Luận án Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở tỉnh bo kẹo, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Để thúcă đҭy chuyển dӏchă cơă cҩu kinh tӃ nông nghiӋpătheoă hѭӟng sҧn xuҩt hàng hóa ӣ Bo Kẹo cҫn thực hiӋn 6 nhóm giҧi pháp gồm: (i) Xây dựng quy hoҥch và bӕ trí cây trồng, vật nuôi phù hӧp vӟiăđiều kiӋn từngăđӏaăphѭơngătrongă tỉnh; (ii) Phát triển thӏ trѭӡng và tổ chức tӕt quá trình tiêu thө nông sҧn; (iii)ăTăngă cѭӡng các giҧi pháp kinh tӃ, tổ chức sҧn xuҩt,ănângăcaoătrìnhăđӝ thâm canh trong sҧn xuҩt nông nghiӋp; (iv)ăĐàoătҥo và nâng cao chҩtălѭӧng nguồn nhân lực nông nghiӋp, nông thôn; (v) Phát triển kinh tӃ hӝ nông dân tҥo lập quan hӋ giữa các hӝ nông dân và giữa các hӝ vӟi các doanh nghiӋp cùng vӟi sự hỗ trӧ cӫaăNhàănѭӟc; (vi) Phát triển kӃt cҩu hҥ tҫng nông nghiӋp, nông thôn và công nghiӋp chӃ biӃn nông sҧn cӫa tỉnh; (vii) Hoàn thiӋn và thực hiӋnăđồng bӝ mӝt sӕ chínhăsáchăđể thực hiӋn chuyển dӏchăcơăcҩu kinh tӃ nông nghiӋpătheoăhѭӟng sҧn xuҩt hàng hóa.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY