Luận văn Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chương trình văn hóa Liksin

<p> MỤC LỤC Trang PHẦN MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU . CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA TỔ CHỨC 1 1.1- KHÁI NIỆM VỀ VĂN HÓA TỔ CHỨC 1 1.1.1- Cách tiếp cận khái niệm . 1 1.1.2- Khái niệm văn hóa tổ chức . 2 1.1.2.1- Khái niệm văn hóa . 2 1.1.2.2- Khái niệm văn hóa tổ chức, văn hóa doanh nghiệp . 3 1.1.3- Cấu thành của văn hóa tổ chức 6 1.1.4- Đặc tính cơ bản của văn hóa tổ chức 8 1.2- SỨ MẠNG, TẦM NHÌN VÀ GIÁ TRỊ VĂN HÓA TỔ CHỨC . 9 1.2.1- Sứ mạng . 10 1.2.2- Tầm nhìn . 10 1.2.3- Mối quan hệ sứ mạng, tầm nhìn và giá trị văn hóa . 11 1.3- CÁC DẠNG VĂN HÓA TỔ CHỨC 12 1.4- CÁC GIAI ĐOẠN CỦA VĂN HÓA TỔ CHỨC 13 1.4.1- Hình thành . 13 1.4.2- Duy trì . 14 1.4.3- Thay đổi . 15 TÓM TẮT CHƯƠNG I 17 CHƯƠNG II : VĂN HÓA TỔ CHỨC CÔNG TY LIKSIN . 18 2.1- GIỚI THIỆU TỔNG CÔNG TY LIKSIN . 18 2.1.1- Sơ lược lịch sử hình thành 18 2.1.2- Liksin trong giai đoạn mới với mô hình Tổng công ty . 22 2.2- VĂN HÓA LIKSIN 22 2.2.1- Cơ sở hình thành . 22 2.2.2- Giá trị văn hóa Liksin 23 2.2.2.1- Tầm nhìn . 23 2.2.2.2- Tư tưởng chủ đạo (Sứ mạng) . 24 2.2.2.3- Cấu thành văn hóa Liksin . 25 2.2.2.4- Những đặc trưng văn hóa Liksin . 28 2.3- ĐÁNH GIÁ VĂN HÓA TỔ CHỨC CỦA LIKSIN . 29 2.3.1- Đánh giá việc thực hiện chương trình văn hóa Liksin . 29 2.3.1.1- Những kết quả đạt được 30 2.3.1.2- Một số mặt còn hạn chế 32 2.3.2- Đánh giá loại hình văn hóa Liksin . 33 2.3.2.1- Mục tiêu và đối tượng nghiên cứu 33 2.3.2.2- Thiết kế nghiên cứu đánh giá 34 2.3.2.3- Thu thập thông tin và phương pháp xử lý thông tin 37 2.3.2.4- Kết quả phân tích 38 2.3.3- Đánh giá các kỹ năng quản lý 49 TÓM TẮT CHƯƠNG II 50 CHƯƠNG III : XU HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VĂN HÓA LIKSIN 52 3.1- XU HƯỚNG HOÀN THIỆN VĂN HÓA LIKSIN . 52 3.1.1- Quan điểm . 52 3.1.2- Điều chỉnh loại hình văn hóa . 53 3.2- GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VĂN HÓA LIKSIN 55 3.2.1- Cụ thể hóa “tầm nhìn” của Liksin . 55 3.2.1.1- Chia sẻ tầm nhìn 55 3.2.1.2- Truyền đạt tầm nhìn 56 3.2.1.3- Triển khai tầm nhìn . 56 3.2.2- Cụ thể hóa 5 đặc trưng văn hóa Liksin 57 3.2.3- Hoàn thiện hệ thống quản trị, kênh thông tin . 59 3.2.4- Nâng cao vai trò lãnh đạo đầu đàn và gương mẫu của cán bộ quản lý các cấp . 60 3.2.5- Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá năng lực nhân viên 62 3.2.6- Các nội dung cần đào tạo để hoàn thiện kỹ năng quản lý 63 3.3- KIẾN NGHỊ . 66 3.3.1- Hạn chế của đề tài . 66 3.3.2- Kiến nghị những nghiên cứu tiếp theo . 66 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO . CÁC PHỤ LỤC . . </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY