Luận văn Đánh giá tác động của một số yếu tố thuộc lĩnh vực kiến thức nông nghiệp lên hiệu quả trồng lúa của nông dân tỉnh An Giang

<p> MỤC LỤC Trang Mục lục Lời cam đoan Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục các biểu bảng Danh mục các hình vẽ, đồ thị PHẦN MỞ ĐẦU 5 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 12 1.1. Khái niệm về kiến thức sản xuất nông nghiệp và thang đo kiến thức sản xuất nông nghiệp 12 1.2. Quy mô sản xuất 13 1.3. Hiệu quả sản xuất . 14 1.4. Tóm tắt một số nghiên cứu có liên quan đến đề tài . 15 1.5 Mô hình nghiên cứu được sử dụng trong đề tài này . 17 1.6 Tóm tắt 20 CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ SẢN XUẤT LÚA Ở TỈNH AN GIANG . 22 2.1 Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên . 22 2.1.1 Vị trí địa lý . 22 2.1.2 Điều kiện tự nhiên 24 2.2 Sơ lược sự hình thành và phát triển của ngành trồng lúa ở An Giang qua các thời kỳ 30 2.2.1 Sự phát triển của ngành trồng lúa An Giang từ năm 1975 đến năm 2000 . 30 2.2.2 Sự phát triển của ngành trồng lúa An Giang từ 2001-2006 . 33 2.3 Một số hoạt động chính hỗ trợ ngành trồng lúa tỉnh An Giang từ 2004 đến 2006 . 38 2.3.1 Công tác bảo vệ thực vật 38 2.3.2 Công tác khuyến nông . 41 2.3.3 Chương trình sản xuất lúa giống chất lượng cao . 42 2.3.4 Các chương trình hỗ trợ kỹ thuật trên tivi . 43 2.3.5 Một số chương trình/chính sách của tỉnh An Giang nhằm hỗ trợ sản xuất và đào tạo nguồn nhân lực trồng lúa 43 2.3.6 Các cơ sở đào tạo nhân lực phục vụ cho ngành trồng lúa ở tỉnh An Giang . 45 2.4 Tóm tắt 46 CHƯƠNG 3. THỐNG KÊ VÀ PHÂN TÍCH CÁC SỐ LIỆU KHẢO SÁT 47 3.1 Thiết kế nghiên cứu 47 3.1.1 Nghiên cứu định tính . 47 3.1.2 Nghiên cứu định lượng 47 3.2 Quy trình nghiên cứu 51 3.3 Phân tích đặc điểm của hộ được phỏng vấn . 52 3.4 Phân tích hiệu quả sản xuất lúa của nhóm hộ phỏng vấn . 54 3.5 Phân tích một số yếu tố thuộc kiến thức nông nghiệp ảnh hưởng đến hiệu quả trồng lúa của nhóm hộ nông dân phỏng vấn. . 55 3.6 Phân tích hồi quy và kiểm định giả thuyết 72 3.6.1 Mô hình hồi quy . 72 3.6.2 Phân tích tương quan . 76 3.6.3 Phân tích hồi quy đa biến . 77 3.7 Tóm tắt 80 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 82 KẾT LUẬN . 82 KIẾN NGHỊ 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC . 86 -5- DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT 3G3T: BVTV: CLB: CPC: ĐBSCL: ĐX: HT: HTX: HTXNN: IPM: IRRI: Mean: Maximum: Minimum: N: NPK: NN&PTNT: PTTH: Sig.: Std. Deviation: t: TPLX: TXCĐ: UBND: Chương trình ba giảm ba tăng Bảo vệ thực vật Câu lạc bộ Campuchia Đồng bằng Sông Cửu Long Vụ Đông Xuân Vụ Hè Thu Hợp tác xã Hợp tác xã nông nghiệp Phương pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp Viện nghiên cứu lúa quốc tế giá trị trung bình giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất số quan sát Phân bón NPK Nông nghiệp và phát triển nông thôn phổ thông trung học mức ý nghĩa thống kê độ lệch chuẩn giá trị kiểm định thống kê t Thành phố Long Xuyên Thị xã Châu Đốc Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG Trang Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Một số kết quả đạt được của ngành trồng lúa An Giang từ 1987 đến 2000 Các giống lúa được gieo trồng phổ biến trên đồng đất An Giang Các chương trình hỗ trợ kỹ thuật trên tivi -6- Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 Bảng 3.10 Bảng 3.11 Bảng 3.12 Bảng 3.13 Một số chương trình, chính sách của tỉnh An Giang hỗ trợ ngành trồng lúa . Các cơ quan hỗ trợ kỹ thuật cho ngành trồng lúa ở tỉnh An Giang . Cơ cấu mẫu phỏng vấn theo địa bàn nghiên cứu . Một số đặc điểm của hộ nông dân được phỏng vấn Doanh thu, chi phí, lợi nhuận trung bình của nhóm hộ được phỏng vấn Năng suất và giá bán trung bình của từng vụ . Năng suất và giá bán trung bình của hai nhóm hộ: có (1) hay không có (0) theo dõi thông tin kỹ thuật trồng lúa trên đài, báo và các phương tiện thông tin đại chúng khác . Lợi nhuận, doanh thu, chi phí của nhóm hộ nông dân có (1) sử dụng những giống mới, chất lượng cao Năng suất và giá bán trung bình của hai nhóm hộ: thường xuyên (1) và rất ít khi (0) thay đổi giống lúa sản xuất Chi phí phân bón và năng suất giữa hai nhóm hộ: Chia nhỏ lượng phân đạm (1) hay tập trung bón một lần (0) trong suốt vụ trồng lúa . Năng suất trung bình của hai nhóm hộ: cho rằng bón phân kali có tốt (1) hay không tốt (0) cho cây lúa khi lúa trổ Chi phí thuốc trừ sâu, lợi nhuận của hai nhóm hộ: cho rằng chỉ có phun thuốc bảo vệ thực vật là cách tốt nhất để kiểm soát sâu bệnh trên lúa (0) và ngược lại (1) . Chi phí thuốc cỏ/ha của hai nhóm hộ: cho rằng diệt cỏ khi cỏ còn nhỏ thì tốt hơn khi cỏ đã lớn (1) và ngược lại (0) . Tóm tắt các biến trong mô hình . Tóm tắt kết quả mô hình hồi quy đa biến </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY