Kinh tế trang trại tỉnh Bình Phước - Thực trạng và giải pháp phát triển

<p> MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1. Đặt vấn đề . 2. Mục tiêu nghiên cứu . 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 4. Phương pháp nghiên cứu . 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu 6. Những điểm nổi bật của luận văn . 7. Kết cấu đề tài . CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN 1.1.Các lý thuyết kinh tế phát triển liên quan 1.1. 1.Lý thuyết lợi thế theo qui mô 1.1.2. Lý thuyết về chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp 1.1.3. Khái niệm về vốn trong nông nghiệp – Mô hình Harrod- Domar 1.1.4. Lý thuyết mô hình kinh tế hai khu vực 1.1.4.1.Mô hình Lewis . 1.1.4.2.Harry T.Oshima . 1.1.5.Lý thuyết tăng trưởng nông nghiệp theo các giai đoạn 1.1.5.1.Mô hình 3 giai đoạn phát triển nông nghiệp TODARO . 1.1.5.2.Mô hình hàm sản xuất tăng trưởng nông nghiệp theo các giai đoạn phát triển ( SS Park) 1.1.6. Các mô hình phân tích bất bình đẳng về thu nhập và nghèo đói trong quá trình phát triển kinh tế 1.1.6.1 Mô hình Kuznets – Lewis 1.1.6.2. Mô hình phân phối lại trước tăng trưởng sau . 1.1.6.3. Mô hình World Bank 1.2.Thực tiễn ở Việt Nam . 1.2.1.Quá trình nhận thức và lý luận phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam 1.2.1.1.Kinh tế trang trại và kinh tế nông hộ trong nông nghiệp nông thôn Việt Nam 1.2.1.1.1.Khía cạnh pháp lý về quá trình hình thành và phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam 1.2.1.1.2.Khái niệm kinh tế nông hộ 1.2.1.1.3.Khái niệm kinh tế trang trại . 1.2.1.1.4.Những đặc trưng cơ bản của trang trại, tiêu chí nhận dạng trang trại và loại hình trang trại 1.2.1.2.Phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam là tất yếu khách quan 1.2.1.2.1.Phù hợp với tiến trình phát triển kinh tế và quá trình hội nhập 1.2.1.2.2.Vai trò của kinh tế trang trại trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn Việt Nam 1.2.2.Thực tiễn phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam 1.2.2.1.Thực trạng phát triển kinh tế trang trại giai đoạn trước khi có NQ 03/2000/NQ-CP 1.2.2.2.Thực trạng phát triển kinh tế trang trại giai đoạn sau khi có NQ 03/2000/NQ-CP 1.2.2.3.Sự đóng góp của kinh tế trang trại vào tăng trưởng chung nền kinh tế 1.2.2.4.Xu hướng phát triển của kinh tế trang trại 1.3.Xu hướng phát triển kinh tế trang trại trên Thế giới . 1.4.Phương pháp nghiên cứu 1.4.1.Phương pháp thu thập và xử lý số liệu . 1.4.2.Các thước đo hiệu quả kinh tế trang trại 1.4.2.1.Năng suất lao động của trang trại 1.4.2.2.Lợi nhuận của hoạt động kinh tế trang trại (NR, FLI, PCR, BCR) 1.4.3.Các chỉ số đánh giá các khía cạnh khác của trang trại . 1.4.4.Mô hình kinh tế lượng . 1.4.5 Kết luận chương 1 CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG 2.1.Tổng quan tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 1995 đến 2005 2.1.1.Điều kiện tự nhiên 2.1.2.Điều kiện kinh tế xã hội tỉnh Bình Phước 2.1.3.Tổng quan về tình hình phát triển nông nghiệp của tỉnh Bình Phước 2.2.Phân tích thực trạng kinh tế trang trại tỉnh Bình Phước 2.2.1.Phân tích các yếu tố đặc trưng của trang trại 2.2.1.1.Loại hình trang trại 2.2.1.2.Chủ trang trại 2.2.1.3.Quy mô đất đai và tổ chức sử dụng đất đai của trang trại . 2.2.1.4.Vốn đầu tư của trang trại . 2.2.1.5.Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị máy móc 2.2.1.6.Nhân khẩu và lao động của trang trại 2.2.2.Phân tích hiệu quả phát triển kinh tế trang trại 2.2.2.1.Thước đo hiệu quả 50 2.2.2.2.Hiệu quả kinh tế trang trại . 2.2.2.3.So sánh với mô hình kinh tế nông hộ 2.2.3.Phân tích các yếu tố khác/ Nhận diện khó khăn và thách thức 2.2.3.1.Phân tích các yếu tố khác . 2.2.3.2.Thành tựu, tiềm năng phát triển và các khó khăn thách thức 2.3.Phân tích tương quan các yếu tố ảnh hưởng hiệu quả hoạt động kinh tế trang trại 2.3.1.Giải thích các biến 2.3.2.Ứng dụng mô hình kinh tế lượng 2.3.3.Kết quả ước lượng phân tích tương quan các yếu tố ảnh hưởng . 2.4. Kết luận chương 2 CHƯƠNG III. HỆ THỐNG CÁC GIẢI PHÁP 3.1.Cơ sở của việc xây dựng giải pháp 3.1.1.Các định hướng phát triển kinh tế trang trại của Đảng và Nhà nước 3.1.2.Các cam kết WTO phải thực hiện đối với nông nghiệp 3.2.Nội dung các giải pháp 3.2.1.Những vấn đề đặt ra sau các phân tích, đánh giá 3.2.2.Một số giải pháp đề nghị . 3.3. Kết luận . Tài liệu tham khảo Danh mục các bảng 1. Bảng 1: Số trang trại phân theo địa phương 2. Bảng 2: Số trang trại phân theo ngành hoạt động 2004 . 3. Bảng 3: Số trang trại năm 2006 phân theo ngành hoạt động và phân theo địa phương 4. Bảng 4: Bảng thống kê các nhóm đất ở Bình Phước 5. Bảng 5: Loại hình trang trại tỉnh Bình Phước . 6. Bảng 6: Tuổi của chủ trang trại 7. Bảng 7: Học vấn chủ trang trại theo khảo sát . 8. Bảng 8: Chuyên môn chủ trang trại theo khảo sát . 9. Bảng 9: so sánh trình độ học vấn và chuyên môn chủ hộ và chủ trang trại 10. Bảng 10 : Nguồn gốc và trình độ của chủ trang trại . 11. Bảng 11: So sánh diện tích đất trung bình của hộ và trang trại 12. Bảng 12: Thống kê diện tích đất trang trại 13. Bảng 13: Thống kê vốn đầu tư của trang trại 14. Bảng 14: So sánh giá trị trung bình vốn đầu tư và vốn vay của trang trại và hộ 15. Bảng 15: Số lượng máy cày máy kéo . 16. Bảng 16: So sánh đầu tư cơ sở hạ tầng (cơ sở chế biến, chuồng trại, nhà kho, sân phơi, hạng mục xây dựng khác) và trang bị máy móc giữa nông hộ và trang trại 17. Bảng 17:Thống kê về lao động của trang trại . 18. Bảng 18: So sánh lao động của trang trại và hộ 19. Bảng 19: Thu nhập trang trại 20. Bảng 20: Các chỉ số hiệu quả trang trại theo thống kê mẫu . 21. Bảng 21: So sánh hiệu quả kinh tế hộ và trang trại 22. Bảng 22: So sánh hiệu quả hộ và trang trại theo hiệu quả sử dụng 23. Bảng 23: Đánh giá trình độ kiến thức chung về nông nghiệp của nông dân Danh mục hình vẽ 1. Hình 1.1: Đường tổng sản phẩm nông nghiệp 2. Hình 1.2: Quá trình dịch chuyển lao động 3. Hình 1.3 Mô hình chữ U ngược Danh mục chữ viết tắt KTTT : kinh tế trang trại Ha : hec ta Ln : logarit cơ số e GDP : tổng thu nhập quốc nội HACCP : hệ thống quản lý an toàn thực phẩm GTSX : giá trị sản xuất SX : sản xuất TT : trang trại SXKD : sản xuất kinh doanh GCN.QSDĐ: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GCN : giấy chứng nhận </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY