Luận án Tái cân bằng ngân sách của chính phủ Mỹ: Thực trạng và những vấn đề đặt ra

<p> Quốc hội có vai trò xác định việc trợ cấp cho các chƣơng trình này bằng cách đặt ra các quy tắc, quy định về trợ cấp chứ không phải bằng cách đặt ra các giá trị cụ thể hàng năm. Chi tiêu thƣờng xuyên cũng bao gồm các khoản thu bù đắp – phí và các khoản lệ phí khác. Chi tiêu thƣờng xuyên chiếm khoảng 2/3 chi ngân sách của chính phủ liên bang. Chƣơng trình chi tiếu thƣờng xuyên lớn nhất ở Mỹ là chƣơng trình phúc lợi xã hội, thƣờng chiếm hơn 1/3 ngân sách dành cho chi tiêu thƣờng xuyên. - Chi tiêu ngân sách không thường xuyên (hay chi tiêu tùy nghi- discretionary spending) là phần chi ngân sách phải trải qua quá trình phân bổ thƣờng niên. Quốc hội có thẩm quyền trực tiếp quy định mức chi tiêu cho những chƣơng trình thuộc diện chi tiêu không thƣờng xuyên. Chi tiêu không thƣờng xuyên đƣợc kiểm soát thông qua đạo luật chuẩn chi ngân sách hàng năm, trong đó quy định về mức chi ngân sách đối với một số chƣơng trình của chính phủ trong các năm cụ thể [149, trang 137]. Đạo luật chuẩn chi ngân sách bao gồm nhiều khoản mục và các hoạt động cụ thể, bao gồm quốc phòng, cƣỡng chế thi hành luật, giao thông vận tải, hệ thống công viên quốc gia, giảm trừ thảm họa và viện trợ nƣớc ngoài. Một số khoản phí và lệ phí đƣợc quy định bởi đạo luật chuẩn chi ngân sách đƣợc xác định là thu bù đắp ngân sách và không thuộc chi tiêu không thƣờng xuyên. Các khoản mục chi tiêu không thƣờng xuyên cũng đƣợc quy định bởi Đạo luật Kiểm soát Thâm hụt Khẩn cấp và Cân bằng Ngân sách năm 1985, theo đó mức quy định về chi ngân sách cần phải tăng theo tỷ lệ lạm phát trong tƣơng lai. Tuy nhiên, Đạo luật Kiểm soát Ngân sách 2011 (BCA) đã đặt ra các mức giới hạn đối với chi tiêu không thƣờng xuyên cho đến năm 2021 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY