Kiểm soát ô nhiễm môi trường theo quan điểm ISO 14000 tại Công ty Xi Măng Hà Tiên 1

MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ có tính xã hội sâu sắc, gắn liền với cuộc đấu tranh xóa đói giảm nghèo ở mỗi nước với cuộc đấu tranh vì hoà bình và tiến bộ xã hội. Sau khi đạt được những thành tựu đánh kể về kinh tế, nhận ra tác động và những hậu quả to lớn do chính con người gây nên đối với môi trường, các nước đã có những quan tâm và đầu tư thích đáng cho vấn đề môi trường và khoa học hiện đại cũng góp phần không nhỏ trong việc tìm kiếm và thực thi những giải pháp cho vấn đề môi trường. Tuy nhiên, cho đến nay, sự phát triển ngày càng cao của khoa học công nghệ vẫn chưa hứa hẹn các giải pháp hữu hiệu cho vấn đề môi trường mà chỉ góp phần hạn chế tốc độ phá hủy môi trường, giảm nhẹ tác hại của sự ô nhiễm môi trường đối với con người và sự sống trên trái đất. Tất cả mọi hoạt động sản xuất và kinh doanh đều trực tiếp hay gián tiếp tạo ra chất thải và làm ảnh hưởng đến môi trường do đó vấn đề môi trường phải được kiểm soát thỏa tiêu chí chất lượng môi trường. ISO 14000 là hệ thống tiêu chuẩn do tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO ban hành năm 1996, là công cụ quản lý giúp một tổ chức không phân biệt quy mô và loại hình quản lý ảnh hường của hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của mình đối với môi trường và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường đảm bảo phù hợp với các nhu cầu của nền kinh tế xã hội. Nó được xây dựng với mục đích tạo ra một giải pháp đồng bộ và toàn diện cho chính sách, kế hoạch và hành động về môi trường của các tổ chức. 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ã Tìm hiểu Công ty Xi Măng Hà Tiên 1. ã Tìm hiểu hệ thống quản lý chất lượng môi trường ISO 14000 ã Nghiên cứu khả năng áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2004 trong nhà máy sản xuất xi măng. 1.3 MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI ã Hiểu biết thêm về qui trình sản xuất xi măng trong thực tế. Thực trạng ô nhiễm và hệ thống quản lý môi trường ở Công ty Xi Măng Hà Tiên 1 ã Đưa ra những giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại Công ty Xi Măng Hà Tiên 1 ã Thu thập những kiến thức thực tế bỗ ích cho nghề nghiệp tương lai. 1.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ã Tổng quan về Công ty Xi Măng Hà Tiên 1. ã Hiện trạng môi trường tại Công ty Xi Măng Hà Tiên 1 và biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đã áp dụng. ã Tìm hiểu bộ tiêu chuẩn ISO 14000. ã Kiểm soát ô nhiễm của nhà máy theo quan niệm ISO 14001:2004 CHƯƠNG 1 - MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ .1 1.2 MỤC TIÊU .1 1.3 MỤC ĐÍCH 1 1.4 NỘI DUNG 1 1.5 ĐỐI TƯỢNG .2 1.6 PHƯƠNG PHÁP 2 1.7 PHẠM VI NGHIÊN CỨU .2 CHƯƠNG 2 - LÝ THUYẾT KIỂM SOÁT Ô NHIỄM và HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14000 2.1 LÝ THUYẾT KIỂM SOÁT Ô NHIỄM 3 2.1.1 Khái niệm kiểm soát ô nhiễm 3 2.1.2 Các bước thực hiện chương trình kiểm soát ô nhiễm công nghiệp .3 2.1.3 Các giải pháp thực hiện kiểm soát ô nhiễm công nghiệp 3 2.1.3.1 Giải pháp kỹ thuật .3 2.1.3.2 Giải pháp kinh tế 4 2.1.3.3 Giải pháp quản lý nội vi .6 2.2 HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14000 .7 2.2.1 Giới thiệu sơ lược về ISO 14000 .7 2.2.2 Những lợi ích và khó khăn của việc áp dụng ISO 14000 7 2.2.3 Tình hình áp dụng ISO 14000 tại Việt Nam .7 2.3 KIỂM SOÁT Ô NHIỄM THEO QUAN ĐIỂM ISO 14000 . 8 CHƯƠNG 3 - SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY XI MĂNG HÀ TIÊN 1 3.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY . 9 3.1.1 Lịch sử thành lập .9 3.1.2 Cơ cấu tổ chức .9 3.2 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN .11 3.2.1 Vị trí địa lý 11 3.2.2 Điều kiện tư nhiên 12 3.3 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ VÀ KỸ THUẬT 12 3.3.1 Thị trường xi măng 12 3.3.1.1 Tình hình phát triển và thực trạng của ngành công nghiệp xi măng Việt Nam 12 3.3.1.2 Tình hình sản xuất và tiêu thụ xi măng 1990-2002 12 3.3.2 Hoạt động kinh doanh từ năm 2002-2005 .13 3.3.3 Hoạt động sản xuất và trang thiết bị 13 3.4 CÁC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY XI MĂNG HÀ TIÊN 1 .13 3.4.1 Các chủng loại xi măng .13 3.4.2 Các sản phẩm mới 13 3.5 QUY TRÌNH SẢN XUẤT 14 3.5.1 Nhu cầu nguyên vật liệu, nhiên liệu, năng lượng cho sản xuất 14 3.5.2 Dây chuyền sản xuất và sơ đồ công nghệ 15 3.5.2.1 Công nghệ sản xuất xi măng Việt Nam hiện nay . 15 3.5.2.2 Dây chuyền công nghệ áp dụng tại nhà máy xi măng Hà tiên 1 . 15 3.5.3 Sản phẩm và chất thải .17 3.5.3.1 Sản phẩm . 17 3.5.3.2 Chất thải 17 CHƯƠNG 4 - HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY XI MĂNG HÀ TIÊN 1 & BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM ĐÃ ÁP DỤNG. 4.1 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG .18 4.1.1 Bụi 18 4.1.1.1 Nguồn phát sinh 18 4.1.1.2 Kết quả giám sát chất lượng môi trường bụi (mg/m3 ) 18 4.1.2 Khí thải và tiếng ồn .18 4.1.2.1 Khí thải 18 4.1.2.2 Tiếng ồn 19 4.1.2.3 Kết quả giám sát chất lượng môi trường không khí (mg/m3 ) và tiếng ồn (dBA) . 19 4.1.3 Nước thải .19 4.1.3.1 Nước thải sản xuất 19 4.1.3.2 Nước thải sinh hoạt . 19 4.1.3.3 Nước mưa 19 4.1.3.4 Kết quả giám sát chất lượng môi trường nước 20 4.1.4 Chất thải rắn 20 4.1.4.1 Chất thải sản xuất . 20 4.1.4.2 Chất thải sinh hoạt . 20 4.1.4.3 Chất thải nguy hại . 20 4.2 BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM ĐÃ ÁP DỤNG .20 4.2.1 Biện pháp quản lý .20 4.2.1.1 Phương án giám sát và quản lý chất lượng môi trường 20 4.2.1.2 Biện pháp đào tạo cán bộ 21 4.2.1.3 Chống phát tán bụi mặt đường giao thông nội bộ công ty . 21 4.2.1.4 Tăng cường cây xanh thảm cỏ . 11 4.2.2 Biện pháp kỹ thuật 22 4.2.2.1 Biện pháp xử lý ô nhiễm bụi . 22 4.2.2.2 Biện pháp xử lý ô nhiễm nước . 22 4.2.2.3 Biện pháp quản lý chất thải rắn . 22 4.3 CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CÒN TỒN TẠI .23 4.3.1 Không khí .23 4.3.1.1 Bụi 23 4.3.1.2 Khí thải và tiếng ồn 23 4.3.2 Nước thải 23 4.3.3 Chất thải rắn 24 4.3.4 Các sự cố có thể xảy ra 24 4.3.4.1 Hoạt động của xà lan 24 4.3.4.2 Cháy nổ . 24 4.3.4.3 Tai nạn lao động . 24 CHƯƠNG 5 – KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG THEO QUAN ĐIỂM ISO 14000 TẠI CÔNG TY XI MĂNG HÀ TIÊN 1 5.1 HOẠCH ĐỊNH 25 5.1.1 Bảng các hoạt động ảnh hưởng đến môi trường tại Công ty Xi Măng Hà Tiên 1 .25 5.1.2 Yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác 26 5.1.3 Các mục tiêu, chỉ tiêu và các chương trình hành động .28 5.2 THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU HÀNH .29 5.2.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm và quyền hạn 29 5.2.2 Nguồn lực, đào tạo và nhận thức 31 5.2.3 Kiểm soát điều hành .33 5.2.3.1 Bụi 33 5.2.3.2 Phát thải khí . 34 5.2.3.3 Nước thải . 36 5.2.3.4 Chất thải rắn 37 5.2.3.5 Sự cố . 37 5.2.4 Thông tin liên lạc 38 5.2.4.1 Liên lạc nội bộ 38 5.2.4.2 Liên lạc bên ngoài 38 5.2.4.3 Liên lạc khi có sự cố . 38 5.2.5 Chuẩn bị sẳn sàng & Ưùng cứu sự cố khẩn cấp 38 5.2.6.1 Sự cố xà lan . 38 5.2.6.2 Sự cố cháy nổ 39 5.2.6.3 An toàn lao động . 40 5.3 KIỂM TRA VÀ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC 40 5.3.1 Quan trắc và đo môi trường – đánh giá sự tuân thủ 40 5.3.1.1 Quan trắc và đo môi trường không khí 40 5.3.1.2 Quan trắc và đo môi trường nước 41 5.3.1.3 Quản lý chất thải rắn 41 5.3.2 Hành động khắc phục phòng ngừa 41 CHƯƠNG 6 - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN 43 6.2 KIẾN NGHỊ 43 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY