mô : 41 2.3.2.1- Khách hàng : Kết quả khảo sát khách hàng 2006 41 2.3.2.2- Nhà cung ứng 44 2.3.2.3- Đối thủ cạnh tranh - Ma trận hính ảnh các đối thủ cạnh tranh 44 2.3.2.4- Sản phẩm thay thế 47 2.3.2.5- Đối thủ tiềm ẩn mới . 48 2.4.3-Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) 48 TÓM TẮT CHưƠNG II 50 CHưƠNG III:ĐỊNH HưỚNG PHÁT TRIỂN VANG DALAT CỦA LADOFOODS: 3.1 –Sứ mệnh và Mục tiêu phát triển của Công ty 51 3.1.1- Xác định sứ mệnh 51 3.1.2- Xác định mục tiêu 52 3.1.2.1 . Các căn cứ để xây dựng mục tiêu 52 3.1.2.2- Mục tiêu dài hạn 53 3.1.2.3- Mục tiêu cụ thể 54 3.2- Xây dựng và lựa chọn chiến lược 54 3.2.1- Ma trận SWOT của Công ty 54 3.2-2- Lựa chọn các chiến lược thìch hợp 55 3.3- Các giải pháp để thực hiện chiến lược: 63 3.3.1-Nhóm giải pháp tăng cường họat động quản lý doanh nghiệp: 63 3.3.2-Nhóm giải pháp tăng cường đầu tư cho sản phẩm Vang Đàlạt và đa dạng hóa tập trung 64 3.3.3- Nhóm giải pháp tăng cường các họat động Marketing 66 3.3.4- Nhóm giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực 73 3.4 Kiến nghị : 73 3.4.1 Đối với chình quyền địa phương. 73 3.4.2 Đối với Hội đồng quản trị LADOFOODS 73 TÓM TẮT CHưƠNG III 74 Kết luận TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY