Luận án Nghiên cứu hoàn thiện chính sách khuyến ngư nhằm phát triển nuôi trồng thủy sản vùng ven biển Bắc Bộ

<p> Nên hoàn thiện chính sách nhằm "Khắc phục điểm yếu để tận dụng cơ hội" (định hƣớng này đƣợc rút ra trên cơ phân tích kết hợp những điểm yếu với những cơ hội). Cụ thể: i) Nên tạo môi trƣờng pháp lý để cho cán bộ khuyến ngƣ tham gia nhiều hơn vào cung cấp khuyến ngƣ dịch vụ, từ đó cải thiện chất lƣợng dịch vụ và tăng thu nhập cho cán bộ khuyến ngƣ (W1+O1). ii) Nên sử dụng thông tin, khoa học, kỹ thuật mới và phƣơng pháp khuyến ngƣ mới để khuyến ngƣ nhà nƣớc cùng với khu vực tƣ nhân cung cấp dịch vụ khuyến ngƣ theo từng nhóm đối tƣợng (W2+O2+O3+O4). iii) Nên tạo cơ chế, chính sách để thu hút nhiều khu vực tƣ nhân vào cung cấp dịch vụ khuyến ngƣ do môi trƣờng đầu tƣ, môi trƣờng kinh doanh của Việt Nam ngày càng đƣợc cải thiện (W6+O4). </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY