Luận văn Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Tiền Giang đến 2015

<p> MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục các bảng biểu LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG I: CƠ SỚ LÝ LUẬN VỀ HTX VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI 4 1.1 Khái niệm và lịch sử phát triển HTX 4 1.1.1 Khái niệm . 4 1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển HTX . 4 1.1.2.1 Quá trình hình thành và phát triển HTX trên thế giới . 1.1.2.2 Kinh nghiệm phát triển HTX NN một số nước trên thế giới 1.1.2.3 Quá trình hình thành và phát triển HTX ở Việt Nam . 1.2 Vị trí vai trò của HTX NN trong nền kinh tế 6 1.2.1 Vị trí của HTX NN . 6 1.2.2 Vai trò của HTX NN 6 1.3 Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả kinh tế xã hội của HTX NN . 7 1.3.1 Khái niệm, bản chất và phân loại hiệu quả 7 1.3.1.1 Khái niệm hiệu quả . 1.3.1.2 Bản chất của hiệu quả kinh tế . 1.3.1.3 Phân loại hiệu quả . 1.3.2 Hiệu quả hoạt động của HTX NN 12 1.3.2.1 Quan niệm về hiệu quả hoạt động của HTX NN 1.3.2.1 Hệ thống chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động của HTX NN . CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CỦA CÁC HTX NN Ở TỈNH TIỀN GIANG TRONG NHỮNG NĂM QUA . 28 2.1 Điều kiện phát triển nông nghiệp của tỉnh Tiền Giang . 28 2.1.1 Vị trí địa lý kinh tế – chính trị của tỉnh Tiền Giang . 28 2.1.2 Đặc điểm khí hậu . 29 2.1.3 Đặc điểm địa hình – địa chất 30 2.1.4 Tài nguyên nước 31 2.1.5 Tài nguyên khoán sản . 31 2.1.6 Tài nguyên đất và hiện trạng sử dụng đất 31 2.1.7 Dân số . 33 2.2 Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động của các HTX NN ở tỉnh Tiền Giang giai đoạn 1997-6/2007 . 34 2.2.1 Tình hình phát triển về số lượng HTX NN 34 2.2.2 Năng lực hoạt động của các HTX NN . 37 2.2.3 Tình hình sản xuất kinh doanh của các HTX NN 44 2.2.4 Đánh giá tổng quát . 51 CHƯƠNG III: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HTX NN Ở TỈNH TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 2008-2015 . 57 3.1 Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích phát triển HTX . . 57 3.2 Thúc đẩy kinh tế hộ, tạo điều kiện thúc đẩy hình thành các hình thức hợp tác từ thấp đến cao. . 59 3.3 Phát huy nội lực, tạo sức mạnh tập thể từ nội tại các loại hình HTX 62 3.3.1 Tập trung xử lý dứt điểm, có hiệu quả những hạn chế, yếu kém tồn tại 62 3.3.2 Nâng cao chất lượng xã viên trong các HTX . 64 3.3.3 Qui hoạch, chọn cử cán bộ, xã viên đi đào tạo, bồi dưỡng 65 3.3.4 Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý, điều hành và giám sát HTX theo luật. . 67 3.3.5 Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. . 69 3.4 Nâng cao vai trò của Nhà nước đối với HTX . 70 3.4.1 Cũng cố, kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về HTX 70 3.4.2 Nâng cao chất lượng hoạt động của các sở, ngành 71 3.4.3 Triển khai và cụ thể hoá các cơ chế, chính sách của trung ương và của tỉnh đối với HTX . 73 CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 78 4.1 Kết luận 78 4.1.1 Vai trò HTX . 78 4.1.2 Thực trạng các HTX nông nghiệp ở tỉnh Tiền Giang . 78 4.1.3 Giải pháp . 80 4.2 Kiến nghị . 81 Tài liệu tham khảo Phụ lục </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY