Luận án Hiệu quả kinh tế trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ của giáo dục đại học ở Việt Nam

<p> Bên cạnh chi phí về TSCĐ, các chi phí mang tính chất thƣờng xuyên chiếm một tỷ trọng lớn trong các chi phí của trƣờng. Để tiện cho việc tính toán, phân bổ chi phí cho các đối tƣợng là học viên học tập tại trƣờng và ở các nơi khác, các chi phí hàng năm đƣợc phân tổ thành 3 nhóm cơ bản, bao gồm : (1) các khoản chi cho việc bù đắp khấu hao ho c gia tăng TSCĐ, (2) chi trả lƣơng và nhƣ lƣơng và (3) các khoản chi khác trong năm. Với cách phân tổ này, các khoản chi phí năm 2006 của TĐHBKĐN </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY