Luận văn Chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu Trọng Đức

<p> MụC LụC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng Ch−ơng mở đầu 1 Chương 1: Cơ sở lý luận . 6 1.1 Khái niệm th−ơng hiệu . 6 1.2 Phân biệt th−ơng hiệu vμ nhãn hiệu . 7 1.3 Quy trình xây dựng vμ phát triển th−ơng hiệu . 8 1.3.1 Xây dựng chiến l−ợc tổng thể . 8 1.3.2 Xác định các yếu tố th−ơng hiệu . 14 1.3.3 Bảo vệ th−ơng hiệu 23 1.3.4 Xây dựng chiến l−ợc truyền thông 23 1.3.5 Đo l−ờng vμ hiệu chỉnh . 28 1.4 L−u ý khi xây dựng vμ phát triển th−ơng hiệu . 30 1.4.1 Đảm bảo chất l−ợng sản phẩm 30 1.4.2 Định h−ớng khách hμng 31 1.4.3 Tất cả vì th−ơng hiệu . 31 1.4.4 Đầu t− thích đáng 31 1.4.5 Nhất quán 32 1.4.6 Lμm mới th−ơng hiệu 33 Chương 2: Phương pháp nghiên cứu . 36 2.1 Xác định vấn đề nghiên cứu . 36 2.2 Xác định loại thông tin cần thu thập 37 2.3 Xác định nguồn thông tin . 40 2.4 Ph−ơng pháp vμ công cụ thu thập thông tin . 42 2.5 Xử lý dữ liệu . 42 Chương 3: Kết quả nghiên cứu . 43 3.1 Tình hình nội bộ . 43 3.2 Khách hμng . 47 3.3 Đối thủ cạnh tranh 56 Chương 4: Chiến lược xây dựng vμ phát triển thương hiệu Trọng Đức . 60 4.1 Chiến l−ợc tổng thể 60 4.1.1 Xác định tầm nhìn vμ sứ mạng th−ơng hiệu 60 4.1.2 Định vị th−ơng hiệu 61 4.1.3 Phân tích SWOT 62 4.2 Chuẩn hoá th−ơng hiệu 64 4.2.1 Thống nhất tên gọi 64 4.2.2 Giải thích ý nghĩa của logo . 65 4.2.3 Xây dựng câu khẩu hiệu 65 4.2.4 Chọn mμu sắc chủ đạo 66 4.2.5 Trang trí lại cửa hμng 67 4.2.6 Âm nhạc 67 4.2.7 Chuẩn hoá các yếu tố khác . 68 4.3 Chiến l−ợc th−ơng hiệu đồng bộ 68 4.3.1 Tất cả tập trung cho th−ơng hiệu . 68 4.3.2 Chiến l−ợc sản phẩm . 69 4.3.3 Chiến l−ợc phục vụ khách hμng 70 4.3.4 Chiến l−ợc nhân sự 72 4.3.5 Đăng ký th−ơng hiệu . 72 4.4 Chiến l−ợc truyền thông . 73 4.4.1 Quảng cáo . 73 4.4.2 Quan hệ công chúng . 74 4.4.3 Website vμ quảng cáo trực tuyến 74 4.5 Đo l−ờng kết quả hoạt động . 75 Kết luận vμ kiến nghị . 77 Tμi liệu tham khảo Phụ lục </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY