Luận văn Chuyển đổi các Ban quản lý dự án thành các công ty cổ phần tư vấn quản lý dự án: Trường hợp các Ban quản lý dự án của Ngành Điện

<p> MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC CHUYỄN ĐỔI CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN . 4 1.1 Cơ chế đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách nhà nước và lý luận về ban quản lý dự án . 4 1.1.1 Đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước . 4 1.1.2 Cơ chế đầu tư và sự hình thành các ban quản lý dự án . 6 1.1.2.1 Các vấn đề về chủ đầu tư . 6 1.1.2.1.1 Xác định chủ đầu tư 6 1.1.2.1.2 Những khó khăn trong việc xác định chủ đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn NSNN . 7 1.1.2.1.3 Bản chất của Ban quản lý dự án 9 1.2 Vai trò và các mô hình PMU 11 1.2.1 Vai trò của PMU . 11 1.2.2 Mô hình các PMU đặc trưng ở Việt Nam . 12 1.2.3 Đánh giá về các các ban quản lý dự án Việt Nam 16 1.2.4 Sự khác biệt giữa mô hình Ban Quản lý dự án và doanh nghiệp . 19 1.3 Một số vấn đề cơ bản về công ty cổ phần . 21 1.3.1 Khái niệm về công ty cổ phần 21 1.3.2 Đặc điểm của công ty cổ phần 22 1.3.3 Những lợi thế của Công ty cổ phần . 23 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Ở NƯỚC TA VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN QLDA 26 2.1 Tình hình đầu tư phát triển ở Việt Nam trong những năm qua . 26 2.1.1 Vai trò của đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách nhà nước đối với sự phát triển kinh tế xã hội 26 a/ Huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển . 26 b/ Góp phần chuyển dịch cơ cấu đầu tư, tập trung cho những mục tiêu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế . 27 c/ Góp phần phát triển nhanh kết cấu hạ tầng 28 d/ Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tăng đáng kể năng lực sản xuất mới . 28 2.1.2 Kết quả đạt được về đầu tư phát triển ở VN trong những năm qua 30 2.1.3 Những hạn chế trong đầu tư phát triển ở Việt Nam những năm qua 32 2.2 Tình hình hoạt động của các Ban QLDA 36 2.3 Tính khả thi trong việc chuyển đổi các PMU ở Việt Nam thành Công ty cổ phần tư vấn quản lý dự án . 40 2.3.1 Đối với các PMU của Việt Nam nói chung . 40 2.3.2 Đối với các PMU của Ngành điện 42 2.4 Những thuận lợi và khó khăn khi chuyển đổi các PMU sang mô hình Công ty cổ phần 43 2.4.1 Thuận lợi 43 2.4.2 Khó khăn 44 2.4.3 Những đặc thù đối với các PMU Ngành điện 46 a) Thuận lợi 46 b) Khó khăn . 47 2.4.4 Đánh giá SWOT của Công ty cổ phần Ngành điện sau khi thành lập 48 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ ĐẨY NHANH TIẾN TRÌNH CHUYỂN ĐỔI CÁC BAN QLDA SANG HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY CỔ PHẦN 50 3.1 Các giải pháp khắc phục những yếu kém trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và nâng cao hiệu quả đầu tư trong thời gian tới . 51 3.1.1 Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch 51 3.1.2 Đầu tư ngân sách 51 3.1.3 Đầu tư của doanh nghiệp nhà nước 52 3.1.4 Tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước 54 3.1.5 Nâng cao trách nhiệm và thẩm quyền của chủ đầu tư 54 3.1.6 Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư 55 3.1.7 Quản lý về đấu thầu . 57 3.1.8 Triển khai thực hiện tốt Luật xây dựng 58 3.1.9 Giải pháp về con người gắn với phòng, chống tham nhũng . 59 3.2 Một số giải pháp để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi các Ban QLDA sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần tư vấn quản lý dự án . 61 3.2.1 Các giải pháp hoàn thiện các PMU trong giai đoạn trước mắt . 61 3.2.2 Các giải pháp đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi . 63 KẾT LUẬN . 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY