Luận án Nghiên cứu các giải pháp tài chính - Tiền tệ kiểm soát lạm phát trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

LUẬN ÁN NÀY VÔ CÙNG BỔ ÍCH VÀ THIẾT THỰC CHO GIỚI TRI THỨC NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH, TƯ VẤN KINH TẾ HAY NHỮNG AI MUỐN TÌM HIỂU TRONG LĨNH VỰC NÀY MỤC LỤC ( TỔNG CỘNG 215 TRANG) Trang phụ bìa lời cam đoan Mục lục Danh mục các chữ viết tắt . vii Danh mục các bảng viii Danh mục các hình vẽ . x Danh mục phụ lục xv CHƯƠNNG MỞ ĐẦU 1. LÝ DO NGHIÊN CỨU 2. TÓM LƯỢC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN QUAN 3. GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 5. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6.1 khái quát mô hình phương pháp nghiên cứu 6.2 các phương pháp nghiên cứu cụ thể 7. ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 8. TÓM TẮT NỘI DUNG CÁC CHƯƠNG CHHƯƠNG 1 CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VỚI VIỆC KIỂM SOÁT LẠM PHÁT 1.1 TÓM LƯỢC LÍ THUYẾT CƠ BẢN VỀ LẠM PHÁT 1.1.1 nhận diện và đo lường lạm phát 1.1.2 Nguyên nhân của lạm phát 1.1.3 tác động của lạm phát 1.2 KHÁI NIỆM VỀ KIỂM SOÁT LẠM PHÁT 1.3 CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VỚI VIỆC KIỂM SOÁT LẠM PHÁT 1.3.1 kiểm soát Lạm phát qua mục tiêu trung gian 1.3.2 kiểm soát lạm phát bẳng chính sách tiền tệ theo mục tiêu lạm phát 1.3.3 So sánh 2 cơ chế kiểm soát lạm phát 1.4 CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VỚI VIỆC KIỂM SOÁT LẠM PHÁT. 1.4.1 Ảnh hưởng của chính sách tài khóa đến lạm phát thông qua tác động đến tổng cầu 1.4.2 Lý thuyết tài khóa tác động đến mức giá 1.5 CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐIỀU HÀNH CSTT VÀ CSTK TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 1.5.1 Tình hình kinh tế thế giới 1.5.2 các xu hướng tự do hóa kinh tế KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM 2.1 ĐO LƯỜNG LẠM PHÁT 2.1.1 Phương pháp đo lường lạm phát 2.1.2 Đánh giá phương pháp đo lường lạm phát 2.2 TÌNH HÌNH LẠM PHÁP VÀ NGUYÊN NHÂN LẠM PHÁT 2.2.1 Khái quát tình hình lạm phát giai đoạn 1976-1995 2.2.2 Diễn biến tình hình lạm phát và nguyên nhân lạm phát giai đoạn 1996-2009 2.3 MÔ HÌNH HÓA CÁC NGUYÊN NHÂN CHỦ YÊU GÂY RA LẠM PHÁT 2.3.1 Mô hình lạm phát cầu kéo và lạm phát chi phí đẩy 2.3.2 Mô hình chính sách tiền tệ phụ thuộc quyết định tài khóa KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 CHƯƠNG 3 MỐI QUAN HỆ GIỮA MỘT SỐ BIẾN SỐ VĨ MÔ CƠ BẢN VÀ LẠM PHÁT Ở VN 3.1 TỶ GIÁ VÀ LẠM PHÁT 3.1.1 Mô hình hóa tác động của tỉ giá đến lạm phát 3.1.2 Nhận định tác động của tỉ giá đến lạm phát 3.1.3 Phân tích định lượng tác động của tỉ giá đến lạm phát 3.2 LÃI SUẤT VÀ LẠM PHÁT 3.2.1 Mô hình hóa tác động của lãi suất đến lạm phát 3.2.2 Tác đông của lãi suất đến lạm phát ở VN 3.3 BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ LẠM PHÁT 3.3.1 Tác động của bội chi ngân sách nhà nước đến Lạm phát trên phương diện mức độ bội chi 3.3.2 Tác động của bội chi ngân sách nhà nước đến Lạm phát trên phương diện nguồn bù đắp bội chi 3.3.3 Tác động của bội chi ngân sách nhà nước đến Lạm phát trên phương diện hiệu quả chi tiêu công 3.4 LẠM PHÁT VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 3.4.1 Phân tích mối quan hệ giữa LP và tăng trưởng kinh tế 3.4.2 Nhận định về mối quan hệ giữa LP và tăng trưởng kinh tế 3.4.3 Ngưỡng lạm phát ở VN KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH- TIỀN TỆ KIỂM SOÁT LẠM PHÁT TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 4.1 MỘT SỐ NHÂN TỐ QUAN TRỌNG CỦA TÌNH HÌNH KINH TẾ THẾ GIỚI TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC KIỂM SOÁT LẠM PHÁT 4.1.1 Kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng sau giai đoạn suy thoái 4.1.2 xu hướng tự do hóa thương mại 4.1.3 Xu hướng tự do hóa tài chính 4.2 XỬ LÍ BÀI TOÁN KIỂM SOÁT LẠM PHÁT VÀ THÚC ĐẨY KINH TẾ TẰNG TRƯỞNG 4.2.1 Vấn đề đặt ra cho tăng trưởng kinh tế VN thời gian tới 4.2.2 Cách thức xử lý 4.3 KIỂM SOÁT LẠM PHÁT TỪ GÓC ĐỘ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 4.3.1 Định hướng và khả năng chuyển đổi cơ chế điều hành chính sách tiền tệ 4.3.2 Giải pháp nhằm tạo lập điều kiện cơ bản của cơ chế lạm phát mục tiêu 4.3.3 Giải pháp nhằm chuẩn bị các yếu tố của cơ chế lạm phát mục tiêu 4.3.4 Các giả thiết cho việc vận hành chính sách tiền tệ theo mục tiêu lạm phát 4.4 KIỂM SOÁT LẠM PHÁT TỪ GÓC ĐỘ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA 4.4.1 Thiết kế chính sách tài khóa nhằm ổn định chu kì kinh tế và kiểm soát lạm phát 4.4.2 Lành mạnh hóa chính sách tài khóa 4.4.3 Giải pháp hổ trợ KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY