Khóa luận Thực trạng kế toắn tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân Thịnh Trường

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh chiếm một vị trí, vai trò rất quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thông qua việc hạch toán kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh các nhà quản lý nắm bắt đƣợc hoạt động của doanh nghiệp mình, từ đó đƣa ra những chiến lƣợc kinh doanh đúng đắn. Đối với DNTN Thịnh Trƣờng thì việc tiêu thụ sản phẩm đóng vai trò rất quan trọng. Để làm đƣợc điều đó thì Ban lãnh đạo doanh nghiệp cần phải có các chính sách phù hợp cùng với sự giúp đỡ của đội ngũ nhân viên. Đặc biệt là bộ phận kế toán, bởi kế toán giữ một vai trò hết sức quan trọng trong việc ra quyết định của lãnh đạo doanh nghiệp. Trong những năm qua, DNTN Thịnh Trƣờng luôn nỗ lực không ngừng để phát triển tận dụng đƣợc lợi thế của mình và biến thách thức thành cơ hội, đó là sự quan tâm của ban lãnh đạo, sự đồng tình của nhân viên và sự ủng hộ, tin tƣởng của khách hàng từ đó doanh nghiệp đã tạo đƣợc chỗ đứng vững chắc trên thị trƣờng, ngày càng khẳng định vị thế của mình. Trong phạm vi đề tài đã giải quyết đƣợc những vấn đề cơ bản sau: Thứ nhất: Đề tài đã làm rõ đƣợc những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh. Thứ hai: Đề tài đã phản ánh thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kế quả kinh doanh tại DNTN Thịnh Trƣờng, phản ánh chi tiết cách thu thập thông tin, xử lý thông tin kế toán và trình tự lƣu chuyển chứng từ đến việc ghi sổ và ra các báo cáo. Thứ ba: Đề tài đã đƣa ra đƣợc những ƣu điểm, nhƣợc điểm trong công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh từ đó đƣa ra đƣợc những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại DNTN Thịnh Trƣờng Đại học Kinh tế Huế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY