Khóa luận Ứng dụng mô hình logistic xếp hạng tín dụng doanh nghiệp ngành xây dựng được niêm yết trên các sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp vẫn còn là đề tài nóng, gây tranh cãi trong thời gian dài và đến nãy vẫn còn đƣợc nhiều sự quan tâm từ các tổ chức tín dụng và các nhà kinh tế đặc biệt ở Việt Nam. Có thể thấy các ngân hàng thƣơng mại trong nƣớc đều có hệ thống xếp hạng tín dụng riêng, tuy nhiên kết quả xếp hạng đƣợc điều chỉnh theo ý kiến chủ quan của từng ngân hàng thông qua các chỉ tiêu định tính. Hàng năm, CIC đã xếp hạng đƣợc trên 10.000 doanh nghiệp và xuất bản các ấn phẩm chuyên sâu về các ngành của các công ty niêm yết trên thị trƣờng chứng khoán. Tuy nhiên hệ thống xếp hạng này tuy có nguồn tin cậy cao và đƣợc các tổ chức tín dụng sử dụng phổ biến nhƣng vẫn cần nghiên cứu chỉnh sửa bổ sung quy trình XHTD cho phù hợp hơn với thực tế và chuẩn quốc tế và ứng dụng đƣợc các mô hình mang tính hiệu quả cao hơn. Do đó nghiên cứu đã đƣa ra cách tiếp cận đối với các doanh nghiệp niêm yết trên các Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam bằng mô hình hồi quy nhị phân Logistic. Tiếp cận và thông qua chọn lọc các chỉ tiêu tài chính, nghiên cứu đã cho thấy các chỉ số tài chính này có thể phản ánh mức độ rủi ro của doanh nghiệp và không thông qua các yếu tố định tính và loại bỏ đƣợc ý kiến chủ quan của ngƣời đánh giá. Mô hình Logistic đã đƣợc sử dụng trong nhiều lĩnh vực khoa học trên thế giới và đƣợc áp dụng trong nhiều công trình nghiên cứu do tính ứng dụng cao, phù hợp và linh hoạt trong nhiều môi trƣờng khác nhau. Do đó, kế thừa và ứng dụng mô hình Logistic từ các nghiên cứu nƣớc ngoài ở Việt Nam đang đƣợc chú trọng và hứa hẹn việc áp dụng mô hình Logistic trong xếp hạng tín dụng không chỉ đối với doanh nghiệp niêm yết mà còn có hiệu quả đối với hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của các NHTM ở Việt Nam trong tƣơng lai. Đề tài đã hệ thống hóa lý thuyết về xếp hạng tín dụng và ƣu nhƣợc điểm khi ứng dụng mô hình Logistic trong xếp hạng tín dụng doanh nghiệp niêm yết. Từ 109 doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên các Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có báo cáo tài chính đầy đủ đƣợc đã đƣợc kiểm toán qua 4 năm 2012 - 2015 bằng mô hình Logistic đã đƣa ra đƣợc mô hình dự báo:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY