Luận án Quản trị quan hệ với nhà cung cấp của doanh nghiệp bán lẻ trong chuỗi cung ứng hàng tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội

<p> Hệ số Cronbach Alpha đƣợc sử dụng khi muốn kiểm tra độ tin cậy từng thành phần trong thang đo trong quá trính quản trị mối quan hệ giữa DNBL và nhà cung cấp. Tất cả các biến quan sát có ý nghĩa và có mức độ tin cậy đạt tiêu chuẩn sẽ đƣợc đƣa vào phân tìch EFA để xem mức độ ảnh hƣởng của chúng đến mối quan hệ giữa hai bên. Phƣơng pháp phân tìch EFA đƣợc dùng để đánh giá thang đo hay rút gọn một tập biến. Trong đề tài này, tác giả phân tích các nhân tố đƣợc liệt kê trong bảng hỏi, nhóm các nhân tố quan sát vào thành một biến nhất định để đo lƣờng sự tác động của chúng lên mối quan hệ hợp tác của DNBL. Phân tích EFA cần có những tiêu chuẩn áp dụng nhƣ sau: - Tiêu chuẩn Bartlett và hệ số KMO dùng để đánh giá sự thích hợp của EFA. Theo đó, các biến không có ý nghĩa sẽ bị loại bỏ, cụ thể, EFA đƣợc coi là thích hợp khi 0,5= KMO =1 và sig< 0,05. Truờng hợp KMO<0,5 nhân tố đó có khả năng không thìch hợp với dữ liệu. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY