Luận án Hoàn thiện kiểm toán Báo cáo tài chính ngân hàng thƣơng mại tại các doanh nghiệp kiểm toán độc lập ở Việt Nam

<p> Lựa chọn nhóm kiểm toán: Thành viên BGĐ phụ trách tổng thể cuộc kiểm toán; Chủ nhiệm kiểm toán; Trƣởng nhóm kiểm toán; Các KTV và trợ lý kiểm toán.  Lập và gửi thƣ cho khách hàng về kế hoạch kiểm toán.  Lập và gửi danh mục các tài liệu để NHTM cung cấp.  Lập và phê duyệt bản phân công công việc trong nhóm kiểm toán.  Lập Bảng trả lời các câu hỏi (Có/Không/Không áp dụng) về các vấn đề có liên quan đến các yếu tố ảnh hƣởng đến tính độc lập và đạo đức nghề nghiệp của KTV.  Lập bản cam kết về tính độc lập của thành viên nhóm kiểm toán, yêu cầu các thành viên trong nhóm kiểm toán ký xác nhận.  Lập Bảng trả lời các câu hỏi (Có/Không/Không áp dụng) về các biện pháp đảm bảo tính độc lập của thành viên nhóm kiểm toán để xác định rõ yếu tố có ảnh hƣởng đến tính độc lập của Công ty kiểm toán/nhóm kiểm toán và các biện pháp cụ thể đƣợc sử dụng để đảm bảo tính độc lập của thành viên nhóm kiểm toán (nếu có).  Trao đổi với BGĐ NHTM về kế hoạch kiểm toán và ghi chép lại giấy tờ làm việc về các nội dung trao đổi (Thời gian, địa điểm, nội dung chính về phạm vi kiểm toán, kế hoạch kiểm toán sơ bộ/kết thúc năm; các vấn đề BGĐ quan tâm và đề nghị KTV lƣu ý ). </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY