Luận án Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành và thiết kế một số giải pháp hạ giá thành tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1.1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất kinh doanh . 1 1.1.1. Một số khái niệm về chi phí sản xuất kinh doanh . 1 1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh 2 1.2. Giá thành sản phẩm . 8 1.2.1. Khái niệm giá thành . 8 1.2.2. Phân loại giá thành 9 1.2.3. Phân biệt chi phí và giá thành . 10 1.3. Các phương pháp tính giá thành . 13 1.3.1. Phương pháp tính giá thành kế hoạch . 13 1.3.2. Phương pháp tính giá thành thực tế 13 1.4. Phân tích giá thành sản phẩm 14 1.4.1. Lựa chọn phương pháp phân tích 14 1.4.2. Nội dung phân tích 16 1.5. Các phương hướng hạ giá thành sản phẩm 18 1.5.1. Tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 18 1.5.2. Tăng năng suất lao động 19 1.5.3. Khai thác tối đa công suất của máy móc thiết bị 19 1.5.4. Giảm lãng phí trong sản xuất 20 1.5.5. Tiết kiệm chi phí SXC, chi phí QLDN và chi phí BH . 20 1.6. Kết luận chương 1 và nhiệm vụ chương 2 . 21 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG - VVMI 2.1. Đặc điểm và tình hình sản xuất kinh doanh gần đây của doanh nghiệp 22 2.1.1. Giới thiệu khái quát doanh nghiệp . 22 2.1.2. Một số đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của doanh nghiệp 24 2.1.3. Một số kết quả sản xuất kinh doanh gần đây của doanh nghiệp . 25 2.2. Kế hoạch giá thành của doanh nghiệp . 3 2.2.1. Kế hoạch yếu tố chi phí nguyên nhiên vật liệu 3 2.2.2. Kế hoạch yếu tố chi phí nhân công 3 2.2.3. Kế hoạch yếu tố chi phí khấu hao TSCĐ . 3 2.2.4. Kế hoạch yếu tố chi phí thuê ngoài 3 2.2.5. Kế hoạch yếu tố chi phí khác bằng tiền . 3 2.3. Quá trình tập hợp chi phí và tính giá thành thực tế ở doanh nghiệp 3 2.2.1. Tập hợp chi phí và tính giá thành chi phí nguyên nhiên vật liệu . 3 2.2.2. Tập hợp chi phí và tính giá thành chi phí nhân công 3 2.2.3. Tập hợp chi phí và tính giá thành chi phí khấu hao TSCĐ . 3 2.2.4. Tập hợp chi phí và tính giá thành chi phí thuê ngoài . 3 2.2.5. Tập hợp chi phí và tính giá thành chi phí khác bằng tiền . 3 2.4. Phân tích chung tình hình thực hiện kế hoạch giá thành ở Công ty . 3 2.4.1. Phân tích chung tình hình thực hiện kế hoạch giá thành qua các năm 2006 và 2007 3 2.4.2. Phân tích chung về biến động giá thành thực tế qua các năm 2006 và 2007 3 2.4.3. Nhận xét chung về tình hình thực hiện kế hoạch giá thành của Công ty . 3 2.5. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành TSL của Công ty . 3 2.5.1. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành tổng sản lượng của Công ty qua các năm 2006 và 2007 3 2.5.2. Phân tích biến động giá thành tổng sản lượng thực tế của Công ty qua các năm 2006 và 2007 3 2.5.3. Nhận xét chung về tình hình thực hiện kế hoạch giá thành tổng sản lượng của doanh nghiệp 3 2.6. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành ĐVSP của Công ty 3 2.6.1. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành ĐVSP của Công ty qua các năm 2006 và 2007 3 2.6.2. Phân tích biến động giá thành ĐVSP thực tế của Công ty qua các năm 2006 và 2007 3 2.6.3. Nhận xét chung về tình hình thực hiện kế hoạch giá thành ĐVSP của doanh nghiệp 3 2.7. Phân tích tình hình thực hiện yếu tố chi phí nguyên nhiên vật liệu 3 2.7.1. Phân tích yếu tố chi phí nguyên nhiên vật liệu 3 2.7.2. Phân tích yếu tố nhiên liệu . 3 2.7.3. Phân tích yếu tố động lực 3 2.7.3. Nhận xét chung về yếu tố nguyên nhiên vật liệu 3 2.8. Phân tích tình hình thực hiện yếu tố chi phí thuê ngoài 3 2.9. Phân tích tình hình thực hiện yếu tố chi phí khác bằng tiền . 3 2.10. Phân tích khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp . 3 2.10.1. Phân tích khoản mục chi phí bán hàng 3 2.10.2. Phân tích khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp . 3 2.10.3. Nhận xét chung . 3 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG - VVMI 3.1. Định hướng chiến lược của doanh nghiệp 3 3.2. Giải pháp 1: Các biện pháp về kỹ thuật công nghệ khoan - nổ mìn 3 3.2.1. Mục tiêu của giải pháp 3 3.2.2. Căn cứ thực hiện của giải pháp . 3 3.2.3. Nội dung của giải pháp 3 3.2.4. Kế hoạch triển khai giải pháp . 3 3.2.5. Dự tính kinh phí thực hiện giải pháp 3 3.2.6. Lợi ích của giải pháp . 3 3.3. Giải pháp 2: Các biện pháp đồng bộ hoá dây chuyền bốc xúc, vận tải, nghiền sàng 3 3.3.1. Mục tiêu của giải pháp 3 3.3.2. Căn cứ thực hiện của giải pháp . 3 3.3.3. Nội dung của giải pháp 3 3.3.4. Kế hoạch triển khai giải pháp . 3 3.3.5. Dự tính kinh phí thực hiện giải pháp 3 3.3.6. Lợi ích của giải pháp . 3

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY