Khóa luận Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm mới cho công ty lương thực thực phẩm An Giang

MỤC LỤC š«› MỤC LỤC Trang i DANH MỤC BIỂU ĐỒ – SƠ ĐỒ iv DANH MỤC BẢNG – HÌNH v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI . 1 1.1. Lý do chọn đề tài . 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu . 1 1.3. Phạm vi nghiên cứu 2 1.4. Phương pháp nghiên cứu . 2 1.4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu . 2 1.4.2. Phương pháp phân tích dữ liệu . 2 1.5. Ý nghĩa thực tiển 2 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3 2.1. Khái niệm về sản phẩm 3 2.2. Khái niệm về sản phẩm mới . 4 2.3. Quy trình phát triển sản phẩm mới . 4 2.3.1. Hình thành ý tưởng . 4 2.3.2. Lựa chọn ý tưởng 5 2.3.3. Soạn thảo dự án và thẩm định dự án 5 2.3.4. Soạn thảo chiến lược marketing 5 2.3.5. Phân tích khả năng sản xuất và tiêu thụ 5 2.3.6. Thiết kế sản phẩm 5 2.3.7. Thử nghiệm thị trường 6 2.3.8. Triển khai sản xuất đại trà . 6 2.4. Quá trình chấp nhận sản phẩm mới 6 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM AN GIANG 7 3.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty LTTP An Giang . 7 3.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty LTTP An Giang . 7 3.2.1. Chức năng . 7 3.2.2. Nhiệm vụ . 8 3.3. Cơ cấu tổ chức của công ty LTTP An Giang . 8 3.4. Những thuận lợi và khó khăn của công ty LTTP An Giang 9 3.4.1. Thuận lợi . 9 3.4.2. Khó khăn . 9 3.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty LTTP An Giang năm 2004-2006 10 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM AN GIANG 11 4.1. Phân tích môi trường bên ngoài . 11 4.1.1. Phân tích tình hình thị trường chung 11 4.1.2. Phân tích hành vi của người tiêu dùng Long Xuyên về sản phẩm gạo . 12 4.1.3. Phân tích đối thủ cạnh tranh 23 4.1.4. Năng lực cung cấp sản phẩm của công ty . 25 4.1.5. Nguồn nguyên liệu đầu vào . 25 4.1.6. Hệ thống phân phối của công ty . 26 4.2. Phân tích môi trường bên trong . 26 4.2.1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2007 . 26 4.2.2. Danh mục các sản phẩm 28 4.2.3. Hoạt động nghiên cứu và phát triển 28 4.2.4. Tình hình nhân sự 28 4.2.5. Tình hình sản xuất . 29 4.2.6. Tình hình tài chính . 30 4.2.7. Mối quan hệ với các tổ chức . 32 4.3. Phân tích SWOT 32 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI CHO CÔNG TY LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM AN GIANG . 34 5.1. Đề ra mục tiêu phát triển sản phẩm mới cho công ty LTTP An Giang từ năm 2008-2012 34 5.1.1. Căn cứ xác định mục tiêu 34 5.1.2. Mục tiêu của công ty LTTP An Giang về phát triển sản phẩm mới từ năm 2008-2012 35 5.2. Các giải pháp chiến lược phát triển sản phẩm mới cho công ty LTTP An Giang 35 5.2.1. Giải pháp về quản trị . 35 5.2.2. Giải pháp về sản xuất 36 5.2.3. Giải pháp về nhân sự . 37 5.2.4. Giải pháp về marketing . 37 5.2.5. Giải pháp về tài chính-kế toán . 41 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 42 6.1. Kết luận 42 6.2. Kiến nghị 42 6.2.1. Đối với công ty . 42 6.2.2. Đối với Tổng công ty 43 6.2.3. Đối với Ngân hàng 43

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY