Luận văn Bài tập Sinh học 12

MỤC LỤC1 PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU 1.1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI. 3 1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI. 4 1.3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU4 1.4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU4 1.5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU5 1.6. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU5 1.7. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU5 PHẦN HAI: NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI. 6 1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI. 7 CHƯƠNG II: NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI 2.1. CƠ CHẾ CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ. 9 2.1.1. Lí thuyết cần nắm.9 2.1.1.1. Gen, mã di truyền và cơ chế tự nhân đôi của ADN.9 2.1.1.2. Sinh tổng hợp prôtêin.9 2.1.1.3. Đột biến gen.9 2.1.1.4. Nhiễm sắc thể (NST).9 2.1.1.5. Đột biến nhiễm sắc thể.10 2.1.2. Bài tập.10 2.1.2.1. Phương pháp, công thức và bài tập về gen và cơ chế tự nhân đôi của ADN.10 2.1.2.2. Phương pháp, công thức và bài tập về sinh tổng hợp Prôtêin.15 2.1.2.3. Phương pháp, công thức và bài tập về đột biến gen.17 2.1.2.4. Phương pháp, công thức và bài tập về nhiễm sắc thể và đột biến nhiễm sắc thể.22 2.2. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN28 2.2.1. Lý thuyết cần nắm.28 2.2.1.1. Các định luật Menđen.28 2.2.1.2. Tương tác giữa các gen không alen và tác động đa hiệu của gen.28 2.2.1.3. Liên kết gen.28 2.2.1.4. Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân.29 2.2.2. Bài tập.29 2.2.2.1. Phương pháp giải, công thức và bài tập về các quy luật Menđen.29 2.2.2.2. Phương pháp giải, công thức và bài tập tương tác giữa các gen không alen. 34 2.2.2.3. Phương pháp giải, công thức và bài tập về liên kết gen:38 2.3. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ42 2.3.1. Lí thuyết cần nắm.42 2.3.1.1. Cấu trúc di truyền của quần thể.42 2.3.1.2. Trạng thái cân bằng của quần thể giao phối ngẫu nhiên.42 2.3.2. Phương pháp giải, công thức và bài tập:43 2.3.2.1. Phương pháp giải, công thức và bài tập về cấu trúc di truyền của quần thể.43 2.3.2.2. Phương pháp giải, công thức và bài tập về trạng thái cân bằng của quần thể giao phối ngẫu nhiên.44 2.4. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI – DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH47 2.4.1. Lí thuyết cần nắm:47 2.4.1.1. Phương pháp nghiên cứu di truyền học người.47 2.4.1.2. Di truyền y học.48 2.4.1.3. Bảo vệ vốn gen của người.48 2.4.2. Phương pháp giải, công thức và bài tập. 48 PHẦN BA: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY