Luận văn Chiến lược phát triển navetco đến năm 2010

<p> MỤC LỤC Trang MỤC LỤC . i DANH MỤC CÁC HÌNH, CÁC BẢNG, CÁC BIỂU ĐỒ, CÁC SƠ ĐỒ iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .iv LỜI MỞ ĐẦU . v Chương 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 1.1.Khái niệm về chiến lược và quản trị chiến lược kinh doanh .1 1.1.1. Khái niệm chiến lược kinh doanh .1 1.1.2. Phân loại chiến lược kinh doanh . .1 1.1.3. Khái niệm quản trị chiến lược 2 1.2. Vai trò của quản trị chiến lược đối với việc phát triển doanh nghiệp .3 1.3. Quy trình quản trị chiến lược . 3 1.3.1. Xem xét mục tiêu và chiến lược hiện tại 4 1.3.2. Xác định sứ mạng 4 1.3.3. Nghiên cứu môi trường để xác định các cơ hội và đe dọa chủ yếu 5 1.3.4. Kiểm soát nội bộ để nhận diện các điểm mạnh điểm yếu .9 1.3.5. Thiết lập mục tiêu dài hạn 11 1.3.6. Xây dựng và lưa chọn chiến lược 11 1.4. Các công cụ để xây dựng và lựa chọn chiến lược 12 1.4.1. Công cụ cung cấp thông tin để xây dựng chiến lược . 12 1.4.2. Các công cụ để xây dựng chiến lược có thể lựa chọn 14 1.4.3. Công cụ để lựa chọn chiến lược - Ma trận (QSPM) 16 * Kết luận chương 1 17 Chương 2: PHÂN TÍCH HĐSXKD CỦA NAVETCO (2002-2006) 2.1. Giới thiệu tổng quan về NAVETCO . 18 2.1.1. Lịch sử hình thành 18 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty NAVETCO 19 2.1.3 Sơ đồ tổ chức công ty 19 2.2. Kết quả hoạt động thời gian qua .21 2.2.1 Tình hình sản xuất kinh doanh những năm gần đây (2002-2006) 21 2.2.2. Sự biến động tổng doanh thu từ năm 2002-2006 . 21 2.3. Phân tích các hoạt động của NAVETCO . 22 2.3.1. Quản trị . 22 2.3.2. Marketing 23 2.3.3. Tài chính - kế toán 27 2.3.4. Sản xuất – tác nghiệp 28 2.3.5. Nghiên cứu và phát triển . 31 2.3.6. Nhân sự 33 2.3.7. Hệ thống thông tin . 33 2.4. Tác động của môi trường đến hoạt động của doanh nghiệp 36 2.4.1. Môi trường vi mô . 36 2.4.2. Môi trường vĩ mô 48 * Kết luận chương 2 55 Chương 3: XD CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NAVETCO ĐẾN NĂM 2010 3.1. Quan điểm chiến lược và mục tiêu phát triển đến năm 2010 57 3.1.1. Một số quan điểm chiến lược của NAVETCO . 57 3.1.2. Các mục tiêu . 57 3.1.3. Định hướng thị trường và sản phẩm đến 2010 58 3.1.4 Triển vọng và dự báo mức tiêu thụ trong những năm tới . 58 3.2. Xây dựng các chiến lược 59 3.2.1. Xây dựng các phương án chiến lược 59 3.2.2. Phân tích các chiến lược đề xuất 61 3.2.3. Lựa chọn chiến lược 62 3.3. Một số giải pháp để thực hiện chiến lược 64 3.3.1. Giải pháp về quản trị 64 3.3.2. Giải pháp về marketing 65 3.3.3. Giải pháp về chất lượng sản phẩm 71 3.3.4. Về nghiên cứu phát triển 73 3.3.5. Về tài chính - kế toán . 74 3.3.6. Về nhân sự .75 3.3.7. Về hệ thống thông tin . 76 3.4. Các kiến nghị 76 3.4.1. Kiến nghị đối vối Nhà nước và ngành 77 3.4.2. Đối với công ty 77 3.4.3. Các tổ chức khác . 78 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY